Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN TÀU MẤT KẾT NỐI, TÀU VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TÀU CÓ CHIỀU DÀI TỪ 15 MÉT ĐẾN DƯỚI 24 MÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BNN-TCTS ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1060/TTr-SNN ngày 14 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý thông tin tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đối với tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển và Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ THÔNG TIN TÀU MẤT KẾT NỐI, TÀU VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TÀU CÓ CHIỀU DÀI TỪ 15 MÉT ĐẾN DƯỚI 24 MÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Mục tiêu và đối tượng áp dụng

Quy trình này nhằm đảm bảo tiếp nhận, cung cấp và xử lý dữ liệu thông tin giám sát hành trình tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú;

4. Chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m;

5. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình được Tổng cục Thủy sản thông báo công khai; xác nhận thiết bị đủ tiêu chuẩn lắp đặt trên tàu cá.

Điều 2. Quy trình xử lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình

1. Đối với tàu cá vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản:

Khi phát hiện tàu cá vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản, bộ phận trực ban hệ thống giám sát tàu cá tiến hành một số công việc như sau:

Bước 1: Xác định các thông tin về tàu cá (chủ tàu, số đăng ký, nghề hoạt động...) và hành trình của tàu cá từ khi tàu bắt đầu vượt qua đường ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản.

Bước 2: Báo cáo lãnh đạo; thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chi cục Kiểm ngư Vùng V bằng điện thoại đồng thời gửi email, fax...

Bước 3: Trong trường hợp chủ tàu/thuyền trưởng cố tình vi phạm, Bộ phận trực ban tổng hợp thông tin báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những nội dung vượt quá thẩm quyền theo quy định.

2. Đối với tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển

Khi phát hiện tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong khi hoạt động trên biển, bộ phận trực ban hệ thống giám sát tàu cá tiến hành một số công việc như sau:

Bước 1: Xác định các thông tin về tàu cá (chủ tàu, số đăng ký, nghề hoạt động...) và thời điểm từ khi tàu cá bị mất kết nối.

Bước 2: Liên hệ chủ tàu/thuyền trưởng của tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra thông tin mất kết nối để hướng dẫn xử lý và các biện pháp khắc phục để khôi phục hoạt động của thiết bị giám sát hành trình; đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chi cục Kiểm ngư Vùng V. (Theo biểu mẫu đính kèm).

Bước 3: Trực ban ghi nhận lại thông tin phản hồi của chủ tàu/thuyền trưởng (nếu có).

Bước 4: Tiếp tục theo dõi tín hiệu tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình, thường xuyên liên hệ chủ tàu/thuyền trưởng cập nhật thông tin.

Trong trường hợp chủ tàu/thuyền trưởng báo thiết bị giám sát hành trình bị hư hỏng, bộ phận trực ban yêu cầu chủ tàu/thuyền trưởng sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trực ban của Chi cục Thủy sản 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng. Khi kết thúc chuyến đi biển, chủ tàu/thuyền trưởng phải thông báo thời gian nhập bến cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản trước 24 giờ.

Bước 5: Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú, Chi cục Thủy sản, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra khi phương tiện nhập bến. Nếu có dấu hiệu chủ tàu/thuyền trưởng cố tình ngắt tín hiệu giám sát hành trình, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những nội dung vượt quá thẩm quyền theo quy định. Chủ phương tiện/thuyền trưởng mở ngay thiết bị giám sát hành trình khi đã được khắc phục.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức phân công trực ban giám sát tàu cá 24/24h trên hệ thống giám sát thông tin tàu cá.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc tiếp nhận và xử lý thông tin tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m vượt ranh giới, tàu cá mất tín hiệu theo trình tự tại Điều 2.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m cố tình vượt ranh giới cho phép và vô hiệu hóa tín hiệu máy giám sát hành trình theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

- Cập nhật thông báo danh sách tàu cá đã được lắp thiết bị giám sát hành trình và chia sẻ dữ liệu, vị trí hoạt động của các phương tiện với Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp điều tra các phương tiện có dấu hiệu cố tình ngắt tín hiệu giám sát hành trình.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý đối với tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m cố tình vượt ranh giới hoặc mất tín hiệu kết nối trên biển theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những nội dung vượt quá thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương nơi phương tiện nhập bến và các cơ quan liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục ban đầu đối với các tàu cá cố tình vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản và tàu cá bị mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi tàu cá nhập bến.

- Thông báo kết quả điều tra, xử lý đối với các tàu cá cố tình vi phạm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) để tổng hợp.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh thông tin và thông báo đến gia đình chủ tàu/thuyền trưởng có tàu cá bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình bật thiết bị hoặc đưa tàu trở lại vùng biển Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các thủ tục ban đầu đối với các tàu cá cố tình vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản và tàu cá bị mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi tàu cá nhập bến.

4. Trách nhiệm của chủ tàu/thuyền trưởng

Được quy định tại điểm đ, g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

5. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình

Được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện và tài chính để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Biểu mẫu

THÔNG BÁO TÀU CÁ BỊ MẤT TÍN HIỆU KẾT NỐI TRÊN BIỂN HOẶC VI PHẠM VÙNG BIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÁNH HÒA

CHI CỤC THỦY SẢN

 

Điện thoại: 0258.3810.047

Fax: 0258.3810.087

Email: chicucthuysankh@gmail.com

Số:……………………

Nha Trang…….giờ..….phút, ngày…..tháng…..năm 20…

 

 

 

Kính gửi:……………………………………

1. Thông tin tàu cá

□ Vi phạm vùng biển

□ Mất kết nối trên biển

Thông tin từ

Hệ thống giám sát tàu cá

Tên/số đăng ký tàu cá

 

Họ tên chủ tàu

 

Số điện thoại:

 

Họ tên thuyền trưởng

 

Số điện thoại:

 

2. Thời gian và vị trí phát hiện tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên biển hoặc vi phạm vùng biển

Thời gian

Hồi….giờ….phút

Ngày…tháng….năm………

Vị trí

Độ vĩ Bắc: 12  o    ’ 23’’

Độ kinh Đông: 1  o12’  2’’

Hướng đi:

Vận tốc:

Nhật ký hải trình (hình ảnh và vị trí chi tiết kèm theo)

3. Báo cáo/thông báo tới

□ Lãnh đạo;

□ Đơn vị khác:……………………

□ ………………………………….

□ ………………………………….

 

 

4. Đề nghị

£ Thông báo và yêu cầu tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình

□ Xử lý khi tàu về bờ

□ Phối hợp cung cấp thông tin

□ …………………………………………………………………..………………………

5. Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRỰC BAN

LÃNH ĐẠO CHI CỤC