Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 927/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG LÊ ĐÌNH ĐẤU, PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 8598/CVNS/BTCTW ngày 30 tháng 3 năm 2006;
Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Đình Đấu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 8 năm 2006.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Đình Đấu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ V2, TCCB, Website CP;
- Lưu : VPBCS (2), VT.

THỦ TƯỚNG
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng