Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CAO SU TÂY NINH THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Cao su Tây Ninh - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam, thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh.

- Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty TNHH Cao su Tây Ninh.

- Tên giao dịch quốc tế : Tay Ninh Rubber. Co; L.t.d

- Tên viết tắt : TANIRUCO.

- Vốn điều lệ : 163.893.638.396 đồng.

- Trụ sở chính : xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh : đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có :

- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

- Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và các nông trường phụ thuộc như trong phương án.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Tây Ninh được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu :

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam, địa chỉ số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Cao su Tây Ninh.

Điều 6. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ khi đăng trên công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam, Giám đốc Công ty Cao su Tây Ninh và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7,
- Thủ tướng Phan Văn Khải,
PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng,
các Vụ : NN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng