Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ hướng về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 43/TTr-CAT-PTM ngày 03 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Vương Phương Nam;
- PCVP (Thành Phương);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Tr.P Nội chính;
- Lưu: VT, (KH126).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong thực hiện kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Quy chế này áp dụng đối với

a) Các Sở, Ngành: Công Thương, Y tế, Công an tỉnh trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Các đơn vị có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công, tránh chồng chéo, sót lọt hoặc cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Y tế và Công an tỉnh thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên đại bàn tỉnh.

3. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương II

CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

Điều 5. Phối hợp kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Các sở Công Thương, Y tế, Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nghiên cứu đề ra các hình thức tuyên truyền về tác dụng của các loại tiền chất ma túy vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp, đồng thời là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất, điều chế chất ma túy. Đề nghị các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quản lý tiền chất chống thất thoát, không để tội phạm ma túy lợi dụng sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy.

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp trong sản xuất, phân phối, mua bán, sử dụng trao đổi, vận chuyển (như hệ thống sổ sách, chứng từ, phiếu xuất nhập kho định mức tiêu hao các loại tin chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát).

d) Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần chủ trì thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, mua bán, phân phối sử dụng, trao đổi, vận chuyển các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cá nhân được Bộ Y tế cho phép sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất; Bệnh viện được pha chế thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

c) Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học. Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần chủ trì thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và các loại tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn tỉnh.

4. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán sử dụng trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất phục vụ nghiên cứu, giám định, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma túy.

b) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ đối với công tác xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần; tránh thất thoát để bọn tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp.

c) Tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

d) Định kỳ ít nhất 06 tháng 01 lần thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành Công Thương, Y tế và Công an kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quy chế này. Thông qua công tác quản lý giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì các ngành có trách nhiệm thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đề ra nội dung, lịch trình công tác kiểm tra giám sát và tập hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 7. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát

1. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế này; xử lý vi phạm hành chính những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự.

2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Tài Chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan theo dõi các hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

2. Giao đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành là Trưởng các phòng, ban thuộc Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế (những bộ phận trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh chng tội phạm ma túy, quản lý và kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần) do Công an tỉnh chủ trì, để triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện sơ, tổng kết Quy chế này và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ban Chỉ đạo 138 tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có yêu cầu sửa đổi bổ sung, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.