Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 78/2000/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 95/CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Theo đề Nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại.

Điều 2. Cục Xúc tiến thương mại có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại định hướng công tác xúc tiến thương mại: xây dựng hoặc tham gia xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến thương mại; trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy trình, quy phạm, quy chuẩn về xúc tiến thương mại; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định trên sau khi được duyệt.

2. Nghiên cứu, dự báo và định hướng về thị trường trong nước và ngoài nước để phát triển thị trường và sản phẩm thương mại; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp công tác xúc tiến thương mại.

3. Tổ chức tập huấn nhắm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xúc tiên thương mại và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp trong thương mại cho cán bộ quản lý và kinh doanh thương mại.

4. Chỉ đạo và hướng dẫn các Sở Thương mại về quản lý nhà nước và nghiệp vụ xúc tiến thương mại.

5. Giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại chỉ đạo các đại diện thương mại ở nước ngoài tiến hành công tác xúc tiến thương mại.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại.

7. Thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác về xúc tiến thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại giao.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Xúc tiến thương mại. Biên chế và kinh phí hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính trên tinh thần tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả nhưng đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong tình hình mới.

Kinh phí hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại do Ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại.

Việc đặt Văn phòng Đại diện hoặc Chi cục của Cục Xúc tiến thương mại tại một số tỉnh, thành phố và trung tâm thương mại, công nghiệp lớn ở trong nước do Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định sau khi trao đổi và thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự định đặt văn phòng đại diện hoặc Chi cục. Đối với việc thành lập các bộ phận của Cục Xúc tiến thương mại ở nước ngoài được thực hiện khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)