Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH DO VI RÚT ZIKA VÀO DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM B CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cLuật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức Bộ Y tế;

Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong của bệnh do vi rút Zika;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bệnh do vi rút Zika vào danh Mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 2. Các hoạt động phòng, chống bệnh do vi rút Zika được thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong thuộc nhóm B.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Giám đc Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Các Phó Th
tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- V
ăn phòng Quốc hội (đ báo cáo);
- Văn phòng Chính ph
(để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long