Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông báo số 103/TB-TU ngày 30/3/1999 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc trao giải thưởng sáng tác Văn học - Nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và lập quỹ sáng tác Văn học - Nghệ thuật;

Theo đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tại tờ trình số 252/TTr-HĐVHNT ngày 23/3/2021; Văn bản số 265/SVHTTDI-NT ngày 10/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

(Kèm theo Quy chế Xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ các văn bản trước đây trái với quy định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng xét giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT;
- Lưu: VT, VX3.
(H-      b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 826/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Giải thưởng VHNT tỉnh).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, trình tự, hồ sơ, thủ tục, nguyên tắc và Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Quy chế này áp dụng đối với những tác phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian, nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật được công bố trong thời gian 5 (năm) năm một lần.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tác giả hoặc nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (gọi chung là tác giả) có các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật (gọi chung là tác phẩm) đã được công bố trong giai đoạn xét giải.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng giải thưởng VHNT tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Giải thưởng VHNT tỉnh được xét tặng 5 (năm) năm một lần đối với các tác phẩm đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, trên sóng phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương hoặc đã được xây dựng thành công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Việc xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này; đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, chính xác và kịp thời.

3. Các trường hợp không được tham gia xét giải thưởng:

a) Các tác phẩm đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

b) Tác phẩm có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả.

c) Tác giả đang trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Tác giả đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thể loại văn học, nghệ thuật tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Văn học: Là tác phẩm đã được các cơ quan nhà nước xuất bản, phát hành, công bố ở trong hoặc ngoài tỉnh. Bao gồm: Tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, truyện ký, thơ, truyện thơ, trường ca đã được in thành tập sách.

2. Âm nhạc (khí nhạc hoặc ca khúc): Tác phẩm là một hoặc nhiều bản nhạc, đã được xuất bản thành sách hoặc dàn dựng, phối âm, phối khí... ghi trong băng hoặc đĩa CD, VCD… được cơ quan nhà nước cấp phép.

3. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh: Tác phẩm là sáng tác mới hoặc đã được trưng bày, triển lãm có nội dung không trái với quy định xét giải.

4. Sân khấu (kịch bản, vở diễn): Tác phẩm đã được xuất bản thành sách, hoặc đã được dàn dựng, biểu diễn, hoặc đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng được ghi lại.

5. Nghiên cứu, lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật, sưu tầm, dịch thuật: Là tập sách, công trình (từ một đến nhiều công trình) đã được xuất bản, hoặc được công bố trên các báo, chí chuyên ngành, phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 5. Tác giả, tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Tác giả:

a) Tác giả và tác phẩm đáp ứng được các quy định về đối tượng, nguyên tắc, thể loại nêu tại Quy chế này.

b) Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các thể loại văn học, nghệ thuật nhưng chỉ gửi một tác phẩm cho một thể loại.

2. Tác phẩm:

a) Các tác phẩm đã được công bố dưới các hình thức được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy chế này.

b) Đối với tác phẩm đã đạt giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong nước và khu vực phải kèm theo bản sao bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen để chứng minh và ưu tiên xem xét, đánh giá.

c) Giá trị nội dung: Toàn bộ các tác phẩm phải có đề tài sáng tác về con người, quê hương Vĩnh Phúc, tư tưởng tiến bộ, nội dung trong sáng, lành mạnh, giàu nhân văn, không trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân; phản ánh tình hình thực tế của địa phương.

d) Giá trị nghệ thuật: Có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của cá nhân về cấu trúc tác phẩm, hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ biểu hiện, trên cơ sở phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, văn hiến Việt Nam, bản sắc văn hóa độc đáo của con người, quê hương Vĩnh Phúc.

đ) Giá trị sử dụng: Tác phẩm đã được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ và công nhận những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn.

Điều 6. Cơ cấu, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí thực hiện

1. Cơ cấu và mức tiền thưởng: Giao Hội Văn học Nghệ thuật đề xuất, Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng VHNT tỉnh

a) Ngân sách tỉnh.

b) Nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập “Hội đồng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc”. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình, kết quả tổ chức xét và trao giải thưởng.

2. Thành viên Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh, gồm:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng

- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên Hội đồng.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thành viên Hội đồng.

- Lãnh đạo Sở Tài chính: Thành viên Hội đồng.

- Lãnh đạo Sở Nội vụ: Thành viên Hội đồng.

- Lãnh đạo Hội VHNT: Thành viên Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng chuyên môn Hội VHNT: Thư ký Hội đồng.

3. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh quyết định thành lập Ban tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh và Hội đồng giám khảo Giải thưởng VHNT tỉnh.

Điều 8. Xét Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh: Xem xét, đánh giá và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc theo quy định tại Quy chế này.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Tham mưu tổ chức, phục vụ việc xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh.

b) Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo và các Ban giám khảo.

3. Hội đồng giám khảo Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Do Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh thành lập; tiến hành xét giải thưởng theo quy định tại Quy chế này.

b) Thành phần Hội đồng giám khảo gồm thành viên là các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh); văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn, uy tín thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và thuộc Hội chuyên ngành Trung ương tham gia.

4. Ban Sơ khảo Giải thưởng VHNT tỉnh: Do Hội đồng giám khảo thành lập; tổ chức vòng xét sơ khảo bằng hình thức chấm điểm theo quy chế làm việc, chọn ra những tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn, lập hồ sơ chuyển Hội đồng giám khảo.

Điều 9. Công nhận Giải thưởng VHNT tỉnh

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả và tặng Bằng công nhận cho tác giả đạt giải.

Điều 10. Công bố và tổ chức trao Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Công bố công khai tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Giải quyết các đề nghị hoặc khiếu nại (nếu có) trong thời gian 15 ngày trước khi tổ chức trao Giải thưởng VHNT tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải.

Điều 11. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả

1. Quyền lợi của tác giả:

Được nhận Bằng công nhận Giải thưởng VHNT tỉnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng VHNT tỉnh.

b) Trường hợp phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng VHNT tỉnh sẽ bị hủy bỏ quyết định công nhận, thu hồi Bằng công nhận và tiền thưởng. Căn cứ theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

c) Tác giả được trao tặng Giải thưởng VHNT tỉnh có nghĩa vụ bảo quản Bằng công nhận Giải thưởng VHNT tỉnh, nếu bị mất sẽ không được cấp lại; đối với trường hợp đặc biệt, phải có văn bản báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh; triển khai thực hiện công tác xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh.

- Xây dựng thể lệ tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh cho từng thể loại văn học nghệ thuật được quy định tại Quy chế này (trừ thể loại kiến trúc).

- Đề xuất, giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giám khảo; phối hợp đề xuất Quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo.

- Thông báo đến các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh; nhận hồ sơ các tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định; tổng hợp danh sách tác phẩm (kèm hồ sơ của tác phẩm), tác giả tham gia xét giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cho việc tuyển chọn vòng sơ khảo, chung khảo và những công việc khác được Ban tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh phân công.

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến công tác xét và trao giải thưởng đảm bảo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Quy chế này.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức xét và trao giải thưởng.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời bằng văn bản theo quy định; tham mưu Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh ra quyết định thu hồi giải thưởng; tham mưu xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này và văn bản pháp luật có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải thưởng.

- Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức xét, trao Giải thưởng VHNT tỉnh và hướng dẫn thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả và tặng Bằng công nhận cho tác giả đạt giải.

4. Sở Thông tin và Truyền Thông; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc phối hợp tuyên truyền, thông báo các nội dung về xét, trao giải thưởng và công bố các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng trên đài, báo, cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.