Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỊCH VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2007 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt đề cương và kinh phí đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 184/TTr-STM ngày 04 tháng 10 năm 2007 về việc đề nghị phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” (có đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thương mại chủ trỡ, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư theo dừi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt có hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thương mại, Kế hoạch - Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN