Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 110/TTr-SYT ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Trần Văn Trung (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- Phòng CCHC (Đ81, VIC);
- Lưu: VT. Tr 13/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 912/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

1.

T-CMU-288717-TT

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

2.

T-CMU-288718-TT

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

3.

T-CMU-288719-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

4.

T-CMU-288720-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

5.

T-CMU-288721-TT

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

6.

T-CMU-288722-TT

Giám định tổng hợp đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 912/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau”.

2. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014);

- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội (Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa (Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BYT-286978” của Bộ Y tế

2

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286979” của Bộ Y tế

3

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286980” của Bộ Y tế

4

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, ktừ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286981” của Bộ Y tế

5

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286982” của Bộ Y tế

6

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286983” của Bộ Y tế

7

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286984” của Bộ Y tế

8

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286985” của Bộ Y tế

9

Khám giám định tổng hợp

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng có kết luận.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Thu theo Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2014;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nhng bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BYT-286986” của Bộ Y tế

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Cà Mau

  • Số hiệu: 912/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/06/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
  • Người ký: Trần Hồng Quân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản