Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội;
Căn cứ Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 163/NHNN-TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2004 và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại các tờ trình số 752/TTr-BNV ngày 07 tháng 04 năm 2004 và số 1038/TTr-BNV ngày 07 tháng 05 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1. Đồng ý để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý thôi kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Hà Đăng Huân làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Bãi bỏ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Liên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Uỷ viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định liên quan đến chức danh Chủ tịch kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002; khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2002; khoản 1 và khoản 4 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Ngân hàng Chính sách xã hội,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải