Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN GIO LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-NĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2019;

Xét đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số: 410/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1053/TTr-STNMT ngày 05 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gio Linh với các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm.

(Có phụ lục và danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có nhiệm vụ:

1. UBND huyện Gio Linh:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Gio Linh triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các trường hợp có phát sinh (nêu có).

3. Văn phòng UBND tỉnh đưa Quyết định này lên Trang thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 810/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên dự án

Diện tích tăng thêm (ha)

Địa điểm

A

CÁC DỰ ÁN NĂM 2018 CHUYỂN TIẾP SANG 2019

1

Xây dựng thao trường huấn luyện

1,84

Thị trấn Gio Linh

2

Mở rộng khu công nghiệp quán ngang (giai đoạn 3)

116,00

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

3

Dự án hạ tầng chế biến thủy sản khu vực Cửa Việt

20,00

Thị trấn Cửa Việt

4

Khu Aquatica - Cua Viet beach and golf tại khu dịch vụ du lịch Cửa Việt

67,05

Thị trấn Cửa Việt

5

Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng

2,30

Thị trấn Cửa Việt

6

Xây dựng khu thương mại dịch vụ (Khu đất thi công cầu Hiền Lương 2)

0,60

Xã Trung Sơn

7

Trung tâm thương mại - Dịch vụ Xã Gio Phong

6,74

Xã Gio Phong

8

Cơ sở thương mại - dịch vụ

0,12

Xã Gio Việt

9

Xây dựng trạm dừng nghỉ và cây xăng dầu đường tránh cầu Hiền Lương

2,50

Xã Trung Sơn

10

Cửa hàng xăng dầu

0,10

Xã Trung Giang

11

Trạm cung cấp nước KCN Quán Ngang

0,26

Xã Gio Quang

12

Khu thương mại dịch vụ và dân cư

2,80

Xã Gio Châu

13

Cây xăng dầu và trạm dừng nghỉ tại Khu dịch vụ - Du lịch Trường Sơn

2,30

Vĩnh Trường

14

Xây dựng cơ sở thương mại - dịch vụ (Công ty Cổ phần thương mại Quảng Trị)

0,60

Thị trấn Cửa Việt

15

Mở rộng cây xăng dầu số 27

0,05

Xã Gio Quang

16

Hệ thống cấp nước KCN Quán Ngang

1,50

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

17

Sửa chữa nền mặt đường đoạn km0+00 - km2+100 đường tỉnh 575a (Mở rộng đường 2/4 - Thị trấn Gio Linh)

5,88

Thị trấn Gio Linh

18

Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà

32,61

huyện Gio Linh

 

19

Đường nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh

18,00

Thị trấn Cửa Việt

 

20

Mở rộng đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

12,00

Hải Thái, Linh Thượng

 

21

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị

20,00

Các xã Xã Trung Sơn, Linh Thượng, Hải Thái, Xã Linh Hải

 

22

Đường phía Đông hồ chứa nước Gio Linh

1,90

Thị trấn Gio Linh

 

23

Đường phía Bắc khu DV-DL tổng hợp Xã Gio Hải thuộc khu DV-DL dọc đường ven biển Cửa Tùng (giai đoạn 2,3)

4,32

Xã Gio Hải

 

24

Đường trục chính từ thị trấn đến các xã phía Nam (đường vào KCN Quán Ngang)

25,00

Thị trấn Gio Linh

 

25

Mở rộng, Nâng cấp Đường liên xã Gio Quang - Xã Gio Châu

0,97

Xã Gio Châu - Xã Gio Quang

 

26

Đường hầm qua đường sắt và tuyến đường kết nối tỉnh lộ 575

4,00

Thị trấn Gio Linh, Xã Gio Châu

 

27

Mở rộng, xây dựng tuyến đường nối từ QL1 đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và một số đoạn nhánh

20,30

Xã Trung Sơn - Vĩnh Trường

 

28

Mở rộng đường Hiền Lương

0,57

Thị trấn Gio Linh

 

29

Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị xã Quảng trị (hạng mục cầu Thành cổ và đường dẫn)

1,90

Xã Gio Quang

 

30

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt

13,00

Xã Gio Việt

 

31

Mở rộng đường Phạm Văn Đồng giai đoạn 2 (QL 1A về đình làng Hà Thượng)

0,90

Thị trấn Gio Linh

 

32

Xây dựng cảng Cửa Việt

18,40

Thị trấn Cửa Việt

 

33

Xây dựng Bến xe Cửa Việt

2,00

Xã Gio Hải

 

34

Nâng cấp, Mở rộng Hồ chứa nước

18,00

Thị trấn Gio Linh

 

35

Hồ chứa nước trung tâm Thị trấn Gio Linh (Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt thuộc khuôn viên công viên trung tâm huyện) giai đoạn 2

4,00

Thị trấn Gio Linh

 

36

Xây dựng tuyến ống nước thải KCN Quán Ngang

7,00

Xã Gio Quang

 

37

Xây dựng hệ thống thoát nước cải thiện môi trường

1,00

Thị trấn Gio Linh

 

38

Đê cát Gio Linh

50,00

Các xã ven biển

 

39

Xây dựng công trình thủy lợi Trúc Kinh và Khu tái định cư cho 22 hộ dân thôn Hải Ba, xã Linh Hải

4,55

Xã Linh Hải

 

40

Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích

47,40

Xã Gio Phong, Xã Trung Sơn

 

41

Xây dựng kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu Bến Hải

20,00

Xã Trung Hải

 

42

Xây dựng kè Cát Sơn - Hữu Bến hải

2,30

Xã Trung Giang

 

43

Xây dựng trạm bơm

5,00

Xã Gio Quang

 

44

Xây dựng trường THPT

2,96

Thị trấn Cửa Việt

 

45

Mở rộng trường mầm non

0,15

Xã Gio Quang

 

46

Mở rộng trường mầm non

0,20

Xã Gio Hải

 

47

Xây dựng trạm y tế

0,50

Xã Gio An

 

48

Xây dựng trạm y tế

0,30

Xã Gio Mỹ

 

49

Thuê đất xây dựng khu trung tâm dịch vụ thể thao

0,90

Thị trấn Gio Linh

 

50

Xây dựng trung tâm thi đấu thể thao huyện

6,20

Thị trấn Gio Linh

 

51

Xây dựng sân bóng đá mini, sàn tenis

0,21

Xã Gio Mai

 

52

Lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị (mạch dây 220 kv Đông Hà - Đồng Hới)

0,40

Các xã

 

53

Dự án tuyến đường dây 500 kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

20,50

Các xã

 

54

Nâng cấp mạng lưới điện phân phối nông thôn

0,20

Các xã

 

55

Nâng cấp. Mở rộng lưới điện phân phối nông thôn Q.Trị

0,20

Các xã

 

56

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG và tuyến đấu nối với trạm biến áp Quáng Ngang

60,00

Xã Gio Hải

 

57

Xây dựng chợ Mai Xá

0,31

Xã Gio Mai

 

58

Khu di tích Bạch Đằng, sông Hiếu, Quáng Ngang

0,37

Xã Gio Quang

 

59

Xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Quán Ngang

0,20

Xã Gio Châu

 

60

Đấu giá hội trường thôn

0,10

Xã Gio Phong

 

61

Bố trí tái định cư cho 22 hộ dân (TĐC hồ Trúc Kinh)

1,33

Xã Linh Hải

 

62

Đấu giá các trường mầm non

0,50

Xã Gio Mỹ

 

63

Phát triển điểm dân cư giai đoạn 3

2,10

Thị trấn Gio Linh

 

64

Đấu giá trụ sở ngân hàng chính sách huyện

0,01

Thị trấn Gio Linh

 

65

Xây dựng khu TĐC đường Phạm Văn Đồng

2,00

Thị trấn Cửa Việt

 

66

Xây dựng khu TĐC để di dời các hộ dân bị thu hồi khi xây dựng cảng Cửa Việt

23,90

Thị trấn Cửa Việt

 

67

Kế hoạch phát triển các điểm dân cư

4,45

Thị trấn Cửa Việt

 

68

Xây dựng hội trường trung tâm huyện

0,80

Thị trấn Gio Linh

 

69

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Gio Linh

0,40

Thị trấn Gio Linh

 

70

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

0,40

Thị trấn Gio Linh

 

71

Trụ sở Tòa án huyện Gio Linh

0,45

Thị trấn Gio Linh

 

72

Mở rộng Niệm phật đường Hà Lợi Tây

0,10

Xã Gio Hải

 

73

Mở rộng chùa Xã Linh Hải

0,05

Xã Linh Hải

 

74

Xây dựng Niệm phật đường Nhĩ Hạ

0,17

Xã Gio Thành

 

75

Xây dựng Niệm phật dường Tiến Hòa

0,20

Xã Gio Hòa

 

76

Mở rộng Niệm phật đường Nhất Hòa

0,05

Xã Gio Hòa

 

77

Xây dựng bãi tắm cộng đồng

15,00

Xã Gio Hải

 

78

Xây dựng Công viên Chiến thắng Đặc công Hải quân và nhân dân Quảng trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

2,30

Thị trấn Cửa Việt

 

79

Bãi trộn bê tông

0,20

Xã Gio Quang

 

80

Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản

0,90

Xã Trung Sơn

 

81

Khai thác cát và bãi tập kết vật liệu

2,25

Xã Trung Sơn

 

82

Xây dựng các trạm BTS

0,10

Các xã

 

83

Dự án Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

0,05

Các xã

 

84

Trang trại sản xuất nông nghiệp (dự án trồng dừa xiêm)

3,00

Xã Trung Giang

 

85

Thuê đất bãi tập kết vật liệu xây dựng

0,50

Xã Trung Hải

 

86

Đất xây dựng nhà máy (đất còn lại để thu hút đầu tư vào KKT)

37,74

Xã Gio Châu, Xã Gio Quang

 

87

Đất thương mại dịch vụ

2,00

Các xã

 

B

CÁC DỰ ÁN NĂM 2019

 

88

Đấu giá nhà thiếu nhi huyện Gio Linh

0,29

Thị trấn Gio Linh

 

89

Tiểu dự án cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt

10,52

Các xã

 

90

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu DVDL Cửa Việt (Dự án phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh)

15,00

Thị trấn Cửa Việt, Xã Gio Hải

 

91

Cửa hàng xăng dầu

0,10

Xã Trung Hải

 

92

Cửa hàng xăng dầu

0,60

Xã Trung Sơn

 

93

Thuê đất thương mại, dịch vụ (Xây dựng quán ăn ven sông).

0,05

Xã Gio Mai

 

94

Kho cảng xăng dầu Hải Hà

3,43

Thị trấn Cửa Việt

 

95

Trạm biên phòng Tân Lợi

0,20

Thị trấn Cửa Việt

 

96

Cảng hàng không Quảng Trị

311,00

Huyện Gio Linh

 

97

Đường Xã Gio An - Hải Thái

0,20

Xã Linh Hải

 

98

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng cát huyện Gio Linh

43,00

Các xã vùng Đông huyện Gio Linh

 

99

Đường vào di tích làng Hà Thượng nối dài

0,50

Thị trấn Gio Linh

 

100

Tiểu dự án dường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

6,28

huyện Gio Linh

 

101

Nâng cấp Hồ đập Hoi

7,28

Xã Trung Giang, Trung Mỹ

 

102

Xây dựng hồ Kinh Môn

9,57

Xã Trung Sơn

 

103

Xây dựng trường mầm non tuổi Hồng

1,50

Thị trấn Gio Linh

 

104

Mở rộng trường mầm non Hải Thái

0,32

Hải Thái

 

105

Mở rộng trường mầm non Xã Gio Thành

0,31

Xã Gio Thành

 

106

Xây dựng trường mầm non cụm Cẩm Khê

0,35

Xã Gio Mỹ

 

107

Xây dựng sân vận động xã

1,50

Xã Trung Hải

 

108

Xây dựng trung tâm VH - TT xã

2,00

Gio Sơn

 

109

Cải tạo và phát triển lưới diện trung, hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

0,09

Các xã

 

110

Mở rộng chợ Kinh Môn, Giang Xuân Hải

0,20

Xã Trung Sơn

 

111

Mờ rộng chợ Hôm

0,10

Xã Gio Việt

 

112

Giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

3,00

Xã Trung Giang

 

113

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,40

Xã Gio Mỹ

 

114

Phát triển điểm dân cư

8,89

Xã Gio Mỹ

 

115

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

3,40

Xã Gio Thành

 

116

Phát triển điểm dân cư (giai đoạn 2)

1,12

Xã Linh Hải

 

117

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,40

Xã Linh Hải

 

118

Phát triển điểm dân cư

3,50

Xã Gio Châu

 

119

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

1,40

Xã Gio Châu

 

120

Phát triển điểm dân cư

11,73

Gio Bình

 

121

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

1,20

Gio Bình

 

122

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,76

Xã Gio An

 

123

Phát triển điểm dân cư

2,54

Gio Sơn

 

124

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

1,00

Gio Sơn

 

125

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,80

Xã Gio Quang

 

126

Phát triển điểm dân cư

0,62

Xã Gio Quang

 

127

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

1,60

Xã Trung Sơn

 

128

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

2,10

Xã Gio Việt

 

129

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

1,70

Xã Trung Hải

 

130

Phát triển điểm dân cư

5,00

Xã Trung Hải

 

131

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,90

Xã Gio Hải

 

132

Phát triển điểm dân cư

1,00

Xã Gio Hải

 

133

Phát triển điểm dân cư

0,09

Xã Gio Hòa

 

134

Phát triển điểm dân cư

3,00

Xã Gio Hòa

 

135

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

3,10

Xa Gio Hòa

 

136

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,50

Xã Gio Phong

 

137

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,70

Hải Thái

 

138

Phát triển điểm dân cư Hải Thái

5,00

Hải Thái

 

139

Phát triển điểm dân cư Xã Linh Hải

5,00

Xã Linh Hải

 

140

Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn

0,10

Linh Thượng

 

141

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị

1,00

Thị trấn Gio Linh

 

142

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị

2,00

Thị trấn Cửa Việt

 

143

Xây dựng trụ sở UBND xã

0,18

Vĩnh Trường

 

144

Xây dựng trạm thủy văn Gia Vòong

0,12

Vĩnh Trường

 

145

Trung tâm văn hóa xã

1,50

Xã Trung Hải

 

146

Khu du lịch đầm sinh thái

8,50

Thị trấn Cửa Việt

 

147

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

2,50

Thị trấn Gio Linh

 

148

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,00

Xã Trung Sơn

 

149

Xây dựng trang trại mô hình VAC-R trên cát

26,00

Xã Gio Mỹ

 

150

Trang trại nông nghiệp

120,00

Xã Gio Mỹ

 

151

Trang trại nông nghiệp

37,37

Xã Trung Giang

 

152

Trang trại nông nghiệp

15,00

Thị trấn Cửa Việt

 

153

Trang trại nông nghiệp

50,00

Xã Gio Việt

 

154

Trang trại nông nghiệp

15,20

Hải Thái

 

155

Trang trại nông nghiệp

1,18

Xã Gio Phong

 

156

Trang trại nông nghiệp

11,00

Xã Trung Hải

 

157

Chuyển đổi đất giữa Công ty Cao su Quảng Trị với các xã Miền Tây để trồng cao su

385,00

Xã Linh Thượng

 

158

Chuyển đổi đất giữa Công ty Cao su Quảng Trị với các xã Miền Tây để xây dựng Nông thôn mới

355,00

8 xã miền Tây

 

159

Thu hồi đất của BQL RPH Bến Hải bàn giao cho địa phương quản lý

731,00

Xã Linh Thượng