Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤM, HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG HOẠT ĐỘNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm và hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. Tuyến đường và thời gian cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động (theo phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH SÁCH

TUYẾN ĐƯỜNG CẤM VÀ HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ HỘI THÀNH TUYÊN VÀ LIÊN HOAN TRÌNH DIỄN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 916/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Cấm tất cả các phương tiện (trừ phương tiện của Ban Tổ chức, đại biểu tham dự Lễ hội và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, xe ưu tiên theo quy định của pháp luật) đi vào một số tuyến đường, tuyến phố trong các ngày và thời gian cụ thể như sau:

- Đường Xuân Hoà (đoạn từ ngã ba nút giao nhau với đường 17/8 đến ngã tư nút giao với phố Vũ Mùi).

- Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ nút giao nhau với đường 17/8 đến ngã tư trước cổng Uỷ ban nhân dân tỉnh).

- Đường 17/8: Từ ngã ba giao nhau với phố Ngô Gia Khảm (gần Rạp Tháng Tám cũ) đến ngã ba giao nhau với đường Chiến thắng Sông Lô (trước Khách sạn Lô Giang cũ).

- Đường 17/8, từ cổng Tỉnh ủy đến ngã ba giao nhau với đường Lê Duẩn (trước cổng Công an thành phố);

- Đường Tân Trào, đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Bình Ca (đầu cầu Nông Tiến) đến ngã ba giao nhau với đường 17/8 (trước cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh);

- Đường Phan Thiết, đoạn từ ngã ba giao với đường 17/8 (trước cổng Sở Giao thông vận tải) đến ngã tư giao với đường Quang Trung (trước trụ sở Báo Nhân dân);

- Đường Quang Trung, đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Phan Thiết đến ngã tám, giao nhau với đường Bình Thuận.

- Đường Bình Thuận, đoạn từ cổng trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngã tám, giao cắt với đường Quang Trung (phía trước cửa siêu thị Vũ Công);

Thời gian cấm: Từ 18h 00 đến 23h 00 các ngày 10/9 và 13/9/2019

--------------------------------------------------------------------

- Đường Xuân Hoà, đoạn từ ngã ba nút giao nhau với đường 17/8 đến ngã tư nút giao với phố Vũ Mùi;

- Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao nhau với đường 17/8 đến ngã tư trước cổng UBND tỉnh;

- Đường Bình Thuận, đoạn từ ngã tư vòng xuyến giao nhau với đường Tân Trào (trước cổng khách sạn Mường Thanh) đến ngã tư giao nhau với đường 17/8 (trước cổng trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh);

- Đường 17/8, từ ngã ba giao nhau với phố Ngô Gia Khảm đến ngã ba giao nhau với đường Chiến thắng Sông Lô (cửa khách sạn Lô Giang cũ);

Thời gian cấm: Từ 18h 30’ đến 23h 00 các ngày 11, 12 và 14/9/2019

 --------------------------------------------------------------

- Đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ ngã tư giao với đường Hà Huy Tập đến ngã ba giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng (trước cổng Sở Y tế).

Thời gian cấm: Từ 16h 00 đến 19h 00, ngày 13/9/2019

---------------------------------------------------------------------------------------

2. Phân luồng phương tiện từ xa, hướng dẫn xe tải, xe khách hạn chế đi qua địa bàn trung tâm thành phố từ 18h00 đến 23h00 các ngày từ 09/9 đến 14/9/2019, cụ thể:

- Điểm ngã tư giao cắt đường Tân Trào với đường Kim Bình (trước cửa Bưu điện Nông Tiến);

- Điểm ngã năm km5 đường Tuyên Quang - Hà Giang;

- Điểm ngã ba km7 đường Tuyên Quang - Hà Nội;

- Điểm Cầu chui Quốc lộ 37.