Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2021-2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định kỹ thuật về quản lý, kết nối và sử dụng đối với các hệ thống thiết bị ghi hình (camera quan sát) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 3288/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị đối với các hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và Phát triển hệ sinh thái mở cho Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về Triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1);

Căn cứ Kế hoạch số 5534/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 81/TB-VP ngày 20/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án tại Hội nghị triển khai Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tại 24 quận, huyện;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận giai đoạn 2021-2025” tại cuộc họp ngày 06 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/QU ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI tại Hội nghị lần thứ 37;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười về thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận giai đoạn 2021-2025”;

Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tại Tờ trình số 196/TTr-VP ngày 05 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt “Đề án Xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận giai đoạn 2021 - 2025”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận giai đoạn 2021 - 2025” (đính kèm Đề án).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- Thường trực UBND quận;
- UBMTTQ VN quận và các đoàn thể;
- BCĐ/CCHC quận;
- VP/HĐND và UBND quận (CVP, các PCVP);
- Lưu: VT, N(     b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2021 -2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

Định nghĩa, Từ viết tắt

Giải thích

1.

VN

Việt Nam

2.

BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

3.

CPĐT

Chính phủ điện tử

4.

CQNN

Cơ quan nhà nước

5.

CNTT-TT

Công nghệ thông tin và Truyền thông

6.

CSDL

Cơ sở dữ liệu

7.

HTTT

Hệ thống thông tin

8.

HĐND

Hội đồng nhân dân

9.

KTXH

Kinh tế - Xã hội

10.

TTĐT

Thông tin điện tử

11.

TTHC

Thủ tục hành chính

12.

UBND

Ủy ban nhân dân

13.

ƯDCNTT

Ứng dụng Công nghệ thông tin

14.

ĐTTM

Đô thị thông minh

15.

TPTM

Thành phố thông minh

16.

CSHT

Cơ sở hạ tầng

17.

TTTT

Thông tin và Truyền thông

18.

GDĐT

Giáo dục và Đào tạo

19.

ICT

Công nghệ thông tin và truyền thông

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2021 -2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Chủ trương, kế hoạch:

- Thực hiện Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

- Thực hiện Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm An toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh (SOC);

- Thực hiện Kế hoạch số 1011/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện Kế hoạch số 1711/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

- Thực hiện Kế hoạch số 5534/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

- Thực hiện Thông báo số 815/TP-VP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại buổi họp Thường trực Ban Điều hành Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

- Thực hiện Thông báo số 81/TB-VP ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng UBND Thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án tại Hội nghị triển khai Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tại 24 quận, huyện;

- Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

- Thực hiện Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0).

2. Cơ sở chuyên môn:

- Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 4152/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 11 tháng 9 năm 2018 về phê duyệt Đề cương “Đề án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025”;

- Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của UBND thành phố về ban hành Quy định kỹ thuật về quản lý, kết nối và sử dụng đối với các hệ thống thiết bị ghi hình (camera quan sát) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức;

- Quyết định 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về ban hành quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố;

- Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình đảm bảo ANTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Công văn 2143/STTTT-CNTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai Đề án đô thị thông minh;

- Công văn số 1542/STTTT-BCVT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn phương án triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Quan điểm:

- Xây dựng đô thị thông minh là nhiệm vụ phải thực hiện phù hợp với chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và định hướng chiến lược phát triển của Thành phố, cần xác định là công việc của toàn Đảng bộ, Chính quyền, các phòng ban, đơn vị, UBND 15 phường và các tầng lớp xã hội trên địa bàn Quận.

- Xây dựng đô thị thông minh là một quá trình, cần phải có lộ trình thích hợp trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kết quả ứng dụng CNTT trong thời gian qua.

- Xây dựng ĐTTM là sử dụng và ứng dụng CNTT truyền thông (ICT) và các phương tiện khác góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, các ứng dụng CNTT phải cải thiện và nâng cao tính tiện lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng chính quyền điện tử kết hợp với xây dựng đô thị thông minh để giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của của Quận ủy và các cấp ủy Đảng quận Phú Nhuận, hỗ trợ cơ quan chính quyền điều hành và quản trị xã hội tốt hơn, từ đó cũng làm cho các mặt đời sống an sinh xã hội được cải thiện tốt hơn.

- Đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, đảm bảo sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và phi công nghệ.

- Giai đoạn 2021 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao gồm: Xây dựng hạ tầng CNTT; Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho các tổ chức, cá nhân với cơ sở nền tảng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT.

2. Mục tiêu:

a. Giai đoạn 2021 - 2023:

Phát triển chính quyền điện tử tại quận Phú Nhuận theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố đã phê duyệt làm nòng cốt để xây dựng đô thị thông minh, định hướng chính quyền số và tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong đó ưu tiên triển khai dịch vụ công trên thiết bị di động và mạng xã hội với độ tương tác cao hơn; lấy người dân làm trọng tâm, rút ngắn khoảng cách giữa người dân với các cơ quan nhà nước thông qua việc ứng dụng CNTT. Đặt trọng tâm phát triển nền tảng dịch vụ công dân (Citizen Service Platform) gồm mã số định danh nhằm kết nối toàn bộ các thông tin dữ liệu, các giao dịch của người dân, doanh nghiệp với chính quyền và sự tham gia phát triển dịch vụ của cộng đồng sáng tạo;

Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho ĐTTM, trong đó trọng tâm là hạ tầng phục vụ trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận. Phát triển các ứng dụng nền tảng tích hợp đảm bảo kết nối được với các thành phần của ĐTTM; tạo ra công cụ để cung cấp thông tin trực quan, hỗ trợ cho lãnh đạo ra quyết định; ứng dụng CNTT để cho phép lãnh đạo có thể nắm bắt thông tin hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị; Hình thành CSDL tích hợp kết nối với Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái mở của Thành phố;

Triển khai các ứng dụng thông minh phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu (thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, ...) trên địa bàn Quận để hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, hỗ trợ công tác lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng quận Phú Nhuận cũng như hỗ trợ các cấp chính quyền quản lý điều hành đô thị thông minh hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan, đơn vị của Quận; Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá để nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của đô thị thông minh và tích cực tham gia vào các quá trình xây dựng đô thị thông minh.

b. Giai đoạn 2024 - 2025:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; thực hiện mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thông minh, giúp tự động hóa, rút ngắn thời gian xử lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây và tận dụng kênh mạng xã hội để cung cấp các dịch vụ công thông minh cho người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng tại quận, công tác quản lý điều hành của chính quyền đạt hiệu quả cao trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn, “chỉ đạo điều hành dựa trên dự báo”.

Tiếp tục mở rộng xây dựng một số các ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực (Văn hóa, Lao động thương binh và xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, ...) trên địa bàn quận.

Các hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức ngoài chính quyền như ngân hàng, bệnh viện, trường học,... cũng sẽ tham gia vào việc cung cấp các gói dịch vụ trên môi trường mạng, cá thể hoá đến người dân theo đúng yêu cầu.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỀ ÁN

1. Đối tượng:

- Hệ thống hạ tầng, trang thiết bị CNTT.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu chung.

- Hệ thống các chương trình phần mềm ứng dụng.

- Hệ thống an ninh mạng, an toàn thông tin.

- Hệ thống ứng dụng trên thiết bị di động và thiết bị CNTT.

- Quy chế, chính sách vận hành.

- Đội ngũ nguồn nhân lực.

2. Phạm vi triển khai

- Các cơ quan Đảng các cấp của quận, trong đó ưu tiên là Quận ủy và Đảng ủy các phường, cũng như cấp ủy các cơ đơn vị hành chính - sự nghiệp, công an, quân sự tại quận.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính quyền Quận Phú Nhuận.

- Ủy ban nhân dân 15 phường.

- Các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo công lập thuộc Quận quản lý.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Cộng đồng dân cư của Quận.

IV. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN:

1. Nguyên tắc xây dựng đô thị thông minh:

Việc xây dựng đô thị thông minh của quận Phú Nhuận theo nguyên tắc chung xây dựng ĐTTM của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Lấy người dân làm trung tâm: Việc xây dựng ĐTTM phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, tất cả người dân được hưởng thành quả từ xây dựng ĐTTM. Trong quá trình thiết kế, triển khai các dịch vụ của ĐTTM, áp dụng các công nghệ mới, thay đổi các quy trình làm việc của cán bộ, công chức đều hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn;

- Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh;

- Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền tại quận Phú Nhuận.

- Đảm bảo tính trung lập về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp với đô thị thông minh như Internet Vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.(AI)... và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng sẵn có;

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân;

- Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của Quận, xây dựng ĐTTM bám sát chủ trương, định hướng của Thành phố, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Việc xây dựng đô thị thông minh phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, kinh tế - xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất của Quận và Thành phố;

- Kiến trúc hoặc các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông cần được xem xét một cách tổng thể trong các mối quan hệ với hạ tầng vật lý cũng như quy hoạch của Quận và Thành phố để đảm bảo tính đồng bộ, bền vững trong phát triển đô thị;

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng đô thị thông minh;

- Triển khai Đô thị thông minh phải gắn kết và hỗ trợ hiệu quả công tác cải cách, sắp xếp, bố trí nhân lực tại quận; hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan của quận.

- Phối hợp, gắn kết chặt chẽ với Đề án xây dựng đô thị thông minh, chương trình xây dựng chính quyền điện tử/chính quyền số của thành phố, cũng như các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng của Thành ủy và Quận ủy Quận Phú Nhuận.

- Áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mô hình khung kiến trúc ĐTTM của Nhà nước và Thành phố đã ban hành.

2. Chọn lựa các lĩnh vực ưu tiên xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận:

Xây dựng ĐTTM là một chiến lược lâu dài, cần chia làm nhiều giai đoạn và sau mỗi giai đoạn phải có những đánh giá cho phù hợp. Vì vậy cần phải lựa chọn một mô hình phát triển ĐTTM phù hợp. Căn cứ thực trạng Quận Phú Nhuận, nghiên cứu kết quả triển khai thí điểm tại Quận 1, Quận 12 và các nội dung của Đề án ĐTTM chung của Thành phố, UBND Quận Phú Nhuận lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên để xây dựng ĐTTM như sau:

- Xây dựng hạ tầng CNTT cho phát triển đô thị thông minh quận;

- Tiếp tục triển khai Chính quyền điện tử;

- Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận;

- Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực: Giao thông, an ninh trật tự; Quản lý đô thị; Đất đai và môi trường và Giáo dục, Y tế.

- Ứng dụng các tiện ích cho các nhóm đối tượng người dân, du khách và doanh nghiệp.

V. CÁC NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN

1. Nhiệm vụ:

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Quận Phú Nhuận triển khai các nhiệm vụ như sau:

1.1. Xây dựng Chính quyền điện tử tại quận Phú Nhuận:

- Ứng dụng chính quyền số (chính quyền điện tử);

- Tiếp tục triển khai, nâng cấp chính quyền điện tử.

1.2. Triển khai Kho dữ liệu dùng chung quận Phú Nhuận:

Triển khai tạo lập kho dữ liệu dùng chung tại quận Phú Nhuận phục vụ phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh (theo kế hoạch và hướng dẫn của thành phố), trong đó tập trung xây dựng kho dữ liệu về dân cư, hộ tịch, thủ tục hành chính, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục,...

1.3. Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận

- Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận, bao gồm các giải pháp hạ tầng và phần mềm ứng dụng phục vụ điều hành thông minh;

- Hệ thống camera an ninh và giao thông;

- Triển khai các giải pháp an ninh không gian mạng;

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT Quận.

1.4. Phối hợp với các Sở/Ban/Ngành để triển khai các hệ thống ứng dụng dùng chung

- Phối hợp triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu dân cư (do Bộ Công an chủ trì và hướng dẫn triển khai).

- Phối hợp triển khai Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố (do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và hướng dẫn triển khai);

- Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý y tế thông minh (do Sở Y tế chủ trì và hướng dẫn triển khai);

- Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý giáo dục thông minh (do Sở Giáo dục - đào tạo chủ trì và hướng dẫn);

- Phối hợp triển khai Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xây dựng thông minh (Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, và Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và hướng dẫn triển khai);.

- Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý trong lĩnh vực Văn hóa, Lao động - Thương binh và Xã hội (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và hướng dẫn triển khai);

- Phối hợp triển khai Hệ thống quản lý tài nguyên môi trường thông minh (do Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai).

1.5. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực gắn với các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và vận hành kho dữ liệu dùng chung của quận Phú Nhuận.

- Xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận.

- Triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

1.6. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của quận Phú Nhuận

Triển khai các hoạt động tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng nhằm đánh giá tổng thể mức độ an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng. Xây dựng các phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của quận Phú Nhuận.

2. Liên thông, kết nối giữa hệ thống đô thị thông minh của quận Phú Nhuận

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Q.Phú Nhuận là thành phần cốt lõi trong xây dựng Đô thị thông minh tại quận. Thông qua việc tổng hợp các nguồn dữ liệu đa dạng từ các lĩnh vực, cũng như các công cụ phân tích, dự báo, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hỗ trợ cho Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ Ủy ban nhân dân và các cấp chính quyền thực hiện công tác quản lý điều hành.

Như vậy, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ là công cụ phục vụ hệ thống Đảng và chính quyền quận Phú Nhuận. Các cơ quan Đảng của quận Phú Nhuận có thể khai thác, sử dụng các phương tiện của Trung tâm điều hành đô thị thông minh để hỗ trợ công tác lãnh đạo của Đảng tại quận Phú Nhuận.

Việc xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận phải đảm bảo tính liên thông, kết nối với các hệ thống của thành phố, cụ thể cần đảm bảo:

+ Liên thông, kết nối giữa Trung tâm điều hành đô thị thông minh Q.Phú Nhuận với Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM, trong đó xác định nguyên tắc vận hành như sau:

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố không vận hành độc lập mà có sự kết nối chặt chẽ với các Trung tâm điều hành đô thị của các quận huyện và các Trung tâm điều hành chuyên ngành của các Sở Ban Ngành (trong đó có Phú Nhuận).

Mối quan hệ giữa TTĐH ĐTTM thành phố (IOC) và TTĐH ĐTTM Q. Phú Nhuận

Trong điều kiện hoạt động bình thường: IOC chỉ đóng vai trò giám sát, theo dõi các chỉ số được các OC chuyên ngành cung cấp như đề cập ở trên. Tùy tình hình thực tế, IOC có thể can thiệp một phần, hoặc đưa ra các chỉ đạo, điều hành cho các TTĐH ĐTTM Quận Phú Nhuận xử lý tình huống phát sinh trong phạm vi thẩm quyền, hoặc giữ vai trò điều phối phối hợp hoạt động giữa TTĐH ĐTTM Quận Phú Nhuận với các TTĐH ĐTTM khác.

Trong trường hợp cần thiết đối với các sự vụ có tính chất khẩn cấp, quan trọng, hoặc vượt thẩm quyền của TTĐH ĐTTM Q.Phú Nhuận, lãnh đạo Thành phố tại IOC có thể toàn quyền chỉ huy, đưa ra các mệnh lệnh điều hành đối với TTĐH ĐTTM Quận Phú Nhuận để đảm bảo công tác chỉ đạo thống nhất của Thành phố.

Các nguyên tắc liên thông kết nối khác sẽ bao gồm:

+ Liên thông, kết nối giữa hệ thống camera giám sát Q.Phú Nhuận với Trung tâm Giám sát camera TP.HCM.

+ Liên thông, kết nối giữa Kho dữ liệu dùng chung Q.Phú Nhuận với Kho dữ liệu mở TP.HCM.

+ Liên thông, kết nối giữa các ứng dụng Q.Phú Nhuận với hệ thống dùng chung của TP.HCM (Ví dụ: Hệ thống Cổng dịch vụ công của thành phố; Cổng tiếp nhận và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức (Cổng 1022),...)

Các vấn đề liên thông, kết nối, tích hợp giữa hệ thống đô thị thông minh của Q.Phú Nhuận với thành phố sẽ được trình bày cụ thể, chi tiết trong các tài liệu lập dự án đầu tư khi triển khai các dự án thành phần (Báo cáo chủ trương đầu tư/Báo cáo tiền khả thi khi xin chủ trương đầu tư; Tài liệu thuyết minh dự án/hạng mục khi lập và trình thẩm định các dự án/hạng mục).


3. Lộ trình triển khai

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kinh phí dự kiến thực hiện

I.

Giai đoạn 2021 - 2023

1

Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận

- Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận một cách thống nhất, đồng bộ để làm nền tảng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo các hệ thống hiện tại và tương lai có thể tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt thống nhất, hình thành cơ sở dữ liệu tích hợp để áp dụng các công cụ tiên tiến trong phân tích và điều tiết hoạt động của các đơn vị thuộc Quận.

- Phân tích, điều tiết hoạt động; giúp lãnh đạo quyết định dựa trên các số liệu trực quan. Giúp lãnh đạo giám sát được các tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thông qua các chỉ số vận hành các ngành, lĩnh vực và hệ thống cảnh báo.

- Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước của Quận, kết nối với Trung tâm điều hành ĐTTM của Quận.

- Đảm bảo tính kết nối với Thành phố.

- Xây dựng Nền tảng tích hợp dữ liệu và CSDL tập trung.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì.

Công an Quận và các phòng ban phối hợp thực hiện.

60 tỷ

(Ngân sách thành phố)

2

Hệ thống Camera an ninh và giao thông

- Lắp đặt mới hệ thống 150 camera tại các vị trí trọng điểm, các nút giao thông quan trọng trên địa bàn quận và tích hợp 250 camera hiện có tại 15 phường. Mỗi phường sẽ có 1 hệ thống lưu trữ, quản lý camera để giám sát hình ảnh tại phường. Các camera này sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý tập trung tại quận, nhằm mục đích quản lý, giám sát tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông và phân tích, xử lý hình ảnh khi có sự việc xảy ra trên địa bàn.

- Dữ liệu hình ảnh có thể chia sẻ cho thành phố xem khi cần.

- Các tiêu chí kỹ thuật về quản lý, kết nối camera đều tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của thành phố.

Công an quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện.

25 tỷ

(Ngân sách thành phố)

3

Xây dựng nền tảng trục kết nối của Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Xây dựng trục kết nối các phân hệ khác nhau của trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đảm bảo tính liên thông đến các hệ thống khác nhau của trung tâm điều hành Quận.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan

(Ngân sách thành phố, quận)

4

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

Tăng cường các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân thông qua mạng internet và thiết bị di động để gia tăng tiện ích, chất lượng thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả (tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với công chức...), phát huy dân chủ của người dân trong việc xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự tin cậy của tổ chức, cá nhân đối với các dịch vụ công, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của công dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

- Cung cấp công cụ phục vụ công tác điều hành trực tuyến trên thiết bị di động, tổng hợp và phân tích thông tin từ các hệ thống hiện có của Quận, cung cấp thông tin kịp thời, mọi lúc mọi nơi phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cho lãnh đạo được dễ dàng và hiệu quả;

- Hoàn thiện các hệ thống hiện có, kết nối giữa các ứng dụng của các cơ quan, kết nối, chia sẻ CSDL dùng chung của Thành Phố

- Đảm bảo theo kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố.

- Triển khai ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng thông minh, cung cấp các dịch vụ: nộp hồ sơ trực tuyến, đánh giá hài lòng về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Cung cấp các thông tin cần thiết, văn bản pháp luật, quy trình và thủ tục hành chính tự động.

- Triển khai ứng dụng phục vụ công chức trên ứng dụng thông minh, bao gồm: giao việc tức thời; nhắc việc tự động; theo dõi điều hành từng phòng ban/đơn vị, từng cá nhân; trao đổi trực tuyến; lịch trực tuyến; tra cứu; thống kê phục vụ quản lý; ...

- Nâng cấp hệ thống ISO điện tử theo nghị định 61 của chính phủ và kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố. Triển khai phần mềm ISO điện tử và bổ sung các qui trình thủ tục còn lại của Quận, nhằm đáp ứng 100% thủ tục ISO của Quận được điện tử hóa; Triển khai ISO điện tử cho 15 phường và thực hiện liên thông với Quận;

- Hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ để bảo đảm thông suốt trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác

- Đẩy mạnh gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

- Tham gia khai thác, xây dựng CSDL dùng chung của Thành Phố;

- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm ứng dụng tại đơn vị thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ và với các đơn vị khác; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các danh mục dùng chung, kết nối, liên thông qua Nền tảng tích hợp tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP), tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số của thành phố.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì.

Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện

10 tỷ

(Ngân sách thành phố)

5

Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT Quận

- Hệ thống sử dụng nền tảng cơ sở hạ tầng, đảm bảo kết nối và tích hợp đồng bộ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực được xây dựng trong Đề án và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

- Đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT tập trung tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh quận làm nền tảng cho việc xây dựng Đô thị thông minh.

- Xây dựng nền tảng tích hợp, đảm bảo kết nối được dễ dàng và an toàn tất cả các ứng dụng thông minh của các lĩnh vực.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND 15 phường phối hợp thực hiện

10 tỷ

(Ngân sách thành phố)

6

Triển khai Kho dữ liệu dùng chung, quận Phú Nhuận

- Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu Hộ tịch theo hướng dẫn Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông. Cơ sở dữ liệu Hộ tịch sau khi số hóa phải được tích hợp ngay vào hệ thống thông tin Hộ tịch quốc gia để quản lý, cập nhật và lưu trữ 1 bản sao tại Trung tâm dữ liệu TP cho Kho dữ liệu dùng chung TP.

- Tích hợp các cơ sở dữ liệu khác như đất đai, thủ tục hành chính, xây dựng, y tế, giáo dục vào Kho dữ liệu dùng chung của quận phục vụ xây dựng đô thị thông minh.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện.

(Ngân sách thành phố)

7

Phối hợp Triển khai tạo tập cơ sở dữ liệu dân cư.

Triển khai thu thập và tạo lập cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Công an thành phố.

Công an quận chủ trì. Văn phòng HĐND và UBND quận và UBND 15 phường phối hợp thực hiện.

(Ngân sách thành phố)

II.

Giai đoạn 2024 - 2025

8

Tiếp tục triển khai, nâng cấp chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số

- Tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp để cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cấp các ứng dụng, dịch vụ CQĐT nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng công sở điện tử, văn phòng ảo để tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện

Ngân sách thành phố, quận

9

Phối hợp xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố (do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì)

Vai trò của Quận:

- Tạo lập, thu thập và cập nhật dữ liệu của Quận, tập trung các nhóm dữ liệu sau:

+ CSDL văn bản, điều hành;

+ CSDL hồ sơ xử lý thủ tục hành chính;

+ Các CSDL chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nội vụ, Tư pháp; Quản lý đô thị; lĩnh vực Người dân - An toàn đô thị; Lĩnh vực Kinh tế; Lĩnh vực Văn hóa xã hội;

- Thành phố thực hiện tích hợp và xây dựng kho dữ liệu dùng chung.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện

Ngân sách quận

10

Phối hợp triển khai Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xây dựng thông minh, (chủ trì: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, và Sở Thông tin và Truyền thông)

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì để triển khai hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xây dựng Quận.

- Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được xác định theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này.

Phòng Quản lý đô thị quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện.

Ngân sách thành phố và ngân sách quận

11

Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý tài nguyên, môi trường thông minh (Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường)

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì để triển khai hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xây dựng Quận.

- Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được xác định theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện

Ngân sách thành phố, quận

12

Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý thông minh trong lĩnh vực Lao động (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì)

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì để triển khai hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xây dựng Quận.

- Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được xác định theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này.

Phòng LĐTBXH quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện

(Nguồn ngân sách thành phố)

13

Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý Y tế thông minh (Sở Y tế chủ trì)

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì để triển khai hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xây dựng Quận.

- Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được xác định theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này.

Phòng Y tế quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện.

Ngân sách thành phố, quận

14

Phối hợp triển khai Hệ thống ứng dụng quản lý giáo dục thông minh (Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì)

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì để triển khai hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xây dựng Quận.

- Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được xác định theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này.

Phòng Giáo dục và đào tạo quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp thực hiện.

Ngân sách thành phố, quận

III.

Triển khai thực hiện thường xuyên

15

Triển khai các giải pháp an ninh không gian mạng

- Triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước quận Phú Nhuận, trong đó tập trung bảo vệ:

+ Trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận

+ Hệ thống chính quyền điện tử của quận.

Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND 15 phường phối hợp thực hiện.

Ngân sách thành phố, quận

16

Đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị Nhà nước của Quận, các đơn vị chuyên trách ICT đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển đô thị thông minh.

Phòng Nội vụ chủ trì. Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND 15 phường phối hợp thực hiện.

01 tỷ đồng (Ngân sách quận)


VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí thực hiện đề án

Huy động tối đa các nguồn kinh phí để thực hiện đề án, trong đó:

- Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp để đầu tư CSHT CNTT; Xây dựng Trung tâm điều hành; Hệ thống các phần mềm ứng dụng; Đào tạo nguồn nhân lực; Sử dụng vốn đầu tư công và vốn chi thường xuyên để thuê các dịch vụ công nghệ thông tin (hạ tầng CNTT và một số dịch vụ như: An ninh mạng, CSDL, đường truyền, ...); Sử dụng nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu để đầu tư trang thiết bị và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành và huy động từ các nguồn khác. Trong đó kinh phí chủ lực để triển khai đề án từ vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp của Thành phố.

2. Phân kỳ thực hiện

Đề án sẽ thực hiện 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2021-2023:

Triển khai các dự án nền tảng chung của ĐTTM Quận và một số lĩnh vực ưu tiên (Hệ thống Chính quyền điện tử, Trung tâm điều hành ĐTTM Quận, cơ sở hạ tầng CNTT).

- Giai đoạn 2024-2025:

Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Triển khai các dự án xây dựng hệ thống ứng dụng quản lý thông minh đối với một số lĩnh vực (Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội...) và mở rộng đến các ngành, các lĩnh vực khác.

Kết nối với các hệ thống bên ngoài hệ thống chính quyền (ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức,...) để nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ nhân dân.

3. Tổng kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện đề án là: 200 - 250 tỷ đồng.

Kinh phí nêu trên là tạm tính, sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách và các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định của pháp luật.

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quản lý về xây dựng đô thị thông minh

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận Phú Nhuận.

Thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tại quận Phú Nhuận giai đoạn 2021 - 2025”.

Triển khai các hoạt động tìm hiểu thực tế mô hình ĐTTM tại các đơn vị trong và ngoài Thành phố để học tập kinh nghiệm.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng ĐTTM tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong Quận.

Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho mọi người sử dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trong xây dựng ĐTTM.

2. Phát triển nguồn nhân lực gắn với tổ chức nguồn lực thực hiện đề án, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, người lao động tại quận phù hợp với yêu cầu vận hành đô thị thông minh

2.1. Tổ chức nguồn lực vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận

Ưu tiên bố trí nhân lực vận hành, quản trị, phân tích dữ liệu cho các trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận, các cơ quan trọng yếu tương thích với yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác tổ chức nguồn lực để vận hành và đảm bảo vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận, nhằm đảo bảo tính hiệu quả, tin cậy, an toàn, và không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, biên chế của bộ máy chính quyền quận, trong giai đoạn 2021 - 2025 có thể áp dụng mô hình kết hợp cán bộ cơ hữu của quận và “thuê ngoài” nguồn nhân lực để vận hành và đảm bảo vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận, cụ thể:

a. Nhân sự để quản lý Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận: Nhân sự từ 1 đến 3 cán bộ của quận, chịu trách nhiệm thay mặt Ủy ban nhân dân quận quản lý, giám sát, điều hành hoạt động hàng ngày của Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận.

b. Nhân sự trực tiếp vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận: Có trách nhiệm trực tiếp thao tác với trang thiết bị của Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, vận hành phần mềm, xử lý dữ liệu, thực hiện các bảo trì, bảo dưỡng đơn giản và có tính thường xuyên. Nhân sự này cũng sẽ trực tiếp cùng với cán bộ của quận Phú Nhuận tổ chức và giám sát công tác sửa chữa, nâng cấp các phần mềm ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin (trong các đợt nâng cấp lớn đối với hệ thống).

Nhân sự trực tiếp vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận có thể làm việc theo giờ hành chính hoặc 24/24 (chia thành các ca trực). Số lượng nhân sự vận hành từ 02 - 05 người tùy theo khối lượng công việc. Trong giai đoạn 2021 - 2023 tối thiểu cần 2 nhân sự trực tiếp vận hành.

Đối với nhân sự trực tiếp vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận, do tính chất công việc phải tiếp xúc với các hệ thống phần mềm và dữ liệu của quận, cần đảm bảo tính tin cậy đối với các nhân sự này, đề xuất thuê nhân sự của các đơn vị sự nghiệp hay doanh nghiệp nhà nước có chức năng cung ứng dịch vụ nhân sự quản trị công nghệ thông tin.

c. Nhân sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận:

Đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận, đây là công tác không thường xuyên (chỉ sửa chữa khi có hư hỏng hay bảo trì theo hàng quý, hàng 6 tháng,..) và không can thiệp vào hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu của Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Do đó, đề xuất phương án khi đến các đợt bảo trì bảo dưỡng, hay sửa chữa khi có hư hỏng, quận sẽ thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này.

Cơ quan phụ trách triển khai Đề án sẽ xây dựng phương án cụ thể tổ chức nhân sự phục vụ vận hành và đảm bảo vận hành khi Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Q.Phú Nhuận, đảm bảo tính hiệu quả, tin cậy, an toàn, bảo mật.

2.2. Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin

Phát triển các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về CNTT. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT. Đẩy mạnh công nghệ giáo dục thông minh cho việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Đào tạo cán bộ công chức: hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập cho cán bộ công chức về kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp; kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin tích hợp của ĐTTM.

Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT: Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT; tổ chức đào tạo chuyên sâu, đào tạo được một số chuyên gia, triển khai ứng dụng thông minh của các lĩnh vực.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên các trường học:

Gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực CNTT, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT.

Triển khai các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng các ứng dụng thông minh, dịch vụ công cung cấp cho của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để hình thành công dân thông minh.

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Quận.

2.3. Sắp xếp nhân sự, bộ máy phù hợp với triển khai Đô thị thông minh:

Song song với việc triển khai Đô thị thông minh, cần sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị tại quận để đáp ứng yêu cầu triển khai Đô thị thông minh, trong đó quan trọng nhất sắp xếp bộ máy và nhân sự để đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử và chính quyền số. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị tại quận cần phù hợp với chương trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế cũng như Đề án vị trí việc làm của quận.

Cơ quan phụ trách triển khai Đề án sẽ xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị tại quận phục vụ triển khai Đô thị thông minh.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin lớn với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành, cung cấp được nhiều dịch vụ công cho người dân, tạo ra một chính quyền minh bạch, môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng tại quận Phú Nhuận để hỗ trợ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng cần gắn chặt với công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan chính quyền, tránh trùng lắp, chồng chéo.

Thực hiện nguyên tắc:

Các hệ thống thông tin phải được xây dựng với mục tiêu phục vụ cả công tác của chính quyền và của cấp ủy Đảng. Các hệ thống ứng dụng CNTT, đặc biệt là dữ liệu phải được liên thông, chia sẻ giữa cơ quan chính quyền và cơ quan Đảng.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng TĐTM trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục, y tế, giao thông, công nghiệp, thông tin truyền thông, an toàn.

4. Giải pháp về tài chính

Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho việc ứng dụng và phát triển ĐTTM cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách, thuê dịch vụ để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Nguồn vốn đầu tư ngân sách, nguyên tắc sử dụng nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn khác trên cơ sở theo đúng quy định của luật đầu tư công và các quy định của luật ngân sách. Đề nghị được đưa các dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn và hàng năm, và được bố trí từ ngân sách thành phố để triển khai.

Nguồn vốn xã hội hóa bao gồm nguồn vốn doanh nghiệp, nguồn vốn của các nhà đầu tư và các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác.

5. An toàn, an ninh thông tin

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin mạng của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tăng cường sử dụng các phần mềm diệt virus và thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính tại cơ quan đơn vị. Kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thường xuyên tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức của Quận.

6. Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong xây dựng ĐTTM

Nâng cao nhận thức về vai trò động lực của TPTM hỗ trợ công lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cơ quan chính quyền các cấp. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt của lãnh đạo để hỗ trợ và ủng hộ các dự án TPTM ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và người dân. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược liên quan đến xây dựng TPTM trong quá trình CNH-HĐH.

7. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân

Biên tập, xây dựng các chương trình, tài liệu qua các kênh thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến cho người dân về lợi ích trong xây dựng ĐTTM;

Cung cấp đầy đủ và thông tin cho người dân về các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực để người dân có thể theo dõi giám sát.

Cung cấp, hướng dẫn người dân cài các App ứng dụng tiện ích.

VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả đề án

1.1. Hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý điều hành

Chính quyền điện tử với hạ tầng CNTT hiện đại trên nền tảng các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành... góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Các đơn vị, các cơ sở giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường... ứng dụng CNTT xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Công tác điều hành quản lý của ĐTTM sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền Quận và một số các mặt sau:

- Cho phép tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin rất lớn (thông tin hiện tại, thời gian thực, thông tin quá khứ, thông tin dự báo về các yếu tố đầu vào, nhiều loại thông tin liên quan đến đối tượng) để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác và kịp thời.

- Cho phép dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn (dự báo được tương tác giữa nhiều đầu vào khác nhau liên quan đến hành vi của đối tượng quản lý, dự báo được kết quả sau nhiều vòng tương tác). Từ đó đề ra được các giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực con người, hạ tầng, vốn ... Công tác dự báo sẽ trực tiếp hỗ trợ cho Quận ủy và các cấp ủy Đảng tại Quận Phú Nhuận định hướng và lãnh đạo xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, sát thực tế và có tính đón đầu cao.

- Hệ thống các thông tin của các ngành cung cấp cho lãnh đạo một cách trực tiếp để có thể đưa ra các quyết định điều hành kịp thời tại các khu vực.

- Dữ liệu đa dạng, phong phú do các hệ thống đô thị thông minh thu thập sẽ giúp lãnh đạo Quận ủy, lãnh đạo chính quyền nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhanh chóng, chính xác, từ đó có hành động kịp thời, hiệu quả.

1.2. Hiệu quả về kinh tế

Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải pháp đồng bộ, doanh nghiệp và người dân được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích, ưu việt; công dân, doanh nghiệp được sử dụng các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời... góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao dịch hành chính với chính quyền, từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả cao trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và nhân dân.

Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của Quận được xây dựng, hiện đại hóa và các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, doanh nghiệp... sẽ góp phần giảm thiểu công sức con người, hướng đến phát triển kinh tế và xã hội. Trong hoạt động kinh tế, thương mại, việc xây dựng doanh nghiệp điện tử sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, việc ứng dụng thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chiến lược quảng bá, tiếp thị và thực hiện các giao dịch mua, bán điện tử an toàn, hiệu quả...

Trong ngành công nghiệp CNTT, việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần hình thành nền kinh tế tri thức, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng tri thức cao thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức của Quận và Thành phố.

1.3. Hiệu quả về xã hội

Việc ứng dụng các công nghệ mới trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu hướng phát triển chung của thế giới chính là đáp ứng quy luật cung - cầu. Điều này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng cơ sở như hệ thống đường sá, giao thông, cầu cống, lưới điện, cấp thoát nước và trong các ngành, lĩnh vực... góp phần đưa các ngành trở nên hiện đại hơn, bền vững hơn, phục vụ con người hiệu quả hơn. Việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là môi trường sẽ góp phần cung cấp dịch vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, năng lượng xanh cho người dân hướng đến xây dựng kiến trúc xanh...

Người dân được tiếp cận các dịch vụ, chất lượng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, xã hội... theo hướng tiện ích, thoải mái mang lại cho người dân một cuộc sống dễ chịu. Với hạ tầng và các ứng dụng thông minh được áp dụng vào mọi mặt của đời sống, các cấp chính quyền có hệ thống cơ sở dữ liệu được phân tích toàn diện trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của địa phương.

2. Đánh giá tính khả thi và rủi ro của đề án

Đề án hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn quận, có tác động toàn diện tới hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Đề án được xây dựng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng chiến lược và yêu cầu phát triển của Quận, các dự án thành phần được xây dựng và triển khai trên cơ sở kế thừa các nền tảng, cơ sở hạ tầng và nhân lực hiện có của quận và được ưu tiên, phân kỳ theo điều kiện nguồn lực của Quận nên sẽ có tính khả thi cao. Tuy nhiên, đề án gồm nhiều dự án thành phần, nhiều giải pháp kỹ thuật, nhiều cơ chế quản lý, vận hành và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau nên việc triển khai sẽ gặp những khó khăn nhất định, ngoài ra có thể có những rủi ro cần phân tích khi triển khai đề án như:

- Rủi ro vì công nghệ thông tin có chu kỳ thay đổi thế hệ công nghệ nhanh chóng. Các công nghệ mới, phần cứng và phần mềm của các hệ thống có vòng đời ngắn so với các công nghệ của hạ tầng đô thị trước đây, nên cần nhanh chóng tận dụng lợi ích của các dịch vụ đô thị thông minh mang lại để tạo ra hiệu quả phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó lại thúc đẩy sự phát triển của đô thị thông minh. Nếu trì trệ trong việc triển khai các dự án, sẽ dẫn đến bị lạc hậu về công nghệ, không mang lại hiệu quả, và phải tiếp tục đầu tư để bắt kịp chu kỳ sau của thế hệ công nghệ mới hơn, dẫn đến không hiệu quả trong vòng đầu tư trước.

- Rủi ro vì các giải pháp kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, quy trình vận hành phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, phải phù hợp với khung kiến trúc tổng thể về Chính phủ điện tử và đô thị thông minh được ban hành. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới giúp cho các hệ thống, dữ liệu và thông tin được liên thông, chia sẻ trong toàn bộ các hệ thống, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến phải thay đổi quy trình cũ mà cán bộ, công chức thường không nhiệt tình ủng hộ.

- Rủi ro do việc ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước sẽ làm thay đổi nhất định cơ cấu tổ chức của các đơn vị; thay đổi cách thức xử lý công việc của cán bộ; thay đổi quy trình làm việc từng lĩnh vực, từng chuyên ngành...

- Rủi ro về tài chính do thiếu nguồn vốn trong giai đoạn đầu tư và thiếu nguồn chi cho vận hành hệ thống và duy trì hệ thống. Do các dự án về CNTT ở Việt Nam không tính đầy đủ kinh phí cho việc duy trì hệ thống, trong đó bao gồm cả việc cập nhật các bản quyền (license) phần mềm, dẫn đến khi dự án kết thúc, nhiều hệ thống không còn hoạt động như mong muốn.

- Rủi ro về nhân lực trong quá trình triển khai đề án (kể cả giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án với quy mô lớn thuộc lĩnh vực ứng dụng CNTT và giai đoạn vận hành hệ thống các trang thiết bị, khai thác các ứng dụng đã được đầu tư để đạt mục tiêu đề ra). Đặc biệt đối với các hệ thống ICT, đô thị thông minh lớn, luôn cần một số nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nắm bắt tổng thể toàn bộ hệ thống để duy trì hệ thống; cần một số nhân lực có kỹ năng chuyên sâu về an toàn thông tin để giúp hệ thống không bị tấn công, khai thác các lỗ hổng.

Khi triển khai các nhiệm vụ của đề án, nếu phân tích kỹ các rủi ro nêu trên để có giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro thì đề án sẽ có tính khả thi cao.

IX. CÁC MẶT HẠN CHẾ CỦA ĐỀ ÁN

Lượng dữ liệu thu thập rất lớn đặt ra mối lo ngại về quản lý, bảo mật thông tin. Chẳng hạn hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể bị lạm dụng dẫn tới vi phạm quyền riêng tư.

Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng lớn và cần sự vận dụng linh hoạt đối với mỗi hạng mục, nếu áp dụng không phù hợp sẽ gây hậu quả tiêu cực.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án:

Thành lập Ban Điều hành về xây dựng Đề án Phát triển đô thị thông minh Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm trưởng ban, Thủ trưởng các đơn vị thuộc quận là thành viên để triển khai đồng bộ.

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận:

- Là đơn vị thường trực giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận trong việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án. Đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết thúc đẩy thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng đề án triển khai theo từng lĩnh vực.

- Chủ trì đề án xây dựng Dịch vụ công trực tuyến, thống nhất các quy trình thực hiện làm cơ sở triển khai các dịch vụ tương ứng với từng loại thủ tục, lĩnh vực.

- Chủ trì theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận (định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu).

Chủ trì tổ chức sơ kết hàng năm để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp hiệu chỉnh.

3. Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án:

- Chủ trì đề án Hệ thống điều hành an toàn thông tin.

- Chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi mọi hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận, có sự phối hợp của các đơn vị theo lĩnh vực được tích hợp vào Trung tâm điều hành.

- Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của kế hoạch và phối hợp với các phòng ban, đơn vị tìm phương án giải quyết.

4. Phòng Nội vụ:

- Tham mưu thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án và các tổ công tác xây dựng, triển khai đề án của các lĩnh vực.

- Nghiên cứu đề xuất nhân sự tham gia vận hành hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tham gia hiệu quả đề án Xây dựng đô thị thông minh.

- Phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án tham mưu quy chế hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh và quy chế điều hành an toàn thông tin.

5. Phòng Tư pháp:

- Chủ trì dự án tạo lập cơ sở dữ liệu về hộ tịch tại quận.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất, điều chỉnh các nội dung theo chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, liên quan đến việc triển khai nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

6. Công an Quận:

- Chủ trì dự án Hệ thống camera an ninh và giao thông.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực số hóa dữ liệu dân cư, an ninh trật tự, PCCC, cứu nạn cứu hộ.

7. Phòng Quản lý Đô thị:

- Chủ trì triển khai các dự án thuộc nhiệm vụ Quản lý đô thị thông minh do Sở Xây dựng, Sở giao thông vận tải triển khai.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực quản lý đô thị.

8. Phòng Y tế:

- Chủ trì nội dung về y tế thông minh theo Đề án của Sở Y tế triển khai.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực Y tế.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì triển khai nhiệm vụ về giáo dục thông minh tại quận theo Đề án của Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực Giáo dục.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận quyết định, bố trí nguồn kinh phí của quận trong quá trình thực hiện Đề án.

11. Phòng Kinh tế:

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Du lịch, thương mại thông minh.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích, doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, khai thác khoa học công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh vào hoạt động kinh doanh.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực Kinh tế.

12. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận các nội dung tuyên truyền các hạng mục, dự án liên quan đến người dân, doanh nghiệp cùng tham gia tương tác, góp ý cho chính quyền thực hiện đề án.

13. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Lao động thông minh.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực Lao động.

14. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ về công tác Tài nguyên, Môi trường thông minh nêu trong Đề án.

- Cử cán bộ tham gia xây dựng đề án và phối hợp với Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án vận hành Trung tâm điều hành đối với lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.

15. Các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường:

Chủ động nghiên cứu đặc thù của đơn vị, lựa chọn ít nhất 01-02 lĩnh vực thực hiện hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân quận bổ sung lĩnh vực cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù đơn vị mình góp phần xây dựng đô thị thông minh, trong đó đặc biệt quan tâm các ứng dụng phục vụ, đem lại lợi ích cho người dân.

Ủy ban nhân 15 phường triển khai các phần mềm tương tác với người dân rộng rãi; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết, cùng tham gia góp ý cho đề án phù hợp, đạt hiệu quả.