Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRÚT CORONA GÂY RA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-BCĐQG

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RUT CORONA GÂY RA

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định s 170/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTg, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, QHQT, QHĐP, CN, NN; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, BCĐQG(2)Q.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

BẢN PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-BCĐQG ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo)

Điều 1. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực

Trực tiếp chỉ đạo, xử lý và báo cáo hàng ngày với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ đạo; những công việc được Trưởng ban Chỉ đạo ủy quyền, và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, chương trình công tác được Trưởng ban Chỉ đạo, phê duyệt.

2. Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo đối với mọi hoạt động của Tiểu ban Giám sát, bao gồm:

a) Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trong việc thực hiện các hoạt động giám sát dịch bệnh;

b) Tổng hợp, phân tích tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, đề xuất triển khai các hoạt động giám sát và đáp ứng phòng chống dịch bệnh;

c) Tổng hợp, đề xuất xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai các biện pháp giám sát, đáp ứng phòng chống dịch kịp thời;

d) Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh;

đ) Điều động, trưng tập chuyên gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban

1. Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo đối với mọi hoạt động của Tiểu ban Điều trị, bao gồm:

a) Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trong việc thực hiện các hoạt động thu dung, cách ly, phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân tại các đơn vị khám, chữa bệnh trên cả nước;

b) Tổng hợp, phân tích tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, đề xuất triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng khám, xét nghiệm, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân;

c) Tổng hợp, đề xuất xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, trang thiết bị và nhân lực cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân;

d) Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh;

đ) Điều động, trưng tập chuyên gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban

1. Giúp Trưởng ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí về phòng, chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 4. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban

1. Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo đối với mọi hoạt động của Tiểu ban Hậu cần, bao gồm:

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng hậu cần trong công tác phòng chống dịch bệnh;

b) Chỉ đạo việc tổng hợp nhu cầu về thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, kinh phí và đề xuất với các cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị thuộc Bộ Y tế và địa phương phòng, chống dịch bệnh;

c) Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, phân bổ hàng hóa viện trợ từ các tổ chức trong nước, quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh;

d) Đề xuất, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch, bệnh nhân và người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh;

đ) Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh;

e) Điều động, trưng tập chuyên gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo đối với mọi hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền, bao gồm:

a) Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trong việc thực hiện truyền thông về phòng, chống dịch bệnh;

b) Tổng hợp các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc báo cáo Ban Chỉ đạo;

c) Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí; chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí về phòng, chống dịch bệnh;

d) Điều động, trưng tập chuyên gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm họng công tác phòng chống dịch bệnh;

3. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 6. Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an

1. Chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân:

a) Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế;

b) Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh;

c) Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người ra vào khu vực có dịch bệnh;

d) Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác an ninh trên địa bàn và tiến hành điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng chống dịch cũng như các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng;

e) Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị Công an nhân dân.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 7. Ông Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Chỉ đạo lực lượng Quân đội nhân dân:

a) Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế;

b) Chỉ đạo việc cấm người qua lại các đường mòn, lối mở với Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại với các cửa khẩu khác;

c) Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người ra vào khu vực có dịch bệnh;

d) Chỉ đạo chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia hoạt động giám sát, điều trị các trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai khu cách ly, bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh;

đ) Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 8. Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

1. Chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài chủ động nắm bắt, báo cáo kịp thời diễn biến dịch bệnh tại các nước và tham mưu cho Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp tương ứng.

2. Chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ứng phó của Trung Quốc và các nước, kịp thời đề xuất các biện pháp thích hợp của Việt Nam; xác định số lượng người Việt Nam tại khu vực có dịch để áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết và xây dựng kế hoạch đưa công Việt Nam ở các vùng có dịch bệnh của Trung Quốc về nước khi cần thiết.

3. Chỉ đạo việc thông báo cho các cơ quan ngoại giao của các nước trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại Việt Nam.

4. Căn cứ diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế, phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan tiến hành vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh.

5. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội.

6. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 9. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế rà soát cân đối, bố trí kinh phí chi phục vụ hoạt động phòng, chống dịch bệnh thường xuyên hoặc đột xuất theo theo quy định.

2. Chỉ đạo việc hướng dẫn các chính sách, chế độ tài chính về công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 10. Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý phối hợp cùng các bộ, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện việc điều tiết lưu thông hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 11. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý để kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách theo đường bộ, đường biển, đường hàng không để thực hiện việc phòng dịch bệnh.

2. Chỉ đạo việc tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam. Khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi, đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc.

3. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải.

4. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 12. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chỉ đạo việc không tổ chức các đoàn khách, tua du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Việt Nam.

2. Chỉ đạo việc quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam.

3. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

4. Chỉ đạo xem xét và thực hiện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội khi có dịch bệnh.

5. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 13. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo việc thông tin tới các học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài để chủ động không đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc và tự áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Chỉ đạo việc phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

3. Chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học theo yêu cầu hoặc đề của các cơ quan có thẩm quyền để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh.

4. Chỉ đạo việc khử trùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh.

5. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 14. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chỉ đạo thực hiện giám sát chủ động việc buôn bán, vận chuyển động vật, động vật hoang dã để có thể phát hiện mầm dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó có nguy cơ của dịch bệnh.

2. Chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 15. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kiểm soát, xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh.

2. Chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 16. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý tập trung nghiên cứu phát triển, ứng dụng các thành tựu, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 17. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tại các vùng có chung đường biên giới với Trung Quốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Tổ chức việc truyền thông về phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm họng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 18. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý trong việc thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh đồng thời tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 19. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý trong việc thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh đồng thời tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 20. Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý trong việc:

a) Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh đồng thời tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến đời sống nhân dân;

b) Đăng, phát thông tin, văn kiện, tài liệu, tuyên bố chính thức của Việt Nam về tình hình dịch bệnh và tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 21. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

1. Chỉ đạo các cấp Hội Chữ thập đỏ:

a) Tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân động phòng, chống dịch bệnh.

2. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 22. Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel

1. Chỉ đạo việc đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Chỉ đạo việc truyền tải, cung cấp các thông điệp về phòng, chống bệnh trên các nền tảng trực tuyến.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 23. Ông Phạm Đức Long, Quyền Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

1. Chỉ đạo việc đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Chỉ đạo việc truyền tải, cung cấp các thông điệp về phòng, chống bệnh trên các nền tảng trực tuyến.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 24. Nhiệm vụ của các thành viên khác

1. Tổ chức thực hiện, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban.

2. Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác phòng, chống dịch bệnh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực và tổ chức mình quản lý.

3. Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.