Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh và trình chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu vực ngoài Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3420/BKHĐT-ĐTNN ngày 23/5/2018 về việc báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2017 và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 800/SKHĐT-XTĐT ngày 05/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm). Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư đã bố trí trong dự toán năm 2018 của các đơn vị.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018; quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth103.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Ngành/lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

(ĐVT: triệu đồng)

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tổ chức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Ngân sách cấp (ĐVT: triệu đồng)

Chương trình XTĐT Quốc gia

Khác (tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

A

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

40

 

 

1.1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thị trường trọng điểm:

1.1.1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thị trường trọng điểm

Quý I/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3/2018

x

 

Phục vụ xây dựng chương trình XTĐT của tỉnh

Công nghiệp phụ trợ, may mặc, điện tử

Singapore

 

 

VSIP

 

 

20

 

 

1.1.2

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thị trường trọng điểm

Quý II/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2018

x

 

Phục vụ xây dựng chương trình XTĐT của tỉnh

Công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nặng, điện tử, hạ tầng logistics

Nhật Bản

 

 

 

 

 

20

 

 

2

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

10

 

 

2.1

Xây dựng danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư năm 2018

Quý I/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3/2018

x

 

Giới thiệu và cung cấp cho nhà đầu tư

Hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, du lịch

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

10

 

 

3

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

153

 

 

3.1

Cập nhật và in ấn tư liệu quảng bá thông tin về đầu tư: catalogue, bìa sơ mi và nhân bản đĩa phim giới thiệu về tỉnh

Quý II/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2018

x

 

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

Các Sở ngành liên quan

 

 

 

130

 

 

3.2

Dịch thuật tài liệu sang tiếng Anh, Hàn, Nhật để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

Công nghiệp nặng, thương mại, dịch vụ

Đối tác nước ngoài

 

TT D.vụ đối ngoại Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi

 

 

 

23

 

 

4

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

1.410

 

 

4.1

Phối hợp tổ chức đi xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài

Quý III/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 8/2018

 

x

Quảng bá, gặp gỡ, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào tỉnh

Hạ tầng: cảng biển, khu công nghiệp và đô thị. Điện khí. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử

Hàn Quốc hoặc Singapore hoặc Nhật Bản

 

Bộ, ngành Trung ương

 

 

VSIP

250

 

 

4.2

Phối hợp tổ chức đi xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài

Quý III /2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2018

 

x

Quảng bá, gặp gỡ, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào tỉnh

May mặc, công nghiệp nhẹ, điện tử, máy móc thiết bị

Đài Loan

 

 

 

 

 

250

 

 

4.3

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Quý III/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2018

TP.Hồ Chí Minh

 

Quảng bá tiềm năng và kêu gọi đầu tư vào Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch

Hàn Quốc

 

Các Sở ngành liên quan

KOTRA

 

 

150

 

 

4.4

Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản

Quý III/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7/2018

Hà Nội

 

Gặp gỡ, tiếp xúc, kêu gọi đầu tư vào Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch,

Nhật Bản

 

Các Sở ngành liên quan

JETRO

 

 

150

 

 

4.5

Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; Thực hiện các nội dung cải thiện chỉ số PCI năm tiếp theo

Quý II/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cuối tháng 4/2018

Quảng Ngãi

 

Phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh và giải pháp cải thiện

 

 

 

VCCI và các đơn vị liên quan

 

 

 

160

 

 

4.6

Tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước để kêu gọi đầu tư vào tỉnh

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM....

 

Tiếp xúc trực tiếp để mời gọi đầu tư

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các Sở ngành liên quan

 

 

VSIP

90

 

 

4.7

Tham gia và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các chương trình, diễn đàn, sự kiện, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, hội chợ trong nước về công tác xúc tiến đầu tư để quảng bá, kêu gọi đầu tư

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III và IV/2018

Các tỉnh thành trong nước

 

Giới thiệu các thông tin về tình hình đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các Sở ngành trong tỉnh

JETRO, KOTRA

 

VSIP

130

 

 

4.8

Quảng bá thông tin đầu tư Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Quảng bá thông tin, hình ảnh về tỉnh Quảng Ngãi

Hạ tầng, công nghiệp nặng, thương mại, dịch vụ, du lịch Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

VCCI, Đài PTTH tỉnh, các Báo: Đầu tư, Diễn đàn doanh nghiệp...

 

 

 

200

 

 

4.9

Mua quà tặng, đồ lưu niệm, vật phẩm tuyên truyền, logo quảng bá phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, logo quảng bá

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Phục vụ công tác XTĐT và làm quà tặng cho đối tác, nhà đầu tư,...

 

Trong và ngoài nước

 

 

 

 

 

30

 

 

5

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

44

 

 

5.1

Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, tăng cường về công tác quản lý và xúc tiến đầu tư

Quý III và IV/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7 và 9/2018

Hà Nội, Đà Nẵng

 

Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ

 

 

 

TT XTĐT Miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài

 

 

 

44

 

 

6

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trợ triển khai các dự án trước và sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư

210

 

 

6.1

Tổ chức đón, tiếp, đưa đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, đi khảo sát, giới thiệu địa điểm

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, giới thiệu địa điểm

Tất cả các lĩnh vực

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

150

 

 

6.2

Triển khai hoạt động “Cà phê doanh nhân”

Thường xuyên trong năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 lần /tháng

Quảng Ngãi

 

Lắng nghe doanh nghiệp phản ánh các khó khăn, vướng mắc

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

x

 

25

 

 

6.3

Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (04 lần)

Quý II và IV/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2018 và tháng 12/2018

Quảng Ngãi

 

Lắng nghe doanh nghiệp phản ánh các khó khăn, vướng mắc

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

35

 

 

7

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

40

 

 

7.1

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình hợp tác với các tỉnh của Nhật Bản

Quý III/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2018

 

 

Củng cố quan hệ hợp tác với các tỉnh của Nhật Bản

Nông nghiệp, du lịch

Nhật Bản

 

Sở Ngoại vụ

 

 

 

40

 

 

TỔNG CỘNG:

1.907

 

 

B

BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI:

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

50

 

 

1.1

Tham gia hội nghị, hội thảo về xúc tiến, thu hút đầu tư

Trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Trong năm

x

 

Cải thiện tình hình thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Công nghiệp phụ trợ, may mặc, điện tử

Miền Trung

 

Bộ KH&ĐT

x

 

 

50

x

x

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

55

 

 

2.1

Đăng tải thông tin quảng bá hình ảnh của KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Cập nhật thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, tiềm năng lợi thế, các thông tin về tình hình đầu tư.

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

45

 

 

2.2

Cập nhật thông tin bổ sung vào Bộ cơ sở dữ liệu liên quan đến KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

 

 

Cập nhật thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, tiềm năng lợi thế, các thông tin về tình hình đầu tư.

 

 

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

10

 

 

3

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

130

 

 

3.1

In ấn, làm vật phẩm tuyên truyền, logo quảng bá phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Trong năm

x

 

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

90

 

 

3.2

Dịch thuật tài liệu sang tiếng Anh, Hàn, Nhật, photo và in ấn tài liệu (màu) để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

Công nghiệp nặng, thương mại, dịch vụ

Đối tác nước ngoài

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

40

 

 

4

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

520

 

 

4.1

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đi xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài

Quý II/2018

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Tháng 5/2018

 

x

Quảng bá, gặp gỡ, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào tỉnh

Hạ tầng: cảng biển, khu công nghiệp và đô thị. Điện khí. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử

Singapore hoặc Hàn Quốc hoặc Nhật Bản

 

BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và các đơn vị liên quan

 

Hoàng Thịnh Đạt

VSIP, Doo san Vina

250

 

 

4.2

Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác XTĐT

Quý III/2018

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Quý III/2018

x

 

Học hỏi kinh nghiệm

 

 

 

BQL KKT DQ và các KCN QN, các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

70

 

 

4.3

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư

Quý III/2018

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Tháng 8/2018

Quảng Ngãi, hoặc tại các tỉnh phía Bắc hoặc phía Nam

 

Quảng bá tiềm năng và kêu gọi đầu tư vào Quảng Ngãi

Công nghiệp, hạ tầng cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong và ngoài nước

 

BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và các đơn vị liên quan

 

 

 

200

 

 

5

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

50

 

 

5.1

Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, tăng cường về công tác quản lý và xúc tiến đầu tư, các nội dung liên quan đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, các lớp đào tạo, tập huấn về định hướng, xây dựng chương trình XTĐT hàng năm

Quý II và III/2018

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Tháng 7 và 9/2018

Đà Nẵng hoặc các tỉnh thành khác

 

Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ

 

 

 

TT XTĐT Miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài

 

 

 

50

 

 

6

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trợ triển khai các dự án trước và sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư

250

 

 

6.1

Tổ chức đón, tiếp, đưa đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, đi khảo sát, giới thiệu địa điểm

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Thường xuyên trong năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, giới thiệu địa điểm

Tất cả các lĩnh vực

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

130

 

 

6.2

Làm việc với Bộ, ngành TW liên quan đến việc hỗ trợ các dự án đầu tư ở giai đoạn thủ tục đầu tư và khi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh kết hợp xúc tiến đầu tư

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Trong năm

x

 

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đang đầu tư

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

 

 

70

 

 

6.3

Làm việc với các Doanh nghiệp phía Nam và phía Bắc có dự án tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để XTĐT

Thường xuyên trong năm

BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi

Trong năm

x

 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thông qua các doanh nghiệp đã đầu tư tại tỉnh

 

 

 

Các đơn vị liên quan của tỉnh

 

x

x

50

 

 

TỔNG CỘNG

1.055

 

 

 

TỔNG CỘNG MỤC (A) VÀ (B):

2.962