Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Giải thưởng văn học, nghệ thuật và Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Giải thưởng VHNT tỉnh).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế Giải thưởng VHNT tỉnh (gọi tắt là Quy chế) quy định về đối tượng, nguyên tắc, thể loại và giá trị Giải thưởng VHNT tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tác giả hoặc nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng (gọi chung là tác giả) có các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật (gọi chung là tác phẩm) đã được công bố, phản ánh về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lâm Đồng.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng giải thưởng VHNT tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Giải thưởng VHNT tỉnh được xét tặng 5 (năm) năm một lần đối với các tác phẩm đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, trên sóng phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương hoặc đã được xây dựng thành công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Việc xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này; đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, chính xác và kịp thời.

3. Các trường hợp không được tham gia xét giải thưởng:

a) Các tác phẩm đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

b) Tác phẩm có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả.

c) Tác giả đang trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Tác giả đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thể loại văn học, nghệ thuật tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh

Tác giả gửi tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh thuộc 9 (chín) thể loại quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Giải thưởng văn học, nghệ thuật và Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Tác giả, tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Tác giả:

a) Tác giả và tác phẩm đáp ứng được các quy định về đối tượng, nguyên tắc, thể loại nêu tại Quy chế này.

b) Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các thể loại văn học, nghệ thuật nhưng chỉ gửi một tác phẩm cho một thể loại.

2. Tác phẩm:

a) Các tác phẩm đã được công bố dưới các hình thức được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy chế này.

b) Đối với tác phẩm đã đạt giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong nước và khu vực phải kèm theo bản sao bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen để chứng minh và ưu tiên xem xét, đánh giá.

c) Giá trị nội dung: Toàn bộ các tác phẩm phải có đề tài sáng tác về con người, quê hương Lâm Đồng, tư tưởng tiến bộ, nội dung trong sáng, lành mạnh, giàu nhân văn, không trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân; phản ánh tình hình thực tế của địa phương.

d) Giá trị nghệ thuật: Có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của cá nhân về cấu trúc tác phẩm, hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ biểu hiện, trên cơ sở phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, văn hiến Việt Nam, bản sắc văn hóa độc đáo của con người, quê hương Lâm Đồng.

đ) Giá trị sử dụng: Tác phẩm đã được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ và công nhận những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn.

Điều 6. Cơ cấu, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí thực hiện

1. Cơ cấu và mức tiền thưởng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (vào năm cuối của chu kỳ xét thưởng).

b) Nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập “Hội đồng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng”. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình, kết quả tổ chức xét và trao giải thưởng.

2. Thành viên Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh, gồm:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

b) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

c) Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng.

d) Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Hội đồng.

đ) Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Thành viên Hội đồng.

e) Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên Hội đồng.

g) Lãnh đạo Sở Nội vụ - Thành viên Hội đồng.

h) Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư tỉnh - Thành viên Hội đồng.

i) Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký Hội đồng.

3. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh quyết định thành lập Ban tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh và Hội đồng giám khảo Giải thưởng VHNT tỉnh.

Điều 8. Xét Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh: Xem xét, đánh giá và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc theo quy định tại Quy chế này.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Tham mưu tổ chức, phục vụ việc xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh.

b) Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo và các Ban giám khảo.

3. Hội đồng giám khảo Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Do Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh thành lập; tiến hành xét giải thưởng theo quy định tại Quy chế này.

b) Thành phần Hội đồng giám khảo gồm thành viên là các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh); văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn, uy tín thuộc tỉnh Lâm Đồng và thuộc Hội chuyên ngành Trung ương tham gia.

4. Ban Sơ khảo Giải thưởng VHNT tỉnh: Do Hội đồng giám khảo thành lập; tổ chức vòng xét sơ khảo bằng hình thức chấm điểm theo quy chế làm việc, chọn ra những tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn, lập hồ sơ chuyển Ban Chung khảo.

5. Ban Chung khảo Giải thưởng VHNT tỉnh: Do Hội đồng giám khảo thành lập; tiếp nhận kết quả xét giải vòng sơ khảo để thẩm định, chấm điểm và xét chọn theo quy chế làm việc của Ban Chung khảo.

Điều 9. Công nhận giải thưởng VHNT tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả và tặng Bằng công nhận cho tác giả đạt giải.

Điều 10. Công bố và tổ chức trao Giải thưởng VHNT tỉnh

1. Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh:

a) Công bố công khai tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Giải quyết các đề nghị hoặc khiếu nại (nếu có) trong thời gian 15 ngày trước khi tổ chức trao Giải thưởng VHNT tỉnh Lâm Đồng.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải.

Điều 11. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả

1. Quyền lợi của tác giả:

Được nhận Bằng công nhận Giải thưởng VHNT tỉnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng VHNT tỉnh.

b) Trường hợp phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng VHNT tỉnh sẽ bị hủy bỏ quyết định công nhận, thu hồi Bằng công nhận và tiền thưởng. Căn cứ theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

c) Tác giả được trao tặng Giải thưởng VHNT tỉnh có nghĩa vụ bảo quản Bằng công nhận Giải thưởng VHNT tỉnh, nếu bị mất sẽ không được cấp lại; đối với trường hợp đặc biệt, phải có văn bản báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh; triển khai thực hiện công tác xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh.

b) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến công tác xét và trao giải thưởng đảm bảo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Quy chế này.

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức xét và trao giải thưởng.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời bằng văn bản theo quy định; tham mưu Hội đồng Giải thưởng VHNT tỉnh ra quyết định thu hồi giải thưởng; tham mưu xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này và văn bản pháp luật có liên quan.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải thưởng.

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

a) Xây dựng thể lệ tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh cho từng thể loại văn học nghệ thuật được quy định tại Quy chế này (trừ thể loại kiến trúc).

b) Đề xuất, giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giám khảo; phối hợp đề xuất Quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo.

c) Thông báo đến các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh.

d) Nhận hồ sơ các tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh đối với từng thể loại văn học nghệ thuật được quy định tại Quy chế này (trừ thể loại kiến trúc) theo quy định.

đ) Tổng hợp danh sách tác phẩm (kèm hồ sơ của tác phẩm), tác giả tham gia xét giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cho việc tuyển chọn vòng sơ khảo, chung khảo và những công việc khác được Ban tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh phân công.

e) Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Hội Kiến trúc sư tỉnh:

a) Xây dựng thể lệ tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh đối với thể loại kiến trúc.

b) Đề xuất, giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giám khảo; phối hợp đề xuất Quy chế làm việc của Hội đồng giám khảo.

c) Thông báo đến các hội viên Hội Kiến trúc sư tỉnh về việc tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh.

d) Nhận hồ sơ các tác phẩm tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh đối với thể loại kiến trúc theo quy định.

đ) Tổng hợp danh sách tác phẩm (kèm hồ sơ của tác phẩm), tác giả tham gia xét giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cho việc tuyển chọn vòng sơ khảo, chung khảo và những công việc khác được Ban tổ chức Giải thưởng VHNT tỉnh phân công.

e) Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức xét, trao Giải thưởng VHNT tỉnh và hướng dẫn thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

5. Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả và tặng Bằng công nhận cho tác giả đạt giải.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông; Báo Lâm Đồng; Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng phối hợp tuyên truyền, thông báo các nội dung về xét, trao giải thưởng và công bố các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng trên đài, báo, cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.