Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 44/TTr-SCT ngày 15 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 770 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

- Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum.

- Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

II. Phạm vi, đối tượng

1. Phạm vi: Chương trình gồm các nội dung hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng: Cơ quan quản lý Chương trình, cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ, đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình và các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình.

III. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; chú trọng hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh; duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu và đứng vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều biến động.

- Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng và tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

- Đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô. Khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thâm nhập và tạo thị phần ổn định trên thị trường.

- Tăng thu ngân sách, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, đĩa…để quảng bá hình ảnh, các sản phẩm chủ lực, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm của tỉnh ra thị trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh đến người tiêu dùng.

- Trung bình hàng năm có khoảng 40 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ từ hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế cho các doanh nghiệp.

- Hàng năm, tổ chức hơn 10 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; tổ chức 02 phiên chợ tại các huyện biên giới để phát triển các hoạt động phân phối hàng Việt đến khu vực biên giới.

- Hàng năm, hỗ trợ từ 05 đến 07 nội dung xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp; hỗ trợ 02 điểm bán hàng Việt, sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố.

- Định kỳ 05 năm một lần tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại trong tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đồng thời giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, hợp tác liên doanh, liên kết góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.

- Tham gia 20 hội chợ, triển lãm trong nước và 10 hội chợ, triển lãm tại nước ngoài; tham gia khoảng 25 Hội nghị kết nối giao thương để quảng bá các sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

IV. Nội dung

1. Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh

- Quảng bá hình ảnh các mặt hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước; quảng bá các sản phẩm của tỉnh ra nước ngoài.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ trong tỉnh đến người tiêu dùng trong nước thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức khác.

- Xây dựng ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD... để quảng bá các sản phẩm của tỉnh.

2. Tham gia các hội chợ, triển lãm

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các hiệp hội trong tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài nhằm giúp các đơn vị sản xuất tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh tham gia các Chương trình Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

- Tổ chức các gian hàng trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh để đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của tỉnh , các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các tài liệu quảng bá du lịch, tài liệu kêu gọi đầu tư... tại các hội chợ triển lãm lớn, có tính chất khu vực và tham gia hội chợ nước ngoài.

3. Tổ chức hội chợ

Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong tỉnh. Đồng thời giúp người dân trong tỉnh được mua sắm, sử dụng sản phẩm có chất lượng mang thương hiệu Việt.

4. Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và Phiên chợ bán hàng Việt đến các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa

Hàng năm tổ chức các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và Phiên chợ bán hàng Việt đến khu vực biên giới, các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm; mở rộng mạng lưới phân phối và bán hàng Việt tại các khu vực trên. Đồng thời giúp người dân tiếp cận hàng Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính Trị phát động.

5. Hỗ trợ điểm bán hàng Việt, điểm bán sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố

Hỗ trợ các “Điểm bán hàng Việt cố định”, điểm bán sản phẩm OCOP nhằm phát triển chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” với các nội dung: Xây dựng điểm bán hàng; tuyên truyền quảng bá về các điểm bán trên phương tiện truyền thông; tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến về điểm bán hàng.

6. Kết nối giao thương, tiêu thụ hàng hoá

- Tổ chức các hội nghị kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

- Tham gia hội nghị kết nối giao thương, cung cầu hàng hóa của các tỉnh khu vực trong và ngoài nước.

7. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

- Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, mã số, mã vạch, chỉ dẫn địa lý...

- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong tỉnh

Hỗ trợ chi phí tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong tỉnh như: tháng khuyến mãi, tuần hàng Việt Nam, chương trình giới thiệu sản phẩm mới…

9. Các hoạt động Xúc tiến thương mại khác

Hỗ trợ phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống như: Gốm, dệt thổ cẩm, đan lát, …

Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

V. Kinh phí thực hiện

Sở Công Thương căn cứ vào Quy chế để xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, lập Đề án Xúc tiến thương mại theo kế hoạch được duyệt gửi Sở Tài chính tổng hợp đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 là: 6.850 triệu đồng, trong đó: Năm 2021 là 1.190 triệu đồng, năm 2022 là 1.190 triệu đồng, năm 2023 là 1.190 triệu đồng, năm 2024 là 1.190 triệu đồng và năm 2025 là 2.090 triệu đồng.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành, các cấp rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế về xúc tiến thương mại trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung.

- Hàng năm, tổng hợp các Đề án Xúc tiến thương mại tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Sở Tài chính

Căn cứ Chương trình Xúc tiến thương mại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tình hình ngân sách của địa phương, hằng năm phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh và theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch Xúc tiến thương mại của địa phương gửi về Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 6 của năm trước năm kế hoạch để tổng hợp đưa vào Kế hoạch Xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các phiên chợ, hội chợ, điểm bán hàng Việt, điểm bán sản phẩm OCOP, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn… trên địa bàn theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt hiệu quả.

- Chủ động bố trí kế hoạch vốn hàng năm của địa phương và phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

4. Các sở, ban ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Căn cứ nội dung của Chương trình, phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong ngành, lĩnh vực phụ trách và đơn vị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các nội dung Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến, gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT

Tên chương trình

ĐVT

NĂM

2021

2022

2023

2024

2025

1

Quảng bá mặt hàng, sản phẩm của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước

đề án

1

1

1

1

1

2

Tham gia hội chợ triển lãm - Trong nước - Nước ngoài

lượt lượt

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

3

Tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại trong tỉnh

hội chợ

0

0

0

0

1

4

Tổ chức phiên chợ hàng Việt đến khu vực biên giới

phiên chợ

2

2

2

2

2

5

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn

lượt

10

10

10

10

10

6

Hỗ trợ điểm bán hàng Việt, điểm bán sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các huyện, thành phố

Điểm

1

1

1

2

2

7

Hỗ trợ điểm bán sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố

Điểm

1

1

1

 

 

8

Hội nghị kết nối giao thương, tham gia các sự kiện kết nối thương mại

lượt

5

5

5

5

5

9

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong tỉnh

Sự kiện

1

1

1

1

1

10

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

Nội dung

5

5

5

7

7

11

Các hoạt độngQ xúc tiến thương mại khác

 

1

1

1

1

1