Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI THÍ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ MUA BÁN NHÀ Ở TẠI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ các Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và số ngày 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000, số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 và Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê, Thông tư số 20/2002/TT-BTC ngày 28/2/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê;
Căn cứ Quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND Thành phố về quy định những nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng các phát triển nhà ở, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời thí điểm về quản lý mua bán nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội; (Do; Quỹ nhà được điều tiết hỗ trợ chưa có nhiều, bước đầu Thành phố tạm thời thí điểm phương thức mua nhà trả góp, có gắn một phần trách nhiệm của người sử dụng sức lao động với người lao động).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng HDND, UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban nghành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI THÍ ĐIỂM

VỀ QUẢN LÝ MUA BÁN NHÀ Ở TẠI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm thep Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 19/05/2004 của UBND Thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục mua bán nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ỏ trên địa bàn Thành phố nhằm cụ thể Quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND Thành phố về quy định những nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố.

- Hiện nay quỹ nhà để điều tiết hỗ trợ chưa có nhiều, bước đầu Thành phố quy định tạm thời thí điểm phương thức mua nhà trả góp, có gắn một phần trách nhiệm của người sử dụng sức lao động với người lao động.

2- Quỹ nhà ở thuộc quyền quản lý của các chủ dự án được bán theo giá kinh doanh gồm: 50% diện tích sàn nhà chung cư cao tầng và nhà thấp tầng dược xây dựng trên 75% diện tích đất để xây dựng nhà vườn, biệt thự.

3- Quỹ nhà do Thành phố điều tiết, gồm:

a. 50% diện tích sàn nhà chung cư cao tầng tại các dự án phát triển nhà ở do Thành phố quản lý để bán cho các đối tượng được quy định tại điều 2 quy định này.

b. Nhà ở thấp tầng được xây dựng trên 25% diện tích đất xây dựng nhà vườn, biệt thự.

c. 30% diện tích sàn nhà cao tầng tại các Dự án có diện tích đất nhở hơn 3.000m2.

Điều 2. Đối tượng và điều kiện mua bán nhà ở tại quy định này

1. Người đang cư trú, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ.

2. Những người được mua nhà ở thuộc phần quỹ nhà được quy định tại điểm a, c khoản 3 điều 1 phải có các điều kiện sau:

a. Là cán bộ, công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (cán bộ, công nhân viên chức thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang...), người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Các đối tượng này chỉ được xem xét giải quyết 01 lần (gồm cả vợ và chồng).

b. Có diện tích nhà đang ở bình quân dưới 5m2/đầu người (hoặc chưa có nhà ở).

c. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có nơi làm việc và thu nhập ổn định, có đủ khả năng tài chính để trả ngay phần giá thành xây dựng và trả góp hàng tháng.

d. Được thủ trưởng cơ quan xác nhận đúng các điều kiện trên và cam kết hỗ trợ cho người mua nhà ít nhất là 10% phần chênh lệch giữa giá bàn và giá thành xây dựng (trong phần trả góp lâu dài theo quy định).

Chương 2:

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ Ở TẠI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Điều 3:

Phần nhà ở thuộc quyền quản lý của các chủ đầu tư theo khoản 2 điều 1 quy định này được bán rộng rãi cho các đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 2, trên cơ sở hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết giữa người mua nhà và chủ đầu tư. Khi các bên đã hoàn tất mọi nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả nghĩa vụ với Nhà nước), Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 của UBND Thành phố.

Điều 4: Thủ tục mua bán nhà ở thuộc quỹ nhà quy định tại khoản 3 điều 1

1. Hồ sơ mua nhà ở gồm:

a. Đơn đề nghị được mua nhà ở của người co nhu cầu.

b. Công văn của Cơ quan do Thủ trưởng xác nhận đúng các điều kiện theo quy định, đề nghị bán nhà cho cán bộ, viên chức có khó khăn về nhà ở, kèm theo cam kết hỗ trợ cho người của cơ quan mua nhà.

2. Trình tự bán nhà ở

a. Trên cơ sở kế hoạch tiến độ và yêu cầu khi giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất công bố công khai số lượng, chủng loại, thời gian hoàn thành các dự án phát triển nhà ở trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố (Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Đài PT-TH Hà Nội).

b. Người có nhu cầu mua nhà ở theo khoản 2 điều 2 quy định này gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để được xem xét, giới thiệu đến chủ dự án làm thủ tục mua bán nhà ở.

c. Người mua nhà trả tiền “chi phí xây dựng” cho chủ dự án (theo giá chấp thuận của Hội đồng thẩm định giá Thành phố) và hoàn thành các thủ tục đối với phần trả góp cho Quy Đầu tư phát triển Thành phố.

d. Chủ dự án làm thủ tục kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua nhà.

Điều 5: Giá bán nhà ở và phương thức thanh toán

1. Giá bán phần nhà ở thuộc quyền quản lý của các chủ đầu tư do chủ đầu tư và người mua nhà thỏa thuận theo điều kiện thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán, cả về phương thức thanh toán và bàn giao nhà, hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Giá bán nhà ở cho các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 2 là giá tại khoản 1 điều này (cũng là giá theo điều kiện thị trường), được phân ra làm 2 phần gồm:

a. Giá thành xây dựng cho 1 căn hộ (không tính tiền sử dụng đất) được xác định theo Dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Hội đồng định giá Thành phố chấp thuận. Phần này người mua nhà phải trả ngay một lần cho chủ đầu tư xây dựng nhà.

b. Phần tiền còn lại bằng giá bán tại khoản 1 điều này trừ đi giá thành xây dựng tại điểm a, khoản 2 điều này. Phần này đơn vị có người mua nhà và người được mua nhà trả dần vào Quỹ đầu tư phát triển Thành phố, thời hạn trả không quá 20 năm. Người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và ghi nợ trên giấy chứng nhận phần tiền được trả dần.

Người mua nhà phải ký hợp đồng ghi nhận nợ phần được trả góp với Quỹ đầu tư phát triển Thành phố.

Trong thời gian chưa nộp đủ tiền, nếu có nhu cầu chuyển nhượng, chủ đang sử dụng phải làm thủ tục thanh toán hết phần nợ còn lại với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Trường hợp người mua nhà thanh toán trước thì cứ mỗi năm trả trước thời hạn được giảm 0,1% số tiền còn lại. Nếu trả ngay một lần khi mua nhà thì được giảm giá 20% số tiền còn lại.

3. Người mua nhà chỉ được phép chuyển nhượng khi đủ các điều kiện hợp pháp, đã thực hiện xong các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Đối với quỹ nhà xây dựng trên 25% diện tích đất quy định tại điểm b khoản 3 điều 1:

Người mua phải thanh toán ngay cho chủ đầu tư số tiền bằng giá thành xây dựng (giá do Hội đồng thẩm định giá Thành phố chấp thuận), đồng thời trả ngay số tiền còn lại theo điểm b, khoản 2 điều này vào Quỹ đầu tư phát triển Thành phố trước khi được giao nhà.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm

1. Công khai các dự án xây dựng nhà ở được làm chủ đầu tư, số lượng chủng loại căn hộ, giá bán nhà ở, phương thức thanh toán và bán nhà theo quy định của pháp luật và quy định này.

2. Xây dựng nhà ở điểm a khoản 3 điều 1 đúng kế hoạch và cơ cấu căn hộ theo yêu cầu của Thành phố tại Văn bản số 3378/UB-NNĐC ngày 28/10/2003.

3. Xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng; bảo hành công trình và quản lý vận hành dự án theo quy định.

4. Tiến hành bàn giao nhà khi người mua nhà đã thanh toán phần tiền “chi phí xây dựng” và hoàn tất hợp đồng ghi nhận nợ với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua nhà.

Điều 7. Người mua nhà ở có trách nhiệm

1. Thủ trưởng cơ quan có cán bộ viên chức được mua nhà chịu trách nhiệm về những nội dung xác nhận để cán bộ nhân viên xin mua nhà ở và đảm bảo hỗ trợ phần kinh phí quy định tại điểm d khoản 2 điều 2 theo đúng quy định.

2. Các cá nhân mua nhà có trách nhiệm nộp tiền trả chậm đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng ghi nhận nợ với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất có trách nhiệm

1. Lập Kế hoạch hàng năm và 5 năm phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Hướng dẫn, tiếp nhận, phân bổ công bằng giải quyết các hồ sơ mua nhà của các cơ quan, giới thiệu vào các dự án theo quy định.

3. Công bố công khai rộng rãi các Quy định về bán, cho thuê nhà ở với các đối tượng khác nhau trên địa bàn Thành phố để các tổ chức, nhân dân được biết, thực hiện và kiểm tra giám sát.

Thống nhất mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở để các tổ chức và cá nhân thực hiện và kiểm tra giám sát.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các quận huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và quản lý hồ sơ mua bán nhà theo quy định.

Điều 9. Sở Quy hoạch kiến trúc có trách nhiệm:

Xác định rõ ranh giới trên Quy hoạch mặt bằng đói với các nội dung: vị trí đất 20% bàn giao cho Thành phố, đất xây dựng 50% diện tích sàn nhà chung cư cao tầng, 25% diện tích xây dựng nhà vườn, biệt thự quy định tại điểm a, b khoản 3 điều 1.

Điều 10. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở trong suốt quá tình triển khai dự án về: tiến độ và chất lượng công trình. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc nghiệm thu chất lượng công trình khi hoàn thành.

Điều 11: Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Chủ trì Hội đồng thẩm định giá Thành phố xem xét chấp thuận giá thành xây dựng các loại nhà ở do các Chủ dự án trình để làm căn cứ xác định giá bán các loại nhà ở cho các đối tượng tại khoản 2 điều 5 quy định này.

2. Quản lý Nhà nước các loại vốn giao cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố theo quy định.

Điều 12. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm

1. Thu tiền theo quy định tại điểm b, khoản 3.1 và 3.2 điều 5 đối với đối tượng được mua nhà ở thuộc quỹ nhà tại điểm a, c khoản 3 điều 1 quy định này thuộc các dự án phát triển nhà ở, quản lý sử dụng kinh phí có hiệu quả để phát triển tăng quỹ phát triển nhà ở Thành phố.

2. Ký hợp đồng ghi nhận nợ phần được trả góp với người mua nhà ở theo quy định.

Điều 13. UBND các quận, huyện có trách nhiệm

1. Hướng dẫn Chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo quy định.

2. Chỉ đạo phường, xã, thị trấn các cơ quan chức năng của quận tiếp nhận và quản lý hành chính khi Dự án hoàn thành bàn giao.

3. Thực hiện việc quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất và quản lý xây dựng tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quản lý.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Các khiếu nại, tố cáo có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, Bộ luật dân dự và theo Quy định này.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện quy đinh này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp các ngành và các đơn vị có liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kịp thời xem xét, bổ sung sửa đổi.