Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 87/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ THUỐC TRONG DANH MỤC, BAN HÀNH  KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2007/QĐ-BNN NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2007/QĐ-BNN NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 08 năm 2001;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (có danh mục kèm theo).

Điều 2: Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Webside Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;
- Lưu VP, Cục BVTV
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


 

SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 87/2007/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

1. Sửa đổi tên thương phẩm, dạng thuốc, đơn vị đăng ký trong QĐ số 23/2007/BNN-QĐ ngày 28 tháng 03 năm 2007.

TT

Tên hoạt chất

Vị trí trong QĐ số 23/2007/QĐ-BNN

Đã in (Tên thương phẩm)

Sửa đổi lại (Tên thương phẩm)

Tổ chức xin đăng ký.

 

Bispyribac - Sodium             

Trang 110,

hàng 5 từ dưới lên

One - nee 100 SC

Lanina 100SC

Công ty CP Hoá Nông Lúa Vàng

 

Buprofezin                 

Trang 28, số TT 92

Aklaut 10 WP

Lobby 10WP

Công ty TNHH ADC

 

Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%

Trang 29, số TT 93

Sable 50EC, 50WP

Penalty gold 50EC, 50WP

Công ty TNHH ADC

 

Difenoconazole 15% + Propiconazole 15%

Trang 83, số TT 93

Demani 30EC

Happyend 30EC

Dongbu Hitek Co., Ltd, Korea

 

Fipronil 

Trang 54,

hàng 2 từ dưới lên

Sacla 5SC, 10EC, 800WG

Rambo 5SC, 10EC, 800WG

Công ty TNHH ADC

 

Fipronil 

Trang 52,

hàng 9 từ dưới lên

Branch  0.3 G

Rambo 0.3 G

Công ty TNHH ADC

 

Glyphosate 

Trang 115,

hàng 10 từ trên xuống

Carphosate 480SC

Carphosate  480SL

Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hoá Nông

 

Hexaconazole

Trang 86,

hàng 10 từ trên xuống

BrightCo  5 SC

Hosavil 5SC

Công ty CP Hóc Môn

 

Hexaconazole

Trang 87,

hàng 9 từ trên xuống

T - vil  5SC

Hecwin 5SC

Công ty TNHH ADC

 

Iprodione  

Trang 88, số TT 123

Accord  50 WP

Rorang 50WP

Công ty TNHH TM ACP

 

Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)

Trang 60,

hàng 3 từ trên xuống

Lục Sơn 0.26 DD

Ly 0.26 DD

Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã

 

Paraquat 

Trang 120,

hàng 3 từ trên xuống

Thảo tuyệt 20 AS

Fagon 20AS

Công ty CP Nông dược HAI

2. Sửa đổi tên thương phẩm, dạng thuốc trong QĐ số 60/2007/BNN-QĐ ngày 19 tháng 6 năm 2007.             

TT

Tên hoạt chất

Vị trí trong QĐ số 60/2007/QĐ-BNN

Đã in (Tên thương phẩm)

Sửa đổi lại (Tên thương phẩm)

Tổ chức xin đăng ký.

 

Abamectin

Trang 4, số TT 3

Abamatex 1.8EC

Bm Abamatex 1.8EC

Behn Meyer (S) Pte Ltd

 

Abamectin 20g/l + Spinosad 25 g/l

Trang 7, số TT 28

Aterkill 45 SC

Aterkil 45 SC

Công ty CP Hóa Nông Lúa Vàng

 

Dịch chiết từ cây Lychnis viscaria

Trang 25, số TT 2

Comcat 15WP

Comcat 150WP

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd

 

Emamectin benzoate 10g/l, (20g/l), (40 g/l) + Azadirachtin 0.1g/l, (0.1 g/l), (0.2 g/l)

Trang 10, số TT 53

Emacimec 10.1EC, 20.1EC, 40.2EC

Emacinmec 10.1EC, 20.1EC, 40.2EC

Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông

 

Gibberellic acid

Trang 26, số TT 11 (thuốc điều hoà sinh trưởng)

Vertusuper 100SL

Vertusuper 100SP

Công ty TNHH Nông dược Việt Hà

 

Kasugamycin 9g/kg (19g/kg) (1g/kg) + Polyoxin 1g/kg (1g/kg) (20 g/kg)

Trang 24, số TT 29

Starsuper 10EC, 20SL, 21SL

Starsuper 10SC, 20SL, 21SL

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

 

Spinosad

Trang 7, số TT 27

Asaka 25SC, 250WP

Akasa 25SC, 250WP

Công ty TNHH TM XNK Hữu Nghị

3. Sửa đổi hàm lượng, cách ghi hàm lượng và dạng trong QĐ số 60/2007/BNN-QĐ ngày 19 tháng 6 năm 2007. 

TT

Đã in  (Tên hoạt chất)

Sửa đổi lại (Tên hoạt chất)

Tên thương mại

Vị trí trong QĐ số 60/2007/QĐ-BNN

Tổ chức xin đăng ký.

 

Abamectin 35.5g/l + Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1g/l

Abamectin 53g/l + Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1g/l

Atimecusa 54EC

Trang 7, hàng 3 từ dưới lên

Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông

 

Kasugamycin 9g/kg (19g/kg) (1g/kg) + Polyoxin 1g/kg (1g/kg) (20 g/kg)

Kasugamycin 9g/l (19g/l) (1g/l) + Polyoxin 1g/l (1g/l) (20 g/l)

Starsuper 10SC, 20SL, 21SL

Trang 24, số TT 29

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng