Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1027/TTr-STC ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 là: 6.300 đồng/kg (Sáu nghìn ba trăm đồng).

Điều 2. Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- VPUB: LĐVP, NN (C);
- Lưu VT, KT.
QD 110 GTT/2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông