Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vi quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ chưa được cấp phép bay của cơ quan có thẩm quyền, những thiết bị bay này cũng có thể là nguyên nhân gây ra các vụ việc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn hàng không.

Để quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh hàng không trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và mọi người dân thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Tăng cường kiểm tra, rà soát để xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, quản lý thông qua việc khai báo, đăng ký tại các địa bàn; đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường biện pháp quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cho các tổ chức, cá nhân và mọi người dân trong việc khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực