Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT "THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 07/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Nhóm nhiệm vụ: Xây dựng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 (Chi Tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT” TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
Nhóm nhiệm vụ: Xây dựng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
(Kèm theo Quyết định số: 939/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) phục vụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2017

- Xây dựng 500 TCVN phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững và thực thi các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia;

- Đảm bảo đủ các QCVN phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1) 500 TCVN về yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện kỹ thuật,  phương pháp thử được xây dựng và trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Yêu cầu:

+ Đáp ứng các Mục tiêu đặt hàng;

+ Tỷ lệ TCVN xây dựng mới hoàn toàn đạt trên 2/3 tổng số TCVN được xây dựng;

+ Tối thiểu 90% số TCVN được xây dựng mới  hài hòa tiêu chuẩn quốc tế.

2) 03 QCVN cho các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được xây dựng, soát xét trình ban hành./.

15 tháng

Giao trực tiếp cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

2

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) năm 2017

- Thúc đẩy áp dụng TCVN, QCVN phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực; đảm bảo an toàn, sức khỏe, vệ sinh, môi trường.

- Đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa cơ sở.

1) Các hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN cho Khoảng 500 tổ chức, doanh nghiệp (tập trung phổ biến các TCVN mới công bố năm 2015-2016; các TCVN, QCVN thuộc nhóm các sản phẩm, hàng hóa được xã hội, doanh nghiệp quan tâm nhiều).

2) Các khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng, áp dụng TCCS cho Khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, địa phương (theo nhóm ngành).

3) Tài liệu phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN và tài liệu đào tạo nghiệp vụ xây dựng, áp dụng TCCS được biên tập và đưa nên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục TCĐLCL (tcvn.gov.vn) và các trang điện tử khác.

12 tháng

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (TCQT)

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và xây dựng TCVN, tham gia xây dựng TCQT;

- Giúp cho việc cung cấp thông tin về Ban kỹ thuật (BKT), hồ sơ BKT; thông tin về TCVN, hồ sơ TCVN... nhanh chóng, chính xác, kịp thời và bảo mật.

1) Phần mềm quản lý quá trình xây dựng TCVN.

2) Cơ sở dữ liệu về Ban kỹ thuật TCVN/TC; Hồ sơ Ban kỹ thuật TCVN/TC; Hồ sơ xây dựng, soát xét, sửa đổi, công bố, hủy bỏ TCVN; Hồ sơ góp ý TCQT.

18 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 03 nhiệm vụ

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 939/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 939/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản