Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 07/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 710/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Nhóm nhiệm vụ: Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa) để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 (Chi Tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT” TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
NHÓM NHIỆM VỤ: ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 940/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành năm 2017

- Nâng cao trình độ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành;

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ chủ trì dự án năng suất chất lượng (NSCL) ngành.

1) 100 cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia thuộc các Bộ, ngành được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (03 khóa).

2) 10 cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ chủ trì Dự án NSCL thuộc Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng được học tập kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn tại một cơ quan tiêu chuẩn hóa trong khu vực.

Yêu cầu:

Đối với khóa đào tạo trong nước yêu cầu có bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ cho học viên.

12 tháng

Giao trực tiếp cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

2

Triển khai giảng dạy kiến thức "Tiêu chuẩn hóa" trong các Trường Đại học khối Kỹ thuật và khối Kinh tế, quản trị kinh doanh

Tiếp tục triển khai giảng dạy thí Điểm kiến thức "Tiêu chuẩn hóa" cho sinh viên một số Trường Đại học làm cơ sở đề xuất nhân rộng; Cung cấp kiến thức "Tiêu chuẩn hóa" cho sinh viên Đại học.

1) 20 khóa đào tạo cho sinh viên các Trường Đại học khối Kỹ thuật và khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

2) Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả các khóa đào tạo và đề xuất phương án đưa "Tiêu chuẩn hóa" thành môn học/học phần giảng dạy trong Trường Đại học.

Yêu cầu:

- Có văn bản xác nhận tham gia, phối hợp thực hiện của ít nhất 08 Trường Đại học trong Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp;

- Thể hiện các nội dung dự kiến đào tạo trong Thuyết minh nhiệm vụ.

24 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 02 nhiệm vụ

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 940/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 nhóm nhiệm vụ Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 940/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản