Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2479/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2004/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Do sai sót trong khâu rà soát văn bản, Văn phòng Chính phủ xin đính chính sai sót về tên đệm của đồng chí Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Quyết định số 85/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, như sau:

- Điều 1, khoản 2, dòng thứ 2 từ dưới lên, viết là “Hà Đăng Huân”.

- Nay xin đọc là: Hà Đan Huân./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy