Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 38/TTr-SXD ngày 12/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa điểm xây dựng: số 03 đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt.

3. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Công ty TNHH Ngọc Hiền.

6. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Nguyễn Hữu Huân.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Lâm Đồng.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Thay mới toàn bộ máng tôn thu nước và ống thoát nước;

- Cạo bỏ lớp vôi cũ tường trong và ngoài nhà; bả matic, sơn nước;

- Thay mới trần ván khung gỗ bằng trần thạch cao;

- Làm mới vách ngăn phòng tiếp khách bằng thạch cao;

- Làm mới vách ngăn và tạo lối đi vào phòng vệ sinh bằng tấm Cemboard;

- Tháo dỡ một số cửa đi, đục tường làm mới cửa đi;

- Sửa chữa, cạo lớp sơn cũ cửa đi, cửa sổ và sơn lại;

- Thay mới gạch lát nền nhà và nền phòng vệ sinh; ốp tường phòng vệ sinh cao 1,8m;

- Thay mới trụ, dầm gỗ mái sảnh đón;

- Vệ sinh, kẻ ron toàn bộ phần móng đá chẻ xung quanh nhà;

- Làm mới hệ thống điện, nước; lắp đặt thiết bị vệ sinh, hệ thống mạng điện thoại, internet.

9. Tổng mức đầu tư (giá trị dự toán bao gồm thuế giá trị gia tăng): 419.580.000 đồng (bốn trăm mười chín triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng

:

357.267.565 đồng;

- Chi phí quản lý dự án

:

8.197.667 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

23.454.616 đồng;

- Chi phí khác

:

10.680.500 đồng;

- Chi phí dự phòng

:

19.980.017 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: năm 2016.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S