Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2004/QĐ-TTg

Hà Nội , ngày 25 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 3229/TCCB ngày 27 tháng 4 năm 2004, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại tờ trình  số 697/TCCB ngày 17 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghệ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Công nghệ là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

­Điều 3. Trường Đại học Công nghệ có nhiệm vụ :

1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ.

2. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định về cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể và Quy chế hoạt động của Trường Đại học Công nghệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm