Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 21/2012/TT-BTC NGÀY 15/02/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính nội dung tại Điều 4 Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 như sau:

Tại Điều 4, Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012

Đã in: "...và thay thế Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009.."

Nay sửa lại là:" ...và thay thế Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009..."

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi