Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và Kết luận số 172-TB/TW ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020, số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 và số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các thành viên tại danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

3. Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp để vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nhiệm vụ của Bộ, ngành; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã để ngăn ngừa các nguồn lây lan bệnh tật.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng trình Ban Chỉ đạo các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kịch bản ứng phó của các đơn vị trực thuộc.

2. Đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo quốc gia (để báo cáo);
- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ; Công đoàn Bộ;
Đoàn TNCS HCM Bộ,
Hội Cựu chiến binh Bộ.
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban.

2. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

6. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

7. Các ủy viên:

a) Chánh Văn phòng Bộ;

b) Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ;

c) Thủ trưởng các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

d) Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường;

đ) Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường;

e) Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ;

g) Chủ tịch Công đoàn Bộ;

h) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ./.

 

DAN2H SÁCH

TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 03 năm 2020)

1. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Phó Tổ trưởng.

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Phó Tổ trưởng.

4. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường, Phó Tổ trưởng.

5. Các ủy viên

a) Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ;

b) Thủ trưởng các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

c) Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường./.