Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 848/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngành 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 848/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy định có liên quan; chấm dứt tình trạng tùy tiện yêu cầu hoặc bổ sung hồ sơ ngoài quy định;

b) Tập trung nâng cao chất lượng rà soát thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đảm bảo đúng yêu cầu và đạt chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

c) Triển khai có hiệu quả việc chọn điểm thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

d) Đảm bảo về thời hạn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu:

a) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và các quy định hành chính có liên quan; hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính, quy định hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định;

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức và xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị;

c) Thực hiện nghiêm túc việc phản hồi kết quả, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đúng quy định.

II. Nội dung công việc cụ thể :

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Ghi
chú

I

Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2012

Tháng 08/2012

 

2

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 03/2012

- Tháng 05/2012

- Tháng 09/2012

- Tháng 11/2012

 

3

Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Tháng 03/2012

Tháng 12/2012

 

4

Quyết định phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2012

Tháng 08/2012

 

5

Chỉ thị về tập trung rà soát, truyền thông, chọn điểm áp dụng cơ chế một cửa liên thông theo nhóm thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

- Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

Tháng 03/2012

Tháng 12/2012

 

II. Biện pháp triển khai thực hiện

1

Tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ rà soát, đánh giá tác động, công bố, công khai quy định hành chính, thủ tục hành chính; hoặc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan để phục vụ việc cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính (nếu có).

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 03/2012

Tháng 12/2012

 

2

Thẩm tra, kiểm soát chặt chẽ các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Sở, ban, ngành thành phố

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

3

Triển khai việc chọn điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục “Đăng ký khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu”; “Đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu”

Sở Tư pháp

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn được chọn điểm

Tháng 02/2012

Tháng 12/2012

 

4

Thực hiện kiểm tra; tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2012

Tháng 12/2012

 

5

Giao ban định kỳ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (6 tháng/lần)

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2012

Tháng 12/2012

 

6

Xây dựng tiêu chí xét thi đua, khen thưởng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ)

Theo quy định hoặc đột xuất

Theo quy định hoặc đột xuất

 

III

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhận, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn;

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

2

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn;

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

IV

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tổ chức hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn;

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

2

Khảo sát việc áp dung hệ thống điện tử để lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

3

Kết nối trang thông tin điện tử của thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông;

Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 01/2012

Tháng 12/2012

 

V

Chế độ thông tin báo cáo

1

Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và các quy định hành chính đúng quy định

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện

Định kỳ hàng quý trước ngày 10 tháng thứ ba mỗi quý

Định kỳ hàng quý trước ngày 15 của tháng thứ ba mỗi quý

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách đã được phê duyệt nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố./.