Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Cãn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 37/TTr-SGDĐT ngày 02/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thái Bình theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Lưu: VT, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Bích Hằng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tiêu chí I: Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1.1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

1.2. Sách giáo khoa tạo điều kiện để giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp gắn với thực tế của địa phương.

1.3. Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương; thuận lợi để cha mẹ học sinh hỗ trợ hiệu quả việc học tập của học sinh.

Tiêu chí II: Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

2.1. Phù hợp với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện chương trình.

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2.2. Phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, ngôn ngữ trong sáng, chuẩn mực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc trưng môn học.

- Cấu trúc sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, vừa sức, phù hợp với năng lực nhận thức của các nhóm đối tượng học sinh.

- Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống trong thực tiễn.

- Các hoạt động giáo dục gắn liền với đời sống thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường rèn luyện các phẩm chất và năng lực.

2.3. Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

- Các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức và kỹ thuật dạy học.

- Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn, giáo dục tích hợp tạo điều kiện để giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt; tạo điều kiện để giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2.4. Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

- Tác giả sách giáo khoa có điều kiện hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

- Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ...); nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng; kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu theo quy định./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  • Số hiệu: 901/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/04/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
  • Người ký: Trần Thị Bích Hằng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản