Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 878/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CÔNG TRÌNH PHẢI ĐÌNH CHỈ, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THEO CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2601/VPCP - KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID- 19;

Theo đề nghị của liên ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ, tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ đối với doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Đình chỉ đối với tất cả doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ mà không đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

2. Tạm dừng hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ thuộc các lĩnh vực hàng hóa không thiết yếu như sau:

- Các hoạt động của các gian hàng, cửa hàng, các điểm kinh doanh các mặt hàng không phải là hàng hóa thiết yếu.

- Các hoạt động của các hãng taxi và hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

- Chợ (trừ việc cung cấp lương thực, thực phẩm, rau củ quả…); cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ trường hợp bán cho khách mang đi); dịch vụ vui chơi, giải trí (công viên, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, sân khấu, quán internet, quán game,…)

- Dịch vụ chăm sóc, làm đẹp; Dịch vụ thể dục, thể thao (Sân bóng, sân golf, sân tập thể thao các loại, phòng tập gym, yoga, aerobic, khiêu vũ, …);

- Tạm dừng khởi công xây dựng các công trình mới.

- Thời hạn đình chỉ, tạm dừng: Đến hết ngày 15/4/2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 1 phải nghiêm túc chấp hành.

2. Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân được tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hoạt động xây dựng phải có cam kết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế trong quá trình sản xuất kinh doanh, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Yêu cầu các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, đảm bảo giãn cách xã hội, không thực hiện việc sản xuất ca 3.

Đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng (trong khu công nghiệp) gửi bản cam kết về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước ngày 07/4/2020. Đối với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (ngoài khu công nghiệp) gửi bản cam kết về UBND huyện, thành phố, thị xã trước ngày 07/4/2020.

Trong trường hợp các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng không chấp hành, không đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch covid- 19 theo quy định của trung ương và tỉnh thì sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Người lao động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh phải có cam kết về việc tự đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong việc đi lại và hoạt động sản xuất kinh doanh gửi cho chủ đơn vị sử dụng lao động.

3. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm: Thông báo quyết định này đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các quy định của chính phủ và của UBND tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế; yêu cầu doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng đình chỉ hoạt động ngay nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hoặc để xây ra có người bị bệnh dịch covid - 19. Định kỳ hàng ngày báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế về tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Thông báo quyết định này đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trên địa bàn (ngoài khu công nghiệp); hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các quy định của chính phủ và của UBND tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế: yêu cầu doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng đình chỉ hoạt động ngay nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hoặc để xảy ra có người bị bệnh dịch covid -19. Định kỳ hàng ngày báo cáo với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế về tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trên địa bàn.

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện theo quy định Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 của Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19.

6. Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại quyết định này. Kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định này và khi có chỉ đạo mới của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có thể thay đổi, bổ sung kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin DN tỉnh;
- Lưu: VT; (100 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái