Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 04/TTr-SCT ngày 14/02/2020 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HB, HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: đồng

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Nội dung

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

1

Tổ chức phiên chợ Hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh và Giới thiệu, quảng bá nông sản Khánh Sơn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Tổ chức 03 phiên chợ trong năm 2020, dự kiến mỗi phiên chợ có sự tham gia của 17 - 22 doanh nghiệp với quy mô 30 - 35 gian hàng. Gồm các nhóm mặt hàng phù hợp với thị trường nông thôn: Hàng dụng cụ gia đình, thực phẩm nông nghệ, may mặc sẵn, điện máy...

- Tổ chức 01 Khu trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc trưng của huyện Khánh Sơn.

Quý II đến Quý III năm 2020

349.718.000

 

2

Tổ chức phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Tổ chức 01 phiên chợ thực phẩm an toàn tại TP. Nha Trang, dự kiến từ 35 - 50 doanh nghiệp tham gia với khoảng 80 gian hàng; xã hội hóa 50% chi phí dựng gian hàng. Hàng hóa tham gia phiên chợ phải được sản xuất ở những cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm có xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm,... và được lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, bao gồm: lương thực chế biến, nông sản, thủy sản....

Quý II năm 2020

257.000.000

 

3

Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm tỉnh Khánh Hòa tại các hội chợ trên toàn quốc

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tổ chức 02 - 04 gian hàng tại mỗi Hội chợ trưng bày các sản phẩm Khánh Hòa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa của tỉnh không đủ kinh phí để tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình, thông qua các hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường (các doanh nghiệp này không trực tiếp tham gia hội chợ - triển lãm mà chỉ gởi sản phẩm cần quảng bá qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại). Dự kiến tổ chức gian hàng chung của tỉnh tại 06 Hội chợ, cụ thể như sau:

- 02 Hội chợ tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên, số lượng gian hàng: 02 gian/hội chợ.

- 02 Hội chợ tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, số lượng gian hàng: 02 gian/hội chợ.

- 02 Hội chợ tại các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, số lượng gian hàng: 02 gian/hội chợ.

Năm 2020

393.300.000

 

4

Hỗ trợ các đơn vị sản xuất của tỉnh tham gia kết nối cung cầu ngoài tỉnh và hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Tổ chức 02 đợt tham dự Hội nghị kết nối cung cầu do tỉnh bạn tổ chức. Đại diện các doanh nghiệp tham gia tự túc kinh phí ăn ở và các chi phí khác.

- Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 gian hàng tiêu chuẩn/hội chợ, mức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn/hội chợ nhưng không quá 8.000.000đ/doanh nghiệp

Năm 2020

114.200.000

 

5

Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm Khánh Hòa tại Hội chợ Hàng Việt Nam tổ chức tại Yangon - Myanmar năm 2020

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Tổ chức vận động doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ tại Myanmar và trưng bày 02 gian hàng chung của tỉnh Khánh Hòa tại Hội chợ. Thành phần đoàn tham gia gồm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại: 03 người.

- Doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng từ Bộ Công Thương.

Quý IV năm 2020

130.622.000

 

6

Hỗ trợ các trang trại, tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh của tỉnh tham gia Hội chợ tại TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

- Tổ chức gian hàng chung tham gia hội chợ tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ cho đơn vị tham gia hội chợ: Mỗi đơn vị được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, mức hỗ trợ tối đa cho mỗi đơn vị tham gia không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) hoặc đất trồng và không quá 8.000.000đ/đơn vị đối với hội chợ trong nước, số lượng tổ hợp tác được hỗ trợ dự kiến tối đa là 02 đơn vị.

Quý III năm 2020

73.160.000

 

Tổng cộng:

 

1.318.000.000

 

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm mười tám triệu đồng)./.