Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 90/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

Phòng Đo kiểm viễn thông
thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 391/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng Đo kiểm viễn thông
thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301888195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 18).

Địa chỉ: 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Dịch vụ viễn thông

 

1.

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

QCVN 36:2011/BTTTT(1)

2.

Dịch vụ truy nhập internet ADSL

QCVN 34:2011/BTTTT(1)

3.

Dịch vụ internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 81:2014/BTTTT(1)

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

4.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 08:2010/BTTTT
QCVN 09:2010/BTTTT(2)
QCVN 32:2011/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 34:2011/BTTTT, QCVN 36:2011/BTTTT và QCVN 81:2014/BTTTT;

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.