Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kho bạc nhà nước;
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);
- Cục Tin học và Thống kê tài chính (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 12/4/2021 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-419.000

-419.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-419.000

-419.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-419.000

-419.000

0

a

Chi quản lý hành chính theo định mức

-419.000

-419.000

0

 

Chi khác

-419.000

-419.000

0

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057527

Mã số KBNN giao dịch: 0112

(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 12/4/2021 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

419.000

419.000

0

I

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

419.000

419.000

0

1

Kỉnh phí thực hiện tự chủ

419.000

419.000

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức:

419.000

419.000

0

a

Chỉ sửa chữa khu nhà phụ trụ sở 152 Lý Chính Thăng

419.000

419.000

0