Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MUA BÁN NHÀ Ở TẠI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, việc phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn Thành phố đã có những bước tiến vượt bậc, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đáng kể điều kiện ở của nhân dân Thủ đô và cảnh quan đô thị Hà nội, góp phần làm lành mạnh thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, ở một vài nơi, vẫn còn một số chủ đầu tư đã không tuân thủ đúng các quy định của UBND Thành phố, đầu tư xây dựng dở dang, kéo dài, mua bán nhà ở không công khai, không đúng đối tượng, thiếu minh bạch, đầu cơ tích trữ nhà ở, đất ở, chuyển nhượng trái phép để kiếm lời…

 Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch Chương trình phát triển nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai và đúng các quy định về kinh doanh, mua bán nhà ở, UBND Thành phố yêu cầu UBND các Quận, Huyện, các Sở, Ngành, các chủ đầu tư xây dựng nhà ở và các đối tượng tham gia thực hiện mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị thực hiện đúng các yêu cầu sau đây:

1. Đối với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố:

- Trong tổ chức thực hiện kinh doanh mua bán nhà ở phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và UBND Thành phố, đảm bảo tính công khai, minh bạch và thuận tiện; phải có các biện pháp hữu hiệu để quản lý được đối tượng mua bán nhà ở, chống tích trữ, đầu cơ nhà ở trong dự án. Chỉ được huy động vốn của người mua nhà sau khi dự án được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.

Chủ đầu tư  dự án sau khi thanh lý hợp đồng góp vốn, mua bán nhà ở phải lập hồ sơ theo quy định trình UBND Thành phố  (hoặc UBND Quận, Huyện theo phân cấp) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người được mua nhà trong thời gian không quá 30 ngày. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở phải bảo đảm đúng đối tượng quy định.

- Đối với quỹ nhà ở thuộc diện Thành phố quản lý để giải quyết cho các nhu cầu về nhà ở, sau khi thiết kế  sơ bộ  được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư  phải báo cáo UBND Thành phố và Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất số lượng, vị trí, tiến độ thực hiện các căn hộ nhà chung cư thuộc diện tích 50% do Thành phố quản lý để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố. Các hợp đồng huy động vốn, mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư và người mua phải đảm bảo đúng tên người trong danh sách đã đăng ký và được cơ quan chủ quản xác nhận, được Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất giới thiệu; trong hợp đồng phải xác định rõ ràng mức độ góp vốn, giá bán, thời gian thực hiện (góp vốn, hoàn thành bàn giao công trình), vị trí và quy mô, tiện nghi công trình, các quy định cụ thể về điều kiện và nghĩa vụ thực hiện của các bên tham gia...

- UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư tập trung rà soát lại các hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới, đối với những trường hợp không tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng, đã được giao nhà nhưng quá 6 tháng không sử dụng, tuỳ tiện chuyển nhượng trái phép trong thời gian thực hiện dự án, thì thanh lý hợp đồng, trả lại tiền mua nhà cho những người đó và thu hồi lại quỹ nhà ở, báo cáo UBND Thành phố và Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất để bố trí cho những người có nhu cầu đích thực.

- Kể từ nay, tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới, không thực hiện việc chuyển giao đất xây dựng nhà ở cho người sử dụng để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng. Chủ dự án có trách nhiệm  thực hiện hoàn chỉnh các quỹ nhà ở này theo quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án trước đây được phép chuyển giao đất cho người sử dụng để tiếp tục đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, chủ dự án có trách nhiệm thông báo ngay tới các hộ sử dụng. Nếu quá 3 tháng kể từ khi có thông báo, các hộ gia đình không tiến hành đầu tư xây dựng thì thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật, thu hồi lại quỹ đất ở, báo cáo UBND Thành phố và Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất.

- Các chủ dự án (là pháp nhân trực tiếp chịu trách nhiệm với Thành phố) phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các chủ đầu tư thứ phát thực hiện đúng các yêu cầu, quy định về đầu tư xây dựng công trình; có các hình thức xử lý, giải quyết hữu hiệu với những công trình xây dựng dở dang, kéo dài, những công trình có sai phạm để bảo đảm dự án được thực hiện đồng bộ, đúng theo quy hoạch và dự án (tổng) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm định kỳ (quý, 6 tháng và cả năm) lập báo cáo tình hình thực hiện dự án trong đó làm rõ các nội dung: tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình sử dụng đất đai; số lượng các căn hộ nhà ở, đất ở đã bán và chưa bán; đã được xây dựng và chưa được xây dựng; số lượng các hợp đồng đang huy động vốn..., các khó khăn, vướng mắc chủ yếu, đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết, báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố (đồng gửi Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để tổng hợp và quản lý theo quy định).

Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty có các đơn vị trực thuộc thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị mới đúng quy hoạch, mục tiêu, kế hoạch và tiến độ đã được UBND Thành phố quy định.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất - Thường trực BCĐCTPTNƠ Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì cùng các Sở, Ngành liên quan lập kế hoạch hàng năm, 5 năm phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt. Công bố, công khai số lượng, chủng loại, thời gian thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố ( Báo Kinh tế đô thị, Hà Nội mới, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội ) để các tổ chức, nhân dân được biết, thực hiện và kiểm tra  giám sát; Cân đối kế hoạch phát triển nhà hàng năm; xem xét, phân bổ công bằng các nhu cầu mua nhà của các cơ quan để giới thiệu vào các dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Quy hoạch  - Kiến trúc, Xây dựng định kỳ (hàng quý, 6 tháng và năm) tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua bán quỹ nhà ở Thành phố quản lý; có biện pháp hữu hiệu để quản lý, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc của các dự án nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của Thành phố; giải quyết đúng đối tượng, công khai và minh bạch; tổng hợp các báo cáo, kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, giải quyết, báo cáo UBND Thành phố theo định kỳ nói trên. Đối với những nhà đầu tư vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Nhà nước và UBND Thành phố, trường hợp nhà đầu tư vi phạm nhiều lần thì báo cáo UBND Thành phố xem xét để không giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tiếp theo.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất khẩn trương hoàn chỉnh mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở để quy định thống nhất, trong đó thể hiện rõ ràng, đầy đủ về vị trí, diện tích, chất lượng căn hộ hoặc nhà ở, giá mua, giá bán, thời hạn tạm ứng, thanh toán, bàn giao nhà, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng mua bán nhà ở, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 5I/2004.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, hướng đãn các Sở, ngành, UBND các Quận, Huyện, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/2004/CT-UB ngày 25/2/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố và UBND các Quận, Huyện; cân đối, bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt và đã có đủ thủ tục về đầu tư và xây dựng theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kịp thời có các kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu của UBND Thành phố; định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì Hội đồng định giá Thành phố định kỳ xem xét, xác định giá bán nhà ở trung bình tại các khu vực trên địa bàn Thành phố để các chủ đầu tư làm căn cứ xác định giá bán các loại nhà ở cho các đối tượng khác nhau theo quy định;phối hợp với Quỹ phát triển nhà ở Thành phố quản lý, sử dụng tiền thu từ việc bán nhà ở thuộc diện quản lý của Thành phố để xây dựng nhà ở đạt hiệu quả cao, đúng mục tiêu và quy định của UBND Thành phố.

5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng đãn các chủ dự án nghiên cứu, lập quy hoạch, kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng theo thẩm quyền, trình UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị; trong đó phải xác định ngay ranh giới, vị trí, diện tích và quy mô công trình nhà ở thuộc quỹ nhà do Thành phố quản lý trên Quy hoạch mặt bằng của dự án; phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất , Kế hoạch và đầu tư thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt

6. Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiến độ và chất lượng công trình các dự án xây dựng nhà ở trong suốt quá trình triển khai dự án: chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc nghiệm thu chất lượng công trình khi hoàn thành.

7. Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với người mua nhà theo hình thức trả dần (theo quy định của UBND Thành phố) tại các diện tích nhà ở do Thành phố quản lý thuộc các dự án phát triển nhà ở; quản lý sử dụng kinh phí có hiệu quả để phát triển tăng quỹ phát triển nhà ở.

8. UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm đơn giản hóa các thủ tục, tạo các điều kiện để các nhà đầu tư, các tổ chức và các hộ mua nhà thực hiện nhanh chóng các thủ tục kê khai đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định; phối hợp với các Sở, Ngành của Thành phố chỉ đạo các phường, xã, thị trấn quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và tiếp nhận, quản lý hành chính khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

  

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân