Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 16/TTr-STTTT ngày 01 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, trên địa bàn tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu.

(Có danh mục chi tiết, kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

1.1 Phối hợp với sở Tài chính xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, tại Điều 1.

1.2 Xây dựng, đề nghị Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

1.3 Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính

2.1 Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phương án do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2.2 Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định hiện hành.

2.3 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công đcung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Trường hợp cần thiết, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX3;

(H-         b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
784/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên dịch vụ

Mức sử dụng ngân sách

Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

I

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

 

 

1

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

II

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước

Ngân sách Nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện t

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

6

Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

7

Kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 2 và 3 của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng)

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

8

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

9

Giám sát an toàn không gian mạng trên địa bàn tỉnh

Ngân sách nhà nước bảo đảm 100%

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu