Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Tiếp theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (có quy trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế các quy trình số 01 với thủ tục (3), (4); quy trình số 03, quy trình số 05 tại mục I; quy trình số 01 với thủ tục (3), (4); quy trình số 03, quy trình 04 tại mục II ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức; Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HTTT giải quyết TTHC của tỉnh (Sở TT&TT);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

1. Quy trình số 01: Thủ tục Thi tuyển viên chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh

Bước 2

Thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức thi tuyển theo 2 vòng, đảm bảo theo quy định:

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng

135 ngày

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng:

- Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện dự thi vòng 1;

- Thông báo kết quả thi vòng 1;

- Thông báo kết quả thi vòng 2;

- Thông báo kết quả tuyển dụng.

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thí sinh trúng tuyển

30 ngày

Hồ sơ tuyển dụng đảm bảo các thành phần theo quy định

Bước 4

Ban hành Quyết định tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

15 ngày

Quyết định tuyển dụng

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 210 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2. Quy trình số 02: Thủ tục Xét tuyển viên chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh

Bước 2

Thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức xét tuyển theo 2 vòng, đảm bảo theo quy định:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng

105 ngày

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiên/không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2;

- Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2;

- Thông báo kết quả tuyển dụng.

Bước 3

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thí sinh trúng tuyển

30 ngày

Hồ sơ tuyển dụng đảm bảo các thành phần theo quy định

Bước 4

Ban hành Quyết định tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

15 ngày

Quyết định tuyển dụng

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Quy trình số 03: Tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Không quy định

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh

Bước 2

Thành lập Hội đồng kiểm, tra sát hạch; Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận;

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; Hội đồng kiểm, tra sát hạch

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch

Bước 3

Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

Quyết định tiếp nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: không quy định

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

  • Số hiệu: 822/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
  • Người ký: Lê Thành Đô
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản