Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKH&CN ngày 10 tháng 10 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Đại diện chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (có Danh mục tài liệu kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng và theo dõi, giám sát, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo các quy trình xử lý công việc đã được phê duyệt.

Điều 3. Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo ISO tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, ISO.LKC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

DANH MỤC TÀI LIỆU BỔ SUNG

THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
(kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

1.

Quy trình Công bố thủ tục hành chính mới ban hành

QT TTPVHCC- 01

2.

Quy trình Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

QT TTPVHCC- 02

3.

Quy trình Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp

QT TTPVHCC- 03

4.

Quy trình Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

QT TTPVHCC- 04

5.

Quy trình Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành

QT TTPVHCC- 05

6.

Quy trình Phê duyệt danh sách nhân sự của các sở, ban ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

QT TTPVHCC- 06

7.

Quy trình Phê duyệt Báo cáo tổng hợp và kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

QT TTPVHCC- 07

8.

Quy trình Phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

QT TTPVHCC- 08

9.

Quy trình Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

QT TTPVHCC- 09

10.

Quy trình Tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

QT TTPVHCC- 10