Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH, CỔNG PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TÂY NINH VÀ CÁC KÊNH TUYÊN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI DO UBND TỈNH QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2211/TTr-VP ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- LĐ UBND t
nh;
- LĐVP;
- TTCBTH, P.KSTTHC;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH, CỔNG PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TÂY NINH VÀ CÁC KÊNH TUYÊN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 828/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Nhằm bảo đảm tính thống nhất, đạt hiệu quả cao trong việc phổ biến nội dung thông tin tuyên truyền lên các Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyn trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (gọi tt là các kênh tuyên truyền do y ban nhân dân tỉnh quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh và Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyn trên mạng xã hội do y ban nhân dân tỉnh quản lý (gọi tắt là Ban Biên tập), cụ th như sau:

Chương I

TỔ CHỨC, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Cơ cấu tổ chức

Ban Biên tập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên. Số lượng và thành viên do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất. Ban Biên tập hoạt động chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Biên tập

1. Ban Biên tập có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa các thông tin lên các kênh tuyên truyn do y ban nhân dân tỉnh quản lý. Nội dung thông tin cập nhật phải bảo đảm tính thời sự, chính xác, kịp thời.

2. Các thành viên Ban Biên tập chấp hành theo sự phân công của Trưởng Ban và Phó Trưởng ban, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Biên tập, phát huy tốt vai trò khi thực hiện nhiệm vụ được Ban Biên tập phân công.

3. Mỗi thành viên Ban Biên tập được phân công đảm trách nội dung công việc cụ thể.

Điều 3. Trách nhiệm, chế độ của Ban Biên tập

1. Trưởng Ban Biên tập là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ban Biên tập trước Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung trên các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được Ban Biên tập phân công đảm trách; Đảm bảo nội dung đăng tải được cập nhật kịp thời, phong phú về nội dung, đáp ứng yêu cầu thông tin cho người đọc.

3. Ban Biên tập được hưởng chế độ bồi dưỡng về chế độ nhuận bút, thù lao theo quy định hiện hành.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 4. Chức năng của Ban Biên tập

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, cập nhật thông tin trên các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý với những nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; cùng các thông tin về công tác quản lý, chỉ đạo, điu hành của y ban nhân dân tỉnh và thông tin cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhm đáp ứng nhu cu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Làm đầu mối giao tiếp, cung cấp thông tin đến với mọi công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí cho hoạt động các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, bao gm: nhuận bút, thù lao, họp Ban Biên tập, công tác thu thập thông tin, hình ảnh,...

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

1. Trưởng Ban Biên tập

a. Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban Biên tập.

b. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Biên tập về công tác quản lý, khai thác, biên tập, kiểm duyệt và sử dụng nội dung đăng tải.

c. Đánh giá và phê duyệt chi trả nhuận bút.

d. Trực tiếp điều hành, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Biên tập hoặc Thành viên Ban biên tập phụ trách các nội dung liên quan, điều hành hoạt động các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Phó Trưởng Ban Biên tập

a. Chịu sự phân công của Trưởng Ban Biên tập đảm nhiệm công tác tổng hợp toàn bộ các nội dung thông tin cập nhật, đăng tải.

b. Định hướng phát triển các kênh tuyên truyền; Kiểm duyệt nội dung thông tin đăng tải, đánh giá và phê duyệt chi trả nhuận bút; Trực tiếp điu hành hoạt động liên quan khi Trưởng Ban Biên tập vắng mặt, ủy quyn, phân công.

3. Thành viên Ban Biên tập

a. Thực hiện tiếp nhận thông tin, sàng lọc thông tin đảm bảo nội dung phù hợp đăng tải; Từ chối các thông tin không đảm bảo quy định bao gm: Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định bt buộc phải cung cp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thông tin có nội dung không phù hp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp; Thông tin không bảo đảm cht lượng vnội dung, văn phong, cht lượng hình ảnh; Thông tin không rõ ngun gc cn xác thực lại.

b. Thực hiện biên tập bước đầu về nội dung thông tin trước khi trình Trưởng Ban Biên tập (hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập) kiểm duyệt.

c. Đăng tải thông tin trên các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

d. Tham mưu, đề xuất xây dựng phương án, kế hoạch duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp nhằm mở rộng phương thức tuyên truyền, đảm bảo cung cp thông tin kịp thời đến người dân và doanh nghiệp.

đ. Thực hiện việc thanh toán chế độ nhuận bút, tiền thù lao, bồi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao và đảm bảo đy đủ thủ tục quyết toán theo quy định.

e. Phối hp với các tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, quảng bá, liên kết đến các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

NỘI DUNG, QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

Điều 6. Nội dung thông tin

1. Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

STT

Nội dung

Tần suất cập nhật

1

Thông tin giới thiệu (Thông tin về địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng, diện tích của tỉnh; Thông tin vlãnh đạo của tỉnh; Cơ cấu tổ chức; Thông tin giao dịch)

Khi có thay đổi

2

Tin tức - sự kiện, Hoạt động của lãnh đạo

Hằng ngày

3

Thông tin chỉ đạo điều hành

 

 

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Hàng ngày

 

Thông tin khen thưởng, xử phạt

Khi có phát sinh

 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Hàng tuần

4

Thông tin tuyên truyền (phbiến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách)

Hàng ngày

5

Thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Hàng ngày

6

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản sao gửi, văn bản chỉ đạo điều hành, công báo

Hàng ngày

7

Thông tin về dự án hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Khi có phát sinh

8

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Khi có phát sinh

9

Thông tin báo cáo, thống kê

Hàng tháng, Khi có phát sinh

10

Thông tin đa phương tiện (video, audio)

Hàng tháng

11

Thông tin cần biết (công khai ngân sách, đường dây nóng, thông báo của các ngành, địa phương,...)

Khi có phát sinh

12

Tuyên truyền bằng hình ảnh (banner)

Theo sự kiện hoặc chủ đề tháng, năm

13

Thông tin dự thảo đăng tải lấy ý kiến nhân dân

Khi có phát sinh

14

Thông tin khác

Khi Ban Biên tập đề nghị hoặc phát sinh

2. Thông tin đăng tải trên Cổng phục vụ hành chính công tỉnh

STT

Nội dung

Tần suất cập nhật

1

Thông tin về Cải cách hành chính (Thông tin chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của Trung ương và địa phương, sáng kiến về cải cách hành chính, gương điển hình,...)

Hằng ngày

2

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Khi có phát sinh

3

Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Khi có phát sinh

4

Thông tin cần biết (đường dây nóng, thông báo của các ngành, địa phương,...)

Khi có phát sinh

5

Công bố nội dung, quy trình thực hiện thủ tục hành chính

Khi có phát sinh

6

Tuyên truyền bng hình ảnh (banner)

Theo sự kiện hoặc chủ đề tháng, năm

7

Thông tin khác

Khi Ban Biên tập đề nghị hoặc phát sinh

3. Thông tin đăng tải trên các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

STT

Nội dung

Tần suất cập nhật

1

Thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

 

 

Thông tin pháp luật, chủ trương, chế độ, chính sách,...

Hàng ngày

 

Nội dung, quy trình thực hiện thủ tục hành chính

Hàng ngày

 

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện giải pháp, ứng dụng đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Hàng ngày

2

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hằng ngày

3

Tin tức - sự kiện nổi bật

Hằng ngày

4

Thông tin cần biết (công khai ngân sách, đường dây nóng, thông báo của các ngành, địa phương,...)

Khi có phát sinh

5

Thông tin dự thảo đăng tải lấy ý kiến nhân dân

Khi có phát sinh

6

Tuyên truyền bằng hình ảnh (banner)

Theo sự kiện hoặc chủ đề tháng, năm

7

Thông tin khác

Khi Ban Biên tập đề nghị hoặc phát sinh

Điều 7. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin

1. Trưởng Ban Biên tập phân công:

a. Trung tâm Công báo - Tin học là đầu mối trực tiếp tiếp nhận thông tin (tin bài, hình ảnh,...) từ các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân gửi đến Cng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh; thực hiện sàng lọc, biên tập bước đu vnội dung thông tin trước khi trình Trưởng Ban Biên tập (hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập) kim duyệt, phê duyệt.

b. Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính là đầu mối trực tiếp tiếp nhận thông tin (tin, bài, hình ảnh,...) từ các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân gửi đến Cng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh; thực hiện sàng lọc, biên tập bước đu vnội dung thông tin trước khi trình Trưởng Ban Biên tập (hoặc Trưởng Ban Biên tập ủy quyền xử lý) kiểm duyệt, phê duyệt.

3. Trưởng Ban Biên tập (hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập) trực tiếp phê duyệt nội dung thông tin sau khi tiếp nhận hoặc thực hiện phê duyệt nội dung thông tin qua các ứng dụng trên hệ thống mạng.

4. Thông tin sau khi phê duyệt được chuyển đến bộ phận kỹ thuật đăng tải. Trưởng Ban Biên tập giao Trung tâm Công báo - Tin học chịu trách nhiệm vkỹ thuật đăng tải nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do y ban nhân dân tỉnh quản lý, Phòng Kim soát Thủ tục hành chính chịu trách vkỹ thuật đăng tải nội dung thông tin trên Cng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội sau khi thông tin được kiểm duyệt.

Điều 8. Cập nhật, kiểm tra thông tin

1. Thành viên Ban Biên tập có nhiệm vụ kiểm tra, cập nhật thông tin từ các đơn vị gửi đến ít nhất 01 lần/01 ngày; Theo dõi việc phát sinh, thay đổi nội dung thông tin, kịp thời tiếp nhận thông tin kim duyệt từ Trưởng Ban Biên tập (hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập), cập nhật và đăng tải thông tin lên các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Thời gian kiểm duyệt, cập nhật và đăng tải, thay đi thông tin chậm nhất không quá 01 ngày làm việc kể từ lúc nhận thông tin.

3. Thông tin đưa lên các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý được quy định thời gian tồn tại trực tuyến (tùy theo nội dung của từng thông tin).

Chương IV

KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo và kiểm tra

Trưởng Ban Biên tập triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban Biên tập. Định kỳ 3 tháng, Ban Biên tập họp 01 lần và họp đột xuất khi cn. Các thành viên Ban Biên tập chấp hành theo sự phân công của Trưởng Ban Biên tập hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Biên tập, phát huy tt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 10. Kinh phí và chế độ nhuận bút

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí hoạt động hàng năm cho hoạt động của các kênh tuyên truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Chế độ nhuận bút, thù lao được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Ban Biên tập có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đ phát sinh, Ban Biên tập đề xuất điều chỉnh, b sung hoàn thin quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

PHỤ LỤC

KÊNH TUYÊN TRUYỀN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên

Loại hình

Địa chỉ

1

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Cổng thông tin điện tử (website)

https://tayninh.gov.vn

2

Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh

Mạng xã hội (Zalo)

Zalo/ Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh

3

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Mạng xã hội (Fanpage Facebook)

https://www.facebook.com/tayninh.gov.vn

4

Thông tin Chính quyền - Người dân Tây Ninh

Mạng xã hội (Group Facebook)

https://www.facebook.com/groups/748191612328914