Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 879/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ VỐN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ, PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO CẤP BÁCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ các Công văn: số 153/TTg-NN ngày 20 tháng 01 năm 2006 và số 194/TTg-NN ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4302 BKH/KTNN ngày 12 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Trích 38 tỷ đồng (ba mươi tám tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2006 để hỗ trợ cho các địa phương xử lý công trình đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 153/TTg-NN ngày 20 tháng 01 năm 2006 và Công văn số 194/TTg-NN ngày 26 tháng 01 năm 2006, phân bổ cụ thể như sau:

1. Tỉnh Đồng Tháp: 15 tỷ đồng (kè Sa Đéc giai đoạn II);

2. Tỉnh Phú Thọ: 10 tỷ đồng (kè Thượng Nông và kè Vũ Ẻn);

3. Tỉnh Quảng Trị: 3 tỷ đồng (kè sông Thạch Hãn và sông Hiếu; dự án vùng lũ Hải Lăng);

4. Tỉnh Ninh Thuận: 5 tỷ đồng (các kè: sông Dinh; cồn Tân Thành, Bực Lở; Mỹ Hiệp, kè cảng cá Ninh Chữ);

5. Tỉnh Thái Bình: 5 tỷ đồng (sửa chữa, khôi phục các công trình đê, kè và khắc phục hậu quả cơn bão số 7).

Điều 2.

1. Trên cơ sở mức vốn được hỗ trợ trên, các tỉnh huy động thêm nguồn vốn của địa phương, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chớnh phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: KTTH, ĐP, CN, NC, TH;
- Lưu: Văn thư, NN (5b). (Hoà 50b).

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 879/QĐ-TTg năm 2006 về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý các công trình đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách do Thủ tướng chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 879/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/06/2006
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản