Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 802/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN VĂN TUẤN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 83-CVNS/BTCTW ngày 29 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Trần Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Bộ Chính trị (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TCCB;
- Lưu : VPBCS (2), VT. 21

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải