Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP”, GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1148/TTr-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”, giai đoạn 2016 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/Tỉnh uỷ; TT/HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP”, GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 929/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và thời gian:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp” bao gồm: Đối tượng, nội dung, mục tiêu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2. Thời gian: Quy định này chỉ thực hiện trong giai đoạn 2016-2021.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng thi đua:

a) Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

b) Các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách.

2. Đối tượng khen thưởng: Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2 này tự nguyện thi đua, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh”.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua và khen thưởng:

1. Tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, dân chủ; bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất.

3. Không khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đang bị kỷ luật; chưa xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang xem xét kỷ luật, có đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ hoặc có dư luận báo chí đưa tin về những sai phạm, tiêu cực chưa được xác minh làm rõ.

Điều 4. Mục tiêu của phong trào thi đua:

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Nâng cao tính chủ động của cơ quan dân cử trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định, góp phần quan trọng trong việc tiếp tục cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Cụ thể:

a) Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi đại biểu về trách nhiệm của đại biểu nhân dân đối với cử tri và xã hội.

b) Gắn việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

c) Nắm vững kỹ năng và nội dung, quy trình của công tác giám sát, công tác chất vấn, thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước tại các địa phương.

d) Tích cực nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và phản ánh đầy đủ, trung thực tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

e) Thực hiện xuất sắc trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời; theo dõi, đôn đốc cơ quan thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

f) Thực hiện xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân.

g) Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy kỳ họp, tham dự đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp của HĐND tỉnh, các cuộc thảo luận tổ ở từng phiên họp, ở Tổ đại biểu HĐND và ở các cuộc họp Ban của HĐND tỉnh mà đại biểu là thành viên.

h) Đề ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND: Xây dựng Kế hoạch hoạt động, tổng hợp ý kiến cử tri, tổ chức họp Tổ… Đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

i) Tham gia tích cực, đầy đủ vào các hoạt động khác của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Điều 5. Nội dung thi đua:

Thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND theo quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của Tỉnh; đồng thời thúc đẩy thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND đã ban hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Hình thức khen thưởng, cơ cấu, số lượng khen thưởng:

1. Hình thức khen thưởng:

a) Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng:

a) Đối với tập thể: Khen thưởng hàng năm gồm:

- Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 01 Cờ.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: 03 Bằng khen.

b) Đối với cá nhân:

- Khen thưởng hàng năm: Theo quy định.

- Khen thưởng cuối nhiệm kỳ: Tỷ lệ không quá 30% trên tổng số đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách.

Điều 7. Tiêu chuẩn khen thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Tập thể được tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các Tổ đại biểu khác học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm.

Điều 8. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

Tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”;

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

c) Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

Cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”;

b) Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đại biểu HĐND.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen;

c) Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân theo quy định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 10. Thời gian đăng ký thi đua, thời gian đề nghị khen thưởng:

1. Thời gian đăng ký thi đua:

a) Các đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 đăng ký thi đua với Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm;

b) Các đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh vào đầu nhiệm kỳ.

2. Thời gian đề nghị khen thưởng: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ trước ngày 15/12 hàng năm.

3. Trình tự xét khen thưởng:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, đối chiếu tiêu chuẩn quy định, lập danh sách các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Nội vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định khen thưởng.

c) Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức thực hiện phong trào thi đua:

1. Văn phòng HĐND tỉnh:

a) Là cơ quan thường trực trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”.

b) Xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp Văn phòng HĐND tỉnh đề xuất, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động để các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền về quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp”.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Văn phòng HĐND tỉnh và Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung./.