Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tại Tờ trình số 02/TTr-QPCTT ngày 30/5/2018 (kèm Kế hoạch số 01/KH-QPCTT ngày 08/5/2018); ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1399/STC-HCSN ngày 16/5/2018 và Công văn số 1535/STC-HCSN ngày 28/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau: (Có Kế hoạch s 01/KH-QPCTT kèm theo).

1. Mục đích, ý nghĩa:

Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, để chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Những nội dung chính:

a) Đối tượng và mức đóng góp Quỹ: Theo Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

b) Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

c) Hình thức thu, nộp Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

d) Thời hạn nộp Quỹ:

- Đối với cá nhân: Nộp Quỹ một lần trước ngày 30/7/2018.

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/7/2018, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2018.

đ) Công khai công tác thu, nộp Quỹ:

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp.

- Ủy ban nhân dân cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn quản lý. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm văn hóa cấp xã, trụ sở Ban Nhân dân ấp, khóm và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã.

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng góp Quỹ; công khai trên website của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4. Chỉ tiêu thu, nộp Quỹ:

Tổng số tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai phải thu, nộp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau: 23.720.398.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn đồng). Trong đó:

- Số tiền miễn đóng Quỹ (tạm tính): 4.618.080.000 đồng (Bn tỷ, sáu trăm mười tám triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng).

- Chỉ tiêu thu Quỹ: 19.102.318.000 đồng (Mười chín tỷ, một trăm lẻ hai triệu, ba trăm mười tám ngàn đồng); cụ thể như sau:

+ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh: 7.686.095.000 đồng.

+ Thành phố Cà Mau: 2.972.812.000 đồng.

+ Huyện Phú Tân: 784.898.000 đồng.

+ Huyện Cái Nước: 1.227.595.000 đồng.

+ Huyện Đầm Dơi: 1.292.784.000 đồng.

+ Huyện Ngọc Hiển: 630.715.000 đồng.

+ Huyện Năm Căn: 728.742.000 đồng.

+ Huyện Thới Bình: 1.222.440.000 đồng.

+ Huyện Trần Văn Thời: 1.711.523.000 đồng.

+ Huyện U Minh: 844.714.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai và công khai kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai để tổ chức, cá nhân biết, đồng thuận và tích cực thực hiện.

3. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; đôn đốc việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo rà soát kỹ các đối tượng thuộc diện miễn đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (nếu có sự chênh lệnh số tiền miễn đóng Quỹ theo số liệu tạm tính nêu trên).

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm nộp số tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trong 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 15/8/2018 (sau khi kết thúc thời gian thu đợt 1 là 15 ngày); đợt 2 trước ngày 15/11/2018 (sau kết thúc thời gian thu đợt 2 là 15 ngày).

6. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (kèm Kế hoạch 01);
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Báo, Đài, CTTĐT tỉnh;
- PNN-TN;
- Lưu: VT. Tr 06/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

UBND TỈNH CÀ MAU
QUỸ PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-QPCTT

Cà Mau, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo số liệu của các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các huyện và thành phố Cà Mau, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh xây dựng Kế hoạch thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phục vụ chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai.

- Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng và mức đóng góp Quỹ

a) Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 2/10.000 (hai phần vạn) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Đối với công dân: Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi, mức đóng góp cụ thể như sau:

b1) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

b2) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (Vùng II gồm: Thành phố Cà Mau là 3.530.000 đồng/tháng; Vùng III gồm các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời là 3.090.000 đồng/tháng; Vùng IV gồm các huyện Phủ Tân, Đầm Dơi, Thới Bình, Ngọc Hiển là 2.760.000 đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương ti thiu vùng đi với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

b3) Người lao động khác: Trừ các đối tượng đã được quy định tại Tiết b1 và Tiết b2 Điểm b, Khoản này (bao gồm cả những người hoạt không chuyên trách, lao động hợp đồng tại các cơ quan nhà nước) đóng 15.000 đồng/người/năm.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai Cà Mau) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

d) Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ: Thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

2. Hình thức thu - nộp Quỹ

- Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

+ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ của các tổ chức kinh tế do Cục Thuế tỉnh quản lý theo mức quy định. Người đứng đầu của các tổ chức kinh tế này có trách nhiệm nộp Quỹ bằng hình thức chuyển vào tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau (sau đây gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ của các tổ chức kinh tế do Chi cục Thuế cấp huyện quản lý theo mức quy định. Người đứng đầu của các tổ chức kinh tế này có trách nhiệm nộp Quỹ bằng hình thức chuyển vào tài khoản Quỹ PCTT do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện mở tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Đối với công dân Việt Nam: Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi:

+ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị, lực lượng vũ trang, các cơ quan thuộc ngành dọc, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chủ các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập do Cục Thuế tỉnh quản lý. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản của Quỹ PCTT tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ của các Phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập do Chi cục Thuế cấp huyện quản lý, các tổ chức kinh tế khác đóng trên địa bàn (trừ những đối tượng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đã thu). Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản Quỹ PCTT do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBKD cấp huyện mở tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tổ chức thu Quỹ của các đối tượng là người lao động khác trên địa bàn quản lý theo mức quy định và nộp vào tài khoản Quỹ PCTT do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện mở tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện (sau khi trừ 5% trên tổng số thu để chi trả thù lao cho người trực tiếp đi thu ở cấp xã và các chi phí hành chính phát sinh đến công tác thu Quỹ trên địa bàn cấp xã, nhưng không vượt quá 5% số thu thực tế hàng năm). Công tác in ấn, quản lý, sử dụng lai thu ở cấp xã thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Đơn vị thu Quỹ phòng, chống thiên tai

a) Đối với Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh:

- Đơn vị thu Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

- Số tài khoản: 3761.0.3026992.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau;

- Địa chỉ: số 03, Bông Văn Dĩa, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau;

- ĐT: 02903 830 800; Fax: 02903 837 103;

- Email: quypcttcamau@gmail.com.

b) Đối với Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp huyện:

b1) Thành phố Cà Mau:

- Đơn vị thu Quỹ: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cà Mau;

- Số tài khoản: 3761.0.9086379.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

b2) Huyện Trần Văn Thời:

- Đơn vị thu Quỹ: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trần Văn Thời;

- Số tài khoản: 3761.0.9086852.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trần Văn Thời.

b3) Huyện Ngọc Hiển:

- Đơn vị thu Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hiển;

- Số tài khoản: 3761.0.9009376.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hiển.

b4) Huyện U Minh:

- Đơn vị thu Quỹ: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện U Minh;

- Số tài khoản: 3761.0.1122004.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện U Minh.

b5) Huyện Phú Tân:

- Đơn vị thu Quỹ: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Tân;

- Số tài khoản: 3761.0.9086784.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Tân.

b6) Huyện Đầm Dơi:

- Đơn vị thu Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai huyện Đầm Dơi;

- Số tài khoản: 3761.0.1004618.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đầm Dơi.

b7) Huyện Thới Bình:

- Đơn vị thu Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thới Bình;

- Số tài khoản: 3761.0.9086649.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thới Bình.

b8) Huyện Cái Nước:

- Đơn vị thu Quỹ: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cái Nước;

- Số tài khoản: 3761.0.1035449.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Cái Nước.

b9) Huyện Năm Căn:

- Đơn vị thu Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai huyện Năm Căn;

- Sổ tài khoản: 3761.0.9045018.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Năm Căn.

4. Thời hạn nộp Qu

- Đối với cá nhân: Nộp Quỹ một lần trước ngày 30/7/2018.

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/7/2018, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2018.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm nộp số tiền đóng góp Quỹ của địa phương mình vào tài khoản Quỹ PCTT tỉnh như sau:

+ Đợt 01: Chậm nhất là ngày 15/8/2018, sau khi kết thúc thời gian thu đợt 01.

+ Đợt 02: Chậm nhất là ngày 15/11/2018, sau khi kết thúc thời gian thu đợt 02.

- Thời gian nộp Quỹ của Ủy ban nhân dân cấp xã về cơ quan thu quỹ của cấp huyện do Ủy ban nhân dân huyện quy định.

5. Công khai công tác thu - nộp Quỹ

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu - nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu - nộp.

- Ủy ban nhân dân cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn quản lý. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm văn hóa cấp xã, trụ sở ban nhân dân ấp, khóm và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã.

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ; thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng góp Quỹ; công khai trên website của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

III. CHỈ TIÊU THU - NỘP QUỸ NĂM 2018

Tổng số tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai phải thu - nộp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau là: 23.720.398.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, by trăm hai mươi triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

- Chỉ tiêu thu năm 2018 dự kiến sẽ thực hiện là: 19.102.318.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, một trăm lẻ hai triệu, ba trăm mười tám nghìn đồng). Cụ thể:

+ Quỹ PCTT tỉnh:

7.686.095.000 đồng

+ TP Cà Mau:

2.972.812.000 đồng

+ Huyện Phú Tân:

784.898.000 đồng

+ Huyện Cái Nước:

1.227.595.000 đồng

+ Huyện Đầm Dơi:

1.292.784.000 đồng

+ Huyện Ngọc Hiển:

630.715.000 đồng

+ Huyện Năm Căn:

728.742.000 đồng

+ Huyện Thới Bình:

1.222.440.000 đồng

+ Huyện Trần Văn Thời:

1.711.523.000 đồng

+ Huyện U Minh:

844.714.000 đồng

- Số tiền đề xuất xem xét miễn đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2018 là: 4.618.080.000 đồng (Bằng chữ: Bn tỷ, sáu trăm mười tám triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng).

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Chi phí hành chính liên quan đến việc phát hành Thông báo thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh thực hiện như sau:

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh: Sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được giao năm 2018.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Sử dụng từ nguồn ngân sách huyện, thành phố được bố trí hàng năm. Đối với Lai thu cấp phát cho cấp xã thu trong dân (đối tượng 15.000 đồng/người/năm), Ủy ban nhân dân cấp huyện liên hệ nhận Lai thu từ Sở Tài chính để cấp phát và có trách nhiệm chi trả chi phí in ấn Lai thu cho Sở Tài chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Sử dụng từ nguồn 5% để lại từ số thu Quỹ thực tế năm 2018 trên địa bàn để chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã bao gồm cả Lai thu Quỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả phần kinh phí tương ứng với số lượng Lai thu được nhận cho cấp huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố, xã - phường - thị trấn chịu trách nhiệm phát hành Thông báo và thu Quỹ đối với các tổ chức, cá nhân mà đơn vị phụ trách thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng đối tượng, số lượng đã được phân công theo Kế hoạch này. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện, căn cứ Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh để xây dựng kế hoạch thu và giao chỉ tiêu thu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời gửi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, xã - phường, thị trấn, các doanh nghiệp và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ thu - nộp Quỹ PCTT và công khai kết quả thực hiện theo quy định.

4. Sở Tài Chính có trách nhiệm in ấn, cấp phát, quản lý, hướng dẫn thanh quyết toán Lai thu Quỹ phòng, chống thiên tai sử dụng thu trong dân ở cấp xã cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện đúng quy định.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận số tiền đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Định kỳ cuối mỗi tháng, tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

6. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau có trách nhiệm rà soát, thống kê số lượng các tổ chức kinh tế không thu được Quỹ Phòng, chống thiên tai mà cơ quan được phân bổ thu (do giải thể, chuyển đổi địa chỉ, không tồn tại, đang hoạt động nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ,...) và các tổ chức kinh tế mới thành lập trên địa bàn báo cáo bằng văn bản về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

7. Các cơ quan thu Quỹ cần chú ý rà soát kỹ các đối tượng thu là cá nhân, người lao động để tránh thu chồng chéo, thu nhiều lần hoặc thu của các đối tượng đã được miễn đóng Quỹ,...; đối với cơ quan thu quỹ của cấp xã việc thu Quỹ và xuất Lai thu đảm bảo 01 Lai thu/người, không xuất Lai thu theo hộ gia đình. Ngoài ra, khi thu Quỹ đối tượng người lao động khác (15.000 đồng/người/năm) tại các hộ gia đình, cần rà soát, loại trừ các thành viên trong hộ gia đình đó là người lao động trong các tổ chức kinh tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước đã thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ tại cơ quan, doanh nghiệp đang làm việc đảm bảo 01 người chỉ nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 01 lần/năm theo đúng quy định.

8. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai; đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, tổ chức và địa phương có gặp vướng mắc, khó khăn, phản ảnh về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc để phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời theo quy định./.

Chi tiết liên hệ: Quỹ Phòng, chống thiên tai tnh Cà Mau, s 03, Bông Văn Dĩa, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau; ĐT: 02903 830 800, Fax: 02903 837 103; Email: quypcttcamau@gmail.com.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (b/c);
- Sở NN&PTNT (b/c);
- Sở Tài chính (p/h);
- KBNN tỉnh (p/h);
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (t/h);
- Lưu: VT, QPCTT (Đ).

GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Lê Thanh Triều

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN