Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 124/TTr-SNV ngày 08/4/2021 và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục thẩm định Đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.009339.000.00.00.H50

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển về Phòng TCBC và TCPCP để xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ. Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có)

33 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển hồ sơ cho Phòng TCBC và TCPCP

03 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phòng TCBC và TCPCP soát xét, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét

01 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2

Thủ tục thẩm định Đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.009340.000.00.00.H50

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển về Phòng TCBC và TCPCP để xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ. Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).

19 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển hồ sơ cho Phòng TCBC và TCPCP

02 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 5

Phòng TCBC và TCPCP soát xét, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét

01 ngày

Phòng TCBC và TCPCP

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Tổng cộng: 02 quy trình