Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (phiên bản hiện tại TCVN ISO 9001: 2015) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (phiên bản hiện tại TCVN ISO 9001: 2015 ) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 496/TT-SKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), HCTC, NC, CBTH;
- Lưu: VT, NClmc235

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg , Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng đối với cấp xã, phường, thị trấn, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU:

1. Mục đích

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008-phiên bản mới là TCVN ISO 9001:2015 (dưới đây gọi là TCVN ISO 9001:2015 ) đối với xã, phường, thị trấn trong tỉnh (sau đây gọi là cấp xã) được thực hiện thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu UBND cấp xã kiểm soát được quá trình xử lý công việc của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công; đồng thời phục vụ yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu:

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND cấp xã nhằm đạt được các yêu cầu sau:

- Xây dựng nền hành chính dân chủ, gần dân, phục vụ dân; một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đẩy lùi và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Cải cách thể chế và đổi mới thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện cho đối tượng phục vụ, xóa bỏ các quy định quan liêu, gây phiền hà cho các tổ chức và công dân.

- Khắc phục cách nghĩ, cách làm thủ công, tùy tiện, xây dựng một nền hành chính kỷ luật chặt chẽ, giải quyết công việc phục vụ nhân dân theo đúng quy trình.

3. Mục tiêu:

Trong giai đoạn từ 2018- 2021, có 100% UBND các xã, phường, thị trấn được UBND các huyện, thành phố đăng ký hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó:

- Năm 2018 - 2019, có 70% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng và công bố, chủ yếu đối với các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện đồng bằng và thành phố trong tỉnh.

- Năm 2020 - 2021, tiếp tục thực hiện đối với 30% các xã còn lại, chủ yếu đối với các xã, thị trấn miền núi, hải đảo; kiểm tra, đánh giá hoạt động theo hệ thống đối với các xã đã áp dụng, công bố.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

III. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

UBND xã, phường, thị trấn thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 ) cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

2. Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp xã xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng

Sau khi hoàn chỉnh hệ thống văn bản tài liệu, quy trình theo quy định tại Bước 1 và được lãnh đạo cơ quan phê duyệt, hệ thống văn bản và quy trình có hiệu lực áp dụng chung, thống nhất trong hoạt động của cơ quan.

Bước 3. Đánh giá, công bố mức độ phù hợp hệ thống quản lý chất lượng

Sau khi áp dụng có hiệu quả hệ thống văn bản được ban hành, lãnh đạo cơ quan tiến hành đánh giá nội bộ và công bố mức độ phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng so với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Bước 4. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng là hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và công bố mức độ phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng so với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

3. Thuê tư vấn

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ nhu cầu thực tế để xem xét, quyết định việc thuê tư vấn thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại Khoản 1, Điều 7, Chương II Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nội dung UBND cấp xã tự thực hiện

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Chương II Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Đối với UBND cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi, phải hoàn thành việc xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 (theo mẫu Phụ lục I kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), chậm nhất đến ngày 31/12/2019.

- Đối với UBND cấp xã thuộc các huyện miền núi, hải đảo phải hoàn thành việc xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 (theo mẫu Phụ lục I kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), chậm nhất đến ngày 31/12/2021.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng, UBND cấp xã báo cáo UBND các huyện, thành phố thuộc quyền quản lý. UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả thực hiện.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan (nếu có). UBND cấp xã có trách nhiệm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho UBND cấp xã được Sở Khoa học và Công nghệ dự toán hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt, giao dự toán cho Sở Khoa học và Công nghệ thuê cơ quan tư vấn cho UBND cấp xã trên cơ sở đăng ký của UBND các huyện, thành phố.

2. Kinh phí UBND cấp xã tự xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng do UBND cấp xã dự toán trong kinh phí quản lý hành chính hàng năm, gửi UBND các huyện, thành phố thuộc quyền quản lý để cân đối ngân sách chung trong hoạt động quản lý trên địa bàn huyện, thành phố. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố giao dự toán cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định.

3. Mức chi và nội dung chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND cấp xã

UBND cấp xã là đối tượng thực hiện việc xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, có trách nhiệm:

- Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là một nội dung trong công tác cải cách hành chính và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Kế hoạch này. Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng theo quy trình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tổ chức việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm, khi xây dựng Kế hoạch hoạt động của cơ quan, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế của cơ quan, thực hiện đăng ký với cơ quan cấp trên trực tiếp (UBND huyện, thành phố) nội dung kế hoạch thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, đơn vị mình; gửi kèm dự toán theo các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để UBND huyện, thành phố xem xét cân đối, phân bổ; việc đăng ký thuê cơ quan tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho cơ quan, đơn vị mình thực hiện theo quy định.

- Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị, gửi UBND huyện, thành phố để tổng hợp gửi Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2021 để cụ thể hóa kế hoạch thực hiện tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và nội dung thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố; chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy định tại Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đến kỳ xây dựng kế hoạch hàng năm, xây dựng dự toán cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã trong huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt để phân bổ cho cấp xã triển khai thực hiện.

Tổng hợp, lập danh sách cấp xã trong huyện, thành phố đăng ký thuê cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động này, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo UBND tỉnh.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã trong huyện, thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, các địa phương chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch này; đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Làm đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh.

Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Hệ thống quản lý chất lượng cho cấp xã và cán bộ quản lý hệ thống cấp huyện trong tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lựa chọn các đơn vị tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng có tư cách pháp nhân và năng lực, tham mưu cho Sở phê duyệt để tư vấn cho UBND cấp xã trong tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện và báo cáo theo quy định.

Hàng năm, dự trù kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đối với cấp xã; kinh phí cho hoạt động thuê tổ chức tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho UBND cấp xã; kinh phí thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

Tổng hợp trình UBND tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Định kỳ tháng 12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính hàng năm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh- truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi và các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đưa tin về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã; gắn hiệu quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị với việc cải cách thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại cấp xã trong tỉnh.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán ngân sách, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hàng năm trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính cấp xã theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ)./.