Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀ
NH PHỐNỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ NÚT GIAO THÔNG GIỮA ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 VỚI ĐƯỜNG ĐẠI LỘ THĂNG LONG, TỶ LỆ 1/500.

Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 574/TTr-QHKT-HTKT ngày 29/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Vành đai 3,5 với đường Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm: nút giao tuyến đường Vành đai 3,5 với tuyến đường Đại lộ Thăng Long và phạm vi nghiên cứu các đường dẫn, tách nhập làn có vị trí thuộc địa giới huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm.

2. Hình thức nút: nút giao khác mức dạng Tuabin kết hợp hầm chui trực thông trên đường Vành đai 3,5 theo phương án thiết kế kiến trúc và hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nút giao đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 và số 8393/QĐ-UBND ngày 01/12/2017.

3. Mặt cắt ngang các tuyến đường vào nút:

- Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn phía Bắc nút giao: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=60m, gồm: dải phân cách giữa rộng 5,5m, phần xe cơ giới mỗi bên rộng 12,25m (3 làn xe mỗi bên), dải phân cách bên ngăn cách giữa làn xe cơ giới và xe thô sơ mỗi bên rộng 1m, làn xe thô sơ mỗi bên rộng 6m, hè mỗi bên rộng 8m. Riêng đoạn từ hết khu đô thị Bắc An Khánh đến Đại lộ Thăng Long chỉ giới đường đỏ được mở rộng cục bộ B=70m để bố trí hầm chui, nhánh rẽ.

- Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn phía Nam nút giao: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=63m, gồm: 6 làn xe chính rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, đường gom hai bên rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2x8m (có thiết kế hè đi bộ), hè mỗi bên rộng 2x3m.

- Tuyến đường Đại lộ Thăng Long: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=140m, gồm: 6 làn xe cao tốc, hai đường gom hai bên với quy mô B=24m (lòng đường rộng 10,5m, hè đường phía trong rộng 3,5m, hè phía giáp chỉ giới đường đỏ rộng 10m).

(Cụ thể cấu tạo thành phần đường trong khu vực nút giao sẽ được xác định theo dự án đầu tư được duyệt).

4. Định vị tim đường, chỉ giới đường đỏ các tuyến đường quy hoạch vào nút giao và chỉ giới đường đỏ nút giao thông:

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và kết hợp với nội suy trực tiếp trên bản vẽ. Tim tuyến đường Vành đai 3,5 định vị thông qua các điểm: 1’-2-10; tuyến đường Đại lộ Thăng Long được xác định theo hiện trạng đã đầu tư xây dựng.

- Chỉ giới đường đỏ nút giao thông: (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9), (B1-B2-B3-B4-B5-B6), (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8), (D1-D2; D3-D4-D5-D6) được xác định bằng các điểm tọa độ xác định tim đường, kích thước mặt cắt ngang, kết hợp phương pháp nội suy trực tiếp tại bản vẽ; phù hợp phương án thiết kế kiến trúc, hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nút giao đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 và số 8393/QĐ-UBND ngày 01/12/2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị liên quan cập nhật chỉ giới đường đỏ nút giao được duyệt vào các đồ án quy hoạch, dự án đang nghiên cứu tại khu vực.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Đức, UBND quận Nam Từ Liêm, các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.

Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội rà soát, nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu A - Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn để bố trí quỹ đất giao cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc xem xét, báo cáo UBND Thành phố.

Giao các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan xem xét giải quyết các kiến nghị về chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND xã An Khánh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó CT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V.Chiến; các phòng: TH, TKBT, ĐT (Thực, Năng, Phong);
- Lưu VT, ĐTA1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng