Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 309/SNV-TTr ngày 23 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (có các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá kết quả tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT.UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Yên Bái, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

08 LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM THÔNG QUA TÀI LIỆU

Chỉ đạo điều hành

Xây dựng ban hành Văn bản QPPL

Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách tổ chức, bộ máy

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

1

Văn phòng UBND tỉnh

9.5

4

7

7

3

8

2

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9.5

4

6

7

3

7

3

Sở Tư pháp

10

4

7

6

3

8

4

Sở Thông tin và truyền thông

12

4

5

8

3

8

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

12.5

4

6.5

8

3

8

6

Sở Công thương

10.5

4

5

6

2.5

5.5

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

4

7

7

3

8

8

Sở Nội vụ

13

4

5

7

3

8

9

Thanh tra tỉnh

10

4

6.5

7

3

8

10

Sở Tài chính

11.5

4

6.5

6

3

7

11

Sở Khoa học và Công nghệ

10

4

5

6

3

6.5

12

Sở Giao thông Vận tải

11.5

4

7

6.5

2.5

7

13

Sở Y tế

11

4

7

6

3

6.5

14

Ban Dân tộc

6.5

4

7

7

3

5

15

Sở Xây dựng

10

4

7

7

3

8

16

Sở Ngoại vụ

3

4

7

0

3

7

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9.5

4

7

7

3

7

18

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

3

4

5.5

0

1

8

19

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.5

4

5

7

3

6.5

20

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.5

3.5

6.5

6

3

8

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Tt

Tên đơn vị

Điểm qua tài liệu kiểm chứng

 

Chỉ đạo, điều hành

Xây dựng ban hành Văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo, điều hành ở địa phương

Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách tổ chức, bộ máy

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức

 

 

1

TP Yên Bái

13

3.75

6

4

3

8.5

 

 

2

Văn Yên

14.5

2.5

5.5

4.5

2.5

9

 

 

3

Trấn Yên

11.5

4

6.5

4

2.5

7

 

 

4

Trạm Tấu

12.5

4

5.5

0.5

2.5

9

 

 

5

Lục Yên

12

3.5

4

3

2.5

8.5

 

 

6

Mù Cang Chải

9

3.5

5.5

4.5

2.5

10

 

 

7

Yên Bình

12

3

2.5

3.5

1.5

9

 

 

8

Văn Chấn

12

2.5

4.5

4

2.5

8

 

 

9

Thị xã Nghĩa Lộ

Không thẩm định vì nộp Báo cáo tự chấm muộn

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM TRA XÃ HỘI HỌC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUA TRA XÃ HỘI HỌC

Đánh giá về mức độ quyết tâm của thủ trưởng cơ quan đối với công tác CCHC

Đánh giá về các văn bản do cơ quan ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành

Đánh giá về chất lượng giải quyết hồ sơ, công việc của các tổ chức, cá nhân

Đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

Đánh giá về việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở

 

1

Thanh tra tỉnh

3.22

3.97

4.86

4.19

4.00

 

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.34

3.85

4.81

3.94

3.89

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

3.14

3.85

4.19

3.82

3.89

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.94

3.70

3.75

3.91

3.77

 

5

Sở Giao thông Vận tải

3.01

4.08

4.85

3.99

3.70

 

6

Sở Công Thương

2.92

3.91

4.44

3.74

3.76

 

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.03

3.90

4.06

3.89

3.78

 

8

Sở Tư pháp

3.36

4.33

4.81

4.16

3.74

 

9

Sở Thông tin và Truyền thông

2.96

4.01

4.69

4.12

3.07

 

10

Sở Y tế

3.26

3.98

4.58

3.82

4.00

 

11

Sở Ngoại vụ

2.84

3.79

4.61

3.90

3.64

 

12

Sở Tài chính

3.32

4.17

4.75

4.07

3.94

 

13

Sở Nội vụ

3.19

3.63

4.50

3.85

3.49

 

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.28

4.17

4.42

4.14

3.88

 

15

Sở Xây dựng

3.10

3.95

4.58

3.95

3.72

 

16

Ban Dân tộc

2.99

4.08

4.29

4.15

3.80

 

17

Sở Văn hóa TT và DL

3.18

3.73

4.28

3.78

3.78

 

18

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

2.27

3.15

3.87

3.25

2.98

 

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

2.89

3.48

3.71

3.53

3.43

 

20

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2.88

3.70

3.98

3.80

3.44

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM TRA XÃ HỘI HỌC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của UBND

Tt

Tên đơn vị

Đánh giá về mức độ quyết tâm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC

Điểm tra xã hội học theo lĩnh vực

Đánh giá về văn bản QPPL và văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành do đơn vị ban hành

Đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị

Đánh giá về hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đơn vị

Đánh giá về việc chấp hành quy chế văn hóa công sở

 

1

Văn Yên

3.5875

4.6240

4.3138

4.6615

3.7974

 

2

Trạm Tấu

3.3923

4.4062

4.8083

4.4740

3.8495

 

3

Trấn Yên

3.5432

4.6182

4.6914

4.6375

3.7683

 

4

Yên Bình

3.4349

4.4166

4.5204

4.3916

3.8763

 

5

Thành phố Yên Bái

3.5416

4.4916

4.3450

4.5423

3.7824

 

6

Thị xã Nghĩa Lộ

3.4500

4.3666

4.3041

4.4916

3.6833

 

7

Mù Cang Chải

3.2653

4.2432

4.3736

4.4423

3.7115

 

8

Văn Chấn

3.4436

4.0850

4.0782

4.5423

3.7729

 

9

Lục Yên

3.3076

4.3826

4.2416

4.4971

3.6506

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM TRA XÃ HỘI HỌC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Biểu số 05

TT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

ĐIỂM QUA TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG

ĐIỂM QUA TRA XÃ HỘI HỌC

TỔNG ĐIỂM

XẾP HẠNG

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

45.42

38.61

84.03

Thứ 1

2

Sở Xây dựng

42.9

38.19

81.09

Thứ 2

3

Thanh tra tỉnh

41.82

39.24

81.06

Thứ 3

4

Sở Giao thông Vận tải

41.92

38.96

80.88

Thứ 4

5

Sở Tài chính

41.26

39.54

80.8

Thứ 5

6

Sở Y tế

41.5

38.84

80.34

Thứ 6

7

Sở Tư pháp

41.7

38.5

80.2

Thứ 7

8

Sở Thông tin và Truyền thông

43.7

36.35

80.05

Thứ 8

9

Sở Nội vụ

43.05

36.5

79.55

Thứ 9

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

39.9

39.38

79.28

Thứ 10

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

43.9

34.52

78.42

Thứ 11

12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

40.4

36.81

77.21

Thứ 12

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40.82

36.31

77.13

Thứ 13

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

39.5

36.56

76.06

Thứ 14

15

Sở Khoa học và Công nghệ

38.5

37.22

75.72

Thứ 15

16

Ban Dân tộc

36.6

38.18

74.78

Thứ 16

17

Sở Công Thương

37.3

36.66

73.96

Thứ 17

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

39.5

33.33

72.83

Thứ 18

19

Sở Ngoại vụ

27

36.62

63.62

Thứ 19

20

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

24.5

28.53

53.03

Thứ 20

 

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 896/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Biểu số 06

TT

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

ĐIỂM QUA TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG

ĐIỂM TRA XÃ HỘI HỌC

ĐIỂM TỔNG HỢP

XẾP HẠNG

1

Văn Yên

42.87

36.27

79.14

Thứ 1

2

TP Yên Bái

43.01

35.17

78.18

Thứ 2

3

Trấn Yên

40.12

35.95

76.07

Thứ 3

4.

Trạm Tấu

38.62

36.18

74.8

Thứ 4

5

Mù Cang Chải

37.05

34.84

71.89

Thứ 5

6

Lục Yên

37.82

34.04

71.86

Thứ 6

7

Yên Bình

34.1

35.7

69.8

Thứ 7

8

Văn Chấn

33.5

34.07

67.57

Thứ 8

9

Thị xã Nghĩa Lộ

0

34.92

34.92

Thứ 9