×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 746/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3099/QĐ-UBND NGÀY 25/8/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Công văn số 322/TTg-KTTH ngày 01/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2014, 2015 của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống Lâm nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 72/TTr- SNN&PTNT ngày 16/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1 thành:

4. Chủ đầu tư:

Tổng nguồn kinh phí: 4.944.000.000 đồng, trong đó:

- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đối với nguồn vốn phân bổ cho cây Keo lai nuôi cấy mô: 1.155.000.000 đồng, gồm:

TT

Địa phương

Kinh phí đầu tư (đồng)

Ghi chú

1

Huyện Đông Giang

167.500.000

 

2

Huyên Tây Giang

127.500.000

 

3

Huyện Phước Sơn

147.500.000

 

4

Huyện Nam Giang

460.000.000

 

5

Huyện Núi Thành

102.500.000

 

6

Huyện Phú Ninh

17.500.000

 

7

Huyện Đại Lộc

5.000.000

 

8

Huyện Bắc Trà My

127.500.000

 

 

Tổng cộng

1.155.000.000

 

- Các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng làm chủ đầu tư đối với nguồn vốn phân bổ cho cây Keo tai tượng Úc (gieo từ hạt), cây Giổi và cây Lim xanh: 3.789.000.000 đồng; gồm các đơn vị:

TT

Chủ đầu tư

Kinh phí đầu tư (đồng)

Tổng kinh phí (đồng)

Cây Keo Tai tượng Úc

Cây Giổi

Cây Lim xanh

1

BQL rừng phòng hộ huyện Nam Trà My

 

752.496.000

 

752.496.000

2

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

304.500.000

 

 

304.500.000

3

BQL rừng phòng hộ huyện Đông Giang

292.500.000

 

 

292.500.000

4

BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang

 

638.496.000

 

638.496.000

5

BQL rừng phòng hộ huyện Phước Sơn

196.008.000

273.000.000

 

469.008.000

6

BQL rừng phòng hộ huyện Nam Giang

 

 

709.500.000

709.500.000

7

BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam

 241.500.000

 

 

 241.500.000

8

BQL rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My

258.000.000

 

 

258.000.000

9

BQL Khu bảo tồn loài Sao La

123.000.000

 

 

123.000.000

 

Cộng:

1.415.508.000

1.663.992.000

709.500.000

3.789.000.000

2. Bổ sung thêm gạch đầu dòng (-) thứ 3, thứ 4 tại Khoản 7, Điều 1 như sau:

- Cây Giổi. Nguồn gốc: Cây giống phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu; đạt tiêu chuẩn cây con xuất vườn theo quy định, nguồn giống phải được cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận; có tên khoa học: Michelia mediocris Dandy; xuất xứ từ rừng Việt Nam.

- Cây Lim xanh. Nguồn gốc: Cây giống phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu; đạt tiêu chuẩn cây con xuất vườn theo quy định, nguồn giống phải được cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận; có tên khoa học: Erthrophleum fordii Oliv; xuất xứ từ rừng Việt Nam.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 1 như sau:

a) Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 4 Điểm a và b, Khoản 8, Điều 1 thành: “Đường kính cổ rễ cây giống: >0,3 cm, cây sinh trưởng tốt.”

b) Bổ sung thêm Điểm d tại Khoản 8, Điều 1 như sau: “d) Đối với cây Giổi:

- Kích thước, quy cách, chất liệu bầu ươm: Được gieo ươm trong túi bầu PE kích cỡ (13x18), xung quanh có đục lỗ thoát nước.

- Thời gian sinh trưởng: 8 – 12 tháng.

- Chiều cao cây giống: >40 cm.

- Đường kính cỗ rễ cây giống: >0,4 cm, cây sinh trưởng bình thường, lá xanh, thân thẳng, không sâu bệnh.

- Có đầy đủ các thủ tục hồ sơ vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT .

- Mật độ trồng: Trồng tập trung, theo đám hoặc theo dãi, tùy theo điều kiện đất đai của mỗi hộ nhưng phải đảm bảo mật độ như sau:

+ Trồng tập trung: Mật độ trồng 1.111 cây/ha (hàng – cây là 3m);

+ Trồng phân tán theo dải, đám: Quy đổi 1.111 cây/ha (nhưng phải đảm bảo không gian chung cho cây khác lân cận để sinh trưởng và phát triển tốt), khuyến khích trồng phân tán trên địa bàn.”

c) Bổ sung thêm Điểm e tại Khoản 8, Điều 1 như sau:

“e) Đối với cây Lim xanh:

- Kích thước, quy cách, chất liệu bầu ươm: Được gieo ươm trong túi bầu PE kích cỡ (10x15), xung quanh có đục lỗ thoát nước.

- Thời gian sinh trưởng: 10 - 12 tháng.

- Chiều cao cây giống: >50 cm.

- Đường kính cỗ rễ cây giống: ≥0,8 cm, cây sinh trưởng bình thường, phát triển cân đối, không bị sâu bệnh hoặc cụt ngọn.

- Có đầy đủ các thủ tục hồ sơ vật liệu giống cây trồng làm nghiệp chính theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT .

- Mật độ trồng: Trồng tập trung, theo đám hoặc theo dãi, tùy theo điều kiện đất đai của mỗi hộ nhưng phải đảm bảo mật độ như sau:

+ Trồng tập trung: Mật độ trồng 1.111 cây/ha (hàng - cây là 3m);

+ Trồng phân tán theo dải, đám: Quy đổi 1.111 cây/ha (nhưng phải đảm bảo không gian chung cho cây khác lân cận để sinh trưởng và phát triển tốt), khuyến khích trồng phân tán trên địa bàn.”

4. Sửa đổi Khoản 9, Điều 1 thành:

“Kế hoạch phân bổ cho các đơn vị, địa phương: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

5. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 3 Điểm a, Khoản 12, Điều 1 thành:

“- Xác định số lượng cây, thời gian đăng ký:

* Đối với Keo tai tượng Úc và Keo lai nuôi cấy mô:

+ Trồng tập trung: Mật độ trồng 2.500 cây/ha (hàng – cây là 2m).

+ Trồng phân tán theo dải, đám: Quy đổi 2.500 cây/ha (nhưng phải đảm bảo không gian chung cho cây khác lân cận để sinh trưởng và phát triển tốt).

* Đối với cây Giổi và Lim xanh:

+ Trồng tập trung: Mật độ trồng 1.111 cây/ha (hàng – cây là 3m).

+ Trồng phân tán theo dải, dám: Quy đổi 1.111 cây/ha (nhưng phải đảm bảo không gian chung cho cây khác lân cận để sinh trưởng và phát triển tốt), khuyến khích trồng phân tán trên địa bàn.

+ Thời gian đăng ký: Hằng năm các địa phương, đơn vị thực hiện việc đăng ký trước ngày 25/01 và điều chỉnh kế hoạch đăng ký (nếu có) đến ngày 25/3 gửi về chủ đầu tư.”

6. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 4, Điểm b Khoản 12 Điều 1 thành:

“- Thời gian giao nhận: Mùa trồng rừng từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, tuy nhiên tùy theo điều kiện thời tiết khi có mưa, đất ẩm có thể giao nhận cây giống theo đề nghị của nhân dân trước hoặc sau thời vụ trên, kết thúc trước ngày 15/02 năm sau.”

7. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 2 Điểm c Khoản 12 Điều 1 thành:

“- Thanh toán: Thanh toán sau khi hoàn thành việc giao nhận cây giống, có đầy đủ chứng từ hợp lệ như: Hồ sơ vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; Biên bản giao nhận cây giống có ký xác nhận của hộ, Ban nhân dân thôn, UBND xã; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư và các thủ tục liên quan đến đấu thầu thực hiện (trong trường hợp thực hiện đấu thầu); Biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn chứng từ theo đúng quy định và các hồ sơ, thủ tục khác liên quan (nếu có).”

8. Bổ sung Điều 2 như sau:

“- Giao chủ đầu tư căn cứ trên nguồn vốn còn lại chưa thực hiện, xây dựng kế hoạch cấp cây, phối hợp với các địa phương thực hiện việc đăng ký cây, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, thời vụ.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Giám đốc các Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện: Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- PCVP V.V.Viên;
- Lưu: VT, TH, KTN.
E:\Dropbox\minh tam b\Nam 2020\Quyet dinh\03 19 sua doi, bo sung Quyet dinh 3099 phe duyet Phuong an ho tro cay giong lam nghiep trong rung, trong cay phan tan.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

BIỂU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG, TRỒNG PHÂN TÁN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số: 746/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Huyện

Chủ đầu tư

Cây Keo Tai tượng Úc

Cây Giổi

Cây Lim xanh

Cây Keo Lai nuôi cấy mô

Số lượng cây phân bổ (cây)

Số lượng cây phân bổ (cây)

Số lượng cây phân bổ (cây)

Chủ đầu tư

Số lượng cây phân bổ (cây)

1

Nam Trà My

BQL RPH huyện Nam Trà My

 

62.708

 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

 

2

Bắc Trà My

BQL RPH huyện Bắc Trà My

172.000

 

 

51.000

3

Tây Giang

 

41.000

53.208

 

51.000

3.1

 

BQL Khu bảo tồn loài Sao La

41.000

 

 

3.2

 

BQL RPH huyện Tây Giang

 

53.208

 

4

Nam Giang

 

140.000

 

70.950

184.000

4.1

 

BQL KBTTN Sông Thanh

140.000

 

 

4.2

 

BQL RPH Nam Giang

 

 

70.950

5

Đông Giang

 

230.000

 

 

67.000

5.1

 

BQL RPH huyện Đông Giang

189.000

 

 

5.2

 

BQL Khu bảo tồn loài Sao La

41.000

6

Phước Sơn

 

193.672

22.750

 

59.000

6.1

 

BQL RPH huyện Phước Sơn

130.672

22.750

 

6.2

 

BQL KBTTN Sông Thanh

63.000

 

 

7

Đại Lộc

BQL rừng phòng hộ huyện Đông Giang

6.000

 

 

2.000

8

Núi Thành

BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam

115.250

 

 

41.000

9

Phú Ninh

BQL RPH Phú Ninh và ven biển Quảng Nam

45.750

 

 

7.000

TỔNG CỘNG:

943.672

138.666

70.950

462.000

Ghi chú: Trên đây là số lượng cây dự kiến phân bổ để có cơ sở đăng ký cây trồng. Số lượng thực tế thông qua tổ chức thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu do đơn vị chủ đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.