Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05 tháng 10 năm 2017;

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3361/BKHĐT-ĐTNN ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 1164-TB/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi công tác nước ngoài năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1635/SKHĐT-ĐTKT ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

a/ Quan điểm: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh xác định phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển, phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

b/ Định hướng:

- Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 tiếp tục tập trung theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra. Tập trung xúc tiến đầu tư theo từng lĩnh vực đã được xác định.

- Tiếp tục chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo ra môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn; tăng cường quảng bá các thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh cũng như tăng cường cập nhật trên các kênh truyền thông, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Chú trọng đến xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hiện hữu triển khai dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết, kết nối với các hiệp hội, tổ chức nước ngoài, các nhà đầu tư tiềm năng để giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

c/ Mục tiêu:

- Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc để giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; học tập mô hình sản xuất và tăng trưởng xanh của Hàn Quốc.

- Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp, môi trường; khảo sát, tham khảo mô hình thực tế về công nghệ xử lý rác thải y tế của Nhật Bản.

2. Nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018:

(Chương trình chi tiết đính kèm)

3. Kinh phí thực hiện:

Dự toán kinh phí thực hiện khoảng 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện:

- Các cơ quan đầu mối thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động triển khai các công việc được giao. Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi để triển khai công việc một cách linh hoạt, kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình hiệu quả.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công thương và các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp nêu tại Điều 1 theo quy định, thực hiện chủ trương thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí vốn ngân sách phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư năm 2018; rà soát, thẩm định cụ thể mức kinh phí thực hiện đối với nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kinh phí kịp thời theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông - vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Đơn vị phối hợp

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Kinh phí

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

 

 

2,150

 

I

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

100

 

1

Tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư ngành nông nghiệp

2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công thương; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tài liệu giới thiệu tổng quan về ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

100

Chuyển nhiệm vụ năm 2017 sang năm 2018

II

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

200

 

1

Tổ chức lớp tập huấn đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ, chuyên viên làm công tác xúc tiến đầu tư

2018

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ quản lý xúc tiến đầu tư

100

 

2

Tham gia đào tạo, tập huấn theo chương trình xúc tiến đầu tư do bộ, ngành trung ương tổ chức

2018

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Nâng cao năng lực kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ quản lý xúc tiến đầu tư

100

 

III

Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

1,450

 

1

Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách thủ tục đầu tư, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư

Cả năm 2018

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp các đoàn doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và khảo sát tại tỉnh

150

 

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo:

+ Họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư (trao GCNĐT, QĐ chủ trương ĐT)

+ Hội nghị kết nối với tổ chức, hiệp hội nước ngoài;

+ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư; (02 lần/ năm)

+ Hội nghị, hội thảo xúc tiến khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh

2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức các sự kiện để hỗ trợ, kết nối nhà đầu tư với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; kết nối với các tổ chức, hiệp hội nước ngoài: KOTRA, JETRO, Eurocham...

1,200

 

3

Tổ chức hội thảo kết nối các nhà nhập khẩu lớn, các doanh nghiệp logistics và cảng biển đầu tư logistics tại tỉnh

Quý I/2018

Sở Giao thông - vận tải

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kết nối các nhà đầu tư logistics và cảng biển; giới thiệu môi trường đầu tư và kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh

100