Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

Căn cứ Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 255/SGDĐT-GDTrH ngày 22/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Phương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 87/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Trà Vinh nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên; 70% trở lên tổng số thanh niên còn lại, được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Đến năm 2020, có 7.500 - 8.000 đảng viên được kết nạp; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

1.1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

1.2. Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền:

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm, phóng sự, bài viết trên báo, đài của tỉnh; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Khuyến khích các trường trang bị thêm các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt - việc tốt, gương khuyến học… Tổ chức các ngày hội sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

2.1. Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh, tăng cường các bài tập xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

2.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2.3. Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội:

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, tỉnh phát động.

- Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô các cấp của Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

- Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội:

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

- Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở các xã, phường, thị trấn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

5.1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh niên, thiếu niên và nhi đồng chậm tiến.

5.2. Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - học tốt, Trường học thân thiện - học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

5.3. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử các ngành, địa phương, đơn vị về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các nhà thiếu nhi.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016:

1. Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho giáo viên theo quy định.

2. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc quy định thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - học tốt; thực hiện quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015 - 2016.

4. Triển khai thực hiện quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và một số công trình trong khuôn viên nhà trường.

5. Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

7. Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

9. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. KINH PHÍ:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp cho các Sở, ngành, cơ quan và các đoàn thể, địa phương theo dự toán hàng năm.

2. Huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện toàn diện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với từng chương trình, dự án, kế hoạch của các Bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Nhiệm vụ 1,2,3,4,5 tại mục III của Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

- Chủ trì triển khai nội dung, tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và kỹ năng sống, nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong ngành giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường.

2. Tỉnh đoàn Thanh niên:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Nhiệm vụ 6 tại mục III và các nội dung liên quan của Kế hoạch này.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của ngành. Tập trung tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn, phong phú nhằm tạo sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch do ngành phụ trách, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại ảnh hưởng đến truyền thống đạo đức, lối sống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Kế hoạch này.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung Đề án trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì triển khai Nhiệm vụ 7 tại mục III của Kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên trang, chuyên mục về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành tỉnh có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách Nhà nước hàng năm, cân đối, đề xuất bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Các Sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này ở địa phương (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Chủ trì thực hiện Nhiệm vụ 8 tại mục III của Kế hoạch này.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tham gia định hướng chỉ đạo, phối hợp kiểm tra việc tuyên truyền các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai Nhiệm vụ 9 tại mục III của Kế hoạch này. Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

- Hội Khuyến học tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi./.